Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   Ekstra klup 

Ekstra klup

Mei Supporter Platinum en Diamond kinst in ekstra klup beheare. Do behearst dizze klup apart, lykas dyn haadklup. Dit betsjut dat de ekstra klup syn eigen spilersgroep, stadion, finânsjes, jeugdploech ensfh. hat.

In ekstra klup begjinne

Do kinst op elts stuit in ekstra klup begjinne. Dyn ekstra klup kin yn itselde lân as dyn haadklup spylje, of yn in oar lân, salang't der yn dat lân plak beskikber is.

Dyn ekstra klup begjint mei wat startkapitaal (lykas eltse oare nije klup), mar eigners hoege de Managerlisinsje net te beheljen.

Algemiene rigels

Do kinst oan't twa ekstra klups hawwe.

Do kinst gjin oerstappen útfiere tusken dyn eigen klups, en kinst ek gjin spilers keapje dêr'tst by dyn oare klup memmeklupjild of foarrich klupjild foar krije soest.

Ekstra klup yn itselde lân

Dyn haadklup en ekstra klup kinne net yn deselde kompetysje spylje of inoar tsjinkomme yn in kwalifikaasjewedstriid, se kinne inoar ek net yn de beker tsjinkomme (behalve yn de finale). Beide klups kinne wol yn deselde divyzje spylje, mar yn ferskillende kompetysjes.

As beide klups op it stuit steane om yn de heechste divyzje te kommen, kin de lêst ynkommende klup net promovearje. Ynstee sil die ploeg dy't degradearre soe om romte te meitsjen foar de wegere ploech it plak yn 'e kompetysje behâlde.

As beide klups tagelyk promovearje nei de heechste divyzje, mei allinnich de haadklup promovearje.

Ekstra klup yn in oar lân

It oantal plakken foar ekstra klups dat beskikber is foar "bûtenlânske" managers yn in lân hinget ôf fan it oantal klups dat yn dat lân net brûkt wurdt, dat hinget ôf fan hoe grut it lân is, en hoefolle dielnimmers dêr al spylje.

Minimaal 50% fan de ploegen yn in lân is reservearre foar lokale dielnimmers. Dus yn in lân mei 168 ploegen binne minstens 84 dêrfan reservearre foar lokale dielnimmers (en de oare 84 plakken kinne ynnommen wurde troch eltse manager, lokaal of bûtenlânsk). Mar as in lân foar 90% fol is hâlde wy de oerbliuwende plakken fêst foar lokale dielnimmers.

Fan kompetysje feroarje yn it feroaringstiidspan

Ekstra klups kinne fan kompetysje feroarje (as dat mooglik is) yn it tiidspan tusken twa seizoenen, mar se kinne net feroarje nei in kompetysje wêryn dyn oare klup spilet.

Flaggen

Flaggen wurde troch klups apart sammele, ekstra klups ha harren eigen flaggensammeling.

Wedstriden tsjin in ekstra klup jouwe likegoed flaggen as it spyljen tsjin in oare klup, en de ekstra klup krijgt flaggen foar de eigen sammeling.

Prestaasjes

Prestaasjes wurde helle troch de manager, en prestaasjes wurde dus bewarre foar de dielnimmer (en net foar klups apart).

Stimme yn ferkiezings

As do in ekstra klup hast yn in oar lân (útsein Hattrick International), krigest do dyn earste stim nei twa seizoenen en in twadde en lêste senioriteitsstim nei 10 seizoenen.

Bankerôt

As dyn haadklup bankerôt giet, ferliest ek de tagong ta dyn ekstra klup.

As dyn ekstra klup bankerôt giet, kinst 16 wiken nei de start fan dyn foarige ekstra klup in nije begjinne (dus atst dyn ekstra klup mear as 16 wiken hân hast, kinst daliks in nije klup begjinne).

In ekstra klup stopsette

Do kinst dyn ekstra klup op elts stuit stopsette. Mar atst dyn ekstra klup stopsetst, moatst minstens 16 wiken fanôf it begjin fan dyn ekstra klup wachtsje foardatst in nije begjinne kinst. Tink derom dat do dyn ekstra klup net slute kinst as do spilers op 'e oerstaplist stean hast.

Ferrûn Platinum-lidmaatskip

As dyn Platinum of Diamond lidmaatskip ferrint, bliuwst noch ien wike lang de eigner fan dyn ekstra klup, nei dizze wike kinst de klup net mear beheare. 7 Wiken nei it ferrinnen sil it systeem dyn ekstra klup ôfslute. Ast yn dat tiidspan op 'e nij Platinum oanskafst, krijst wer tagong ta dyn ekstra klup. Mar ast dat net dochst, wurdt de klup eignerleas, en dan kinst der nea wer tagong ta krije.

 
 
Server 080