Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Nasjonale ploegen

Fanôf Jannewaris 2021 wurde nije regels foar nasjonale ploegen aktyf.

Hattrick hat, lykas it echte libben, nasjonale ploegen dy't it tsjin inoar opnimme. Mar yn Hattrick wurdt de coach fan de nasjonale ploech fan dyn lân troch jim útkeazen! Elts Hattrick-lân hat in nasjonale A-ploech, mar ek in U20-ploech, dy't bestiet út spilers fan 20 jier âld of jonger. Dit betsjut dat elts lân twa nasjonale coaches hat, dy't beiden troch de mienskip keazen wurde.

Yndieling fan de Wrâldbeker

De Wrâldbeker begjint om it seizoen, en begjint mei in kwalifikaasjerûnde. 32 ploegen gean fan dizze rûnde fierder nei de Wrâldbeker. Der binne trije opfolgjende groepsrûndes, mei 4 ploegen per groep wêrfan de bêste twa trochgean nei de folgjende rûnde. De lêste twa rûndes binne playoff-wedstriden, earst de heale finales en úteinlik de Finale om de Wrâldbeker. De U20-Wrâldbeker begjint in seizoen nei de Wrâldbeker en is itselde yndield.

De yndieling foar rûnde I fan de Wrâldbeker wurdt dien nei de ranglist, dy't bepaald wurdt troch resultaten út eardere Wrâldbekers. As der gjin Wrâldbekerwedstriden op it skema steane, kinne nasjonale ploegen oefenwedstriden spylje.

Ferkiezings

De ferkiezings wurde oan it begjin fan it seizoen hâlden, en begjinne de dei nei de wrâldbekerfinale. Elts twadde seizoen kinst de nasjonale coach kieze, en elts twadde seizoen kinst de U20-coach kieze. Eltse coach wurdt keazen foar twa seizoenen, syn termyn rint nei de wrâldbekerfinale ôf.

Do moatst minstens 1 seizoen Hattrick spile ha om by de ferkiezings foar de Nasjonale Ploech stimme te kinnen.

De spilers fan de nasjonale ploech

De nasjonale coach kiest maksimaal 26 spilers (út ploegen mei echte eigners) út alle spilers mei deselde nasjonaliteit as de ploech dy't er representearret. As de coach in spiler keazen hat, kin hy deselde gegevens by de spilers fan de nasjonale ploech sjen, as datsto sjen kinst foar dyn eigen ploech.

Ast in spiler hast yn de nasjonale ploech hast

As ien fan dyn spilers foar de nasjonale ploech selektearre is, hat dat gjin ynfloed op syn mooglikheid om foar dyn ploech te spyljen. Ynterlâns en klupwedstriden wurde op ferskillende dagen spile - utsein Hattrick International - dus do kinst dyn spiler altyd ynsette. Wedstriden foar de nasjonale ploech jouwe dyn spiler gjin trening. Hy rint wol it risiko om tidens in wedstriid foar de nasjonale ploech blessearre te reitsjen.

As dyn spiler in wedstriid by de nasjonale ploech meidwaan mei binne der ferskate foardielen foar dyn klup:

– Do krijst in salarisreduksje fan 33% of 40% op it spilerssalaris, de hichte hinget ôf fan of hy yn in bûtenlânske ploech spilet of (resp.) yn syn eigen lân.

– De spiler docht in protte ûnderfining op.

– As in spiler yn in wedstriid foar syn nasjonale ploech blessearre rekket en it fjild ferlitte moat, sil de klup neist de normale salarisreduksje in kompensaasje ûntfange dy't oprint oant 100% fan syn basissalaris, foar it ynskatte oantal wiken dat syn blessuere duorje giet.

Tink derom dat der fan dy ferwachte wurdt datst dyn nasjonale ploechspilers net sabotearrest. De administrators kinne yn gefal fan sabotaazje spilers op de oerstaplist sette. Ast deroer tinkst dy kandidaat te stellen foar de baan, of ast mear ynformaasje wolst, riede wy dy oan om de regels foar nasjonale ploegen te lêzen.
 
 
Server 080