ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

مثال‌های پیشنهاد خودکار

دو پیشنهاد خودکار در مقابل یکدیگر

وقتی دو پیشنهاد دهنده‌ی خودکار در مقابل هم قرار می‌گیرند تیمی که دومین پیشنهاد را داده با حداقل پیشنهاد کار خود را شروع می‌کند، و بعد از آن‌ سیستم سریعا پیشنهاد‌ها را مقایسه کرده و تصمیم نهایی را می‌گیرد.

به عنوان مثال: تیم الف حداکثر پیشنهاد را روی 50000000 ریال تنظیم کرده، و بخاطر همین هم اکنون با پیشنهاد 20000000 ریالی که بصورت خودکار داده تا اینجا بالاترین پیشنهاد را دارد. سپس تیم ب حداکثر پیشنهاد خود را 40000000 قرار می‌دهد. بعد از آن ناریخچه‌ی پیشنهادات چیزی شبیه لیست زیر خواهد شد:

تیم الف - 20000000 ریال
تیم ب - 21000000 ریال
تیم الف - 41000000 ریال

همانظور که می‌بینید، سیستم، پیشنهادات را افزایش داده و نادیده می‌گیرد تا جاییکه به حداکثر پیشنهاد تیم ب حداقل مقدار را اضافه می‌کند.


در مواردی که دو تیم حداکثر پیشنهاد یکسان می‌دهند

در مواردی که دو تیم حداکثر پیشنهاد یکسانی را وارد کنند، طبق قانون پیشنهاد، تیمی که زودتر پیشنهاد داده پیشنهادش ثبت خواهد شد. از مثال بالا نیز میتوانیم برای نشان دادن این حالت استفاده کنیم با این تفاوت که تیم ب نیز حداکثر پیشنهاد 50000000 ریالی وارد می‌کند :

تیم الف - 20000000 ریال
تیم ب - 21000000 ریال
تیم الف - 50000000 ریال

سیستم دو پیشنهاد را بررسی می‌کند و پیشنهادات تا بالاترین آن‌ها نادیده گرفته شده و بیشترین پیشنهاد ثبت می‌گردد. در صورتیکه دو پیشنهاد یکی باشد پیشنهادی که زودتر داده شده باشد ثبت می‌گردد.


در مواردی که یک پیشنهاد دستی برابر با حداکثر پیشنهاد یک پیشنهاد دهنده‌ی خودکار داده می‌شود

اگر کاربری یک پیشنهاد دستی برابر با حداکثر پیشنهاد یک پیشنهاد دهنده‌ی خودکار فعال بدهد، پیشنهاد اولین پیشنهاد دهنده (پیشنهاد دهنده‌ی خودکار) شکست خواهد خورد. دلیل این اتفاق این است که پیشنهادهای دستی بر پیشنهادهای خودکار اولویت دارند. تاریخچه‌ی پیشنهادات اینگونه خواهد بود:

تیم الف - 20000000 ریال
تیم ب - 50000000 ریال


در مواردی که یک پیشنهاد دستی کمتر از حداکثر مقدار پیشنهاد دهنده‌ی خودکار وارد شود، اما حداکثر مقدار پیشنهاد دهنده‌ی خودکار به اندازه‌ای نباشد که بتواند به پیشنهاد داده شده ۲ درصد اضافه کند

در اینجا نیز طبق قانون، پیشنهاد دستی بر پیشنهاد خودکار اولویت دارد. باز هم از مثال بالا کمک می‌گیریم با این تفاوت که پیشنهاد تیم ب را 49500000 ریال در نظر میگیریم. تیم الف بخاطر حداکثر پیشنهاد 50000000 ریالی که داده است نمی‌تواند به میزان 2 درصد به پیشنهاد تیم ب بیفزاید و تیم ب برنده خواهد شد. تاریخچه پیشنهادات به این شکل خواهد بود:

تیم الف - 20000000 ریال
تیم ب - 49500000 ریال


بازگشت»
 
 
Server 081