Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   It stadion 

It stadion

Dyn klup sil begjinne mei in lyts stadion, do hast tidens dyn Hattrick-karriêre genôch kâns om it te ferbetterjen. Op de stadionside kinst alle gegevens fan dyn stadion sjen en beheare.

Ynkomsten en útjeften

Dyn stadion kin fjouwer ferskillende types plakken ha, dy't alle fjouwer ferskillende ynkomsten en wyklikse ûnderhâldskosten mei har meibringe.

  Ynkomsten Wyklikse kosten
Steanplakken 7 US$ 0.5 US$
Sitplakken 10 US$ 0.7 US$
Sitplakken mei dak 19 US$ 1 US$
VIP-plakken 35 US$ 2.5 US$

Op it wedstriidferslach fan in thúswedstriid kinst sjen hoefolle ferskate types plakken der dy wedstriid ferkocht wienen. De ynkomsten fan wedstriden wurde ferskillend tusken de klups ferdield, dat hinget ôf fan it type wedstriid:

Kompetysjewedstriden: De thúsploech hâldt alle ynkomsten.

Bekerwedstriden: De thúsploech nimt 2/3 fan de ynkomsten, de útploech krijt 1/3, útsein de lêste seis rûnden dy't spile wurde op neutraal terrein, it ynkommen wurdt dan gelyk ferdield.

Trenings- en kwalifikaasjewedstriden: De ynkomsten wurde lyk ferdield.

Opkomst fan dyn taskôgers

It hinget gruttendiels fan dyn fans ôf hoefolle taskôgers der nei dyn stadion ta komme. De stimming fan dyn fans en de grutte fan dyn fanklup binne de belangrykste taskôgersfaktoaren. Dyn aktuele posysje yn dyn kompetysje en it ferskil tusken dyn plak yn de stân en dat fan dyn tsjinstanner binne ek fan belang (foar kompetysjewedstriden).

Ta bepaalde hichte meitsje de fans fan dyn tsjinstanner (stimming en grutte fan de fanklup) ferskil, guon fan harren wolle faaks ek komme. It is goed om te witten dat minsken it nijsgjirriger fine om nei dyn stadion te kommen mei't it seizoen langer duorret. Yn it algemien krijst mear taskôgers oan de ein fan it seizoen as oan it begjin fan it seizoen.

Dan makket fansels it waar ek nog ferskil. Yn min waar sille der minder taskôgers nei dyn stadion komme, mar dejingen dy't komme binne yn it algemien mear ynteressearre yn de djoerdere kaarten foar oerdekte sitplakken. Dêrtroch is it mooglik dat dyn ynkomsten foar ferskate waartypes likernôch like heech binne, as der genôch gaadlike stean-/sitplakken binne.

It stadion ferbetterje

Om dyn stadion te ferbetterjen joust in boubedriuw opdracht om dyn stadion te ferbouwen. Der giet wat tiid oerhinne, ôfhinklik fan de grutte fan de ferbouwing kin dat in wike of mear duorje. Alle besteande plakken bliuwe tidens de ferbouwing beskikber. Do betellest in fêste priis fan 10 000 US$ per ferbouwing, dêr boppenop noch de kosten per plak datst tafoegje of ferwiderje wolst:
  Boukosten Sloopkosten
Steanplakken 45 US$ 6 US$
Sitplakken 75 US$ 6 US$
Sitplakken mei dak 90 US$ 6 US$
VIP-plakken 300 US$ 6 US$

It is in goed idee om in mingsel fan ferskate types plakken oan dyn fans oan te bieden. De measte minsken wolle in steanplak ha, dêrom moat dat it grutste oantal fan dyn plakken wêze. Guon minsken geane allinnich nei wedstriden as sy komfortabel sitte kinne (en sommige wolle sels in dak boppe de holle ha), dus dêr moatst ek aardich wat fan ha. Dan is der ek noch de "garnalencocktail"-groep, dy't allinnich op fraaie VIP-plakken sitte wol, dêr binne net safolle fan, mar do wolst harren net ferjitte. Sitplakken mei dak en VIP-plakken wurde net sa beynfloede troch min waar as de oare types.

 
 
Server 080