Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   De coach 

De coach

Dyn coach is in belangryk persoan, hy is ferantwurdlik foar it trenen en ynspirearjen fan dyn spilers.

Coach-eigenskippen

Feardigens: In feardige coach wit de goeie metoaden dy't spilers troch trening better meitsje. Hoe mear talint dyn coach hat, hoe effektiver de trening wêze sil. In coach kin nea better as poerbêst wêze. Alle nije ploegen krije om te begjinnen in aardich coach.

Liederskip: Neist it útsetten fan treningsaktiviteiten is dyn coach ek in boarne fan ynspiraasje foar dyn spilers. Dyn ploechsfear sil oer it gehiel heger wêze as dyn coach in goed lieder is.

Ynstelling: Dyn coach kin oanfallend, definsyf of neutraal ynsteld wêze, dat hat (allinnich) ynfloed op de prestaasjes fan dyn ploech tidens de trening. In oanfallende coach ferbetteret dyn oanfalsspul ten koste fan dyn ferdigening, en in definsive coach ferbetteret dyn ferdigening ten koste fan dyn oanfal. In definsive coach ferbetteret de ferdigening wat mear as dat in oanfallende coach de oanfal fersterkt, tsjin deselde fermindering. In neutrale coach is net oanfallend en net definsyf, dat hâldt yn dat hy gjin diel fan de ploech ekstra fersterkt of ferswakt.

Ofname feardigens

Neidat dyn coach in seizoen by dyn klup yn tsjinst west hat, sil syn liederskip stadichoan begjinne ôf te nimmen. Sagau't dyn coach noch mar jammerdearlik liederskip hat begjint syn trenersfeardigens ôf te nimmen.

In oare coach nimme

Ast net tefreden bist mei dyn coach, kinst fan bûten de klup in nije coach oanlûke, of ien fan dyn spilers dyn nije coach meitsje. Do kinst in oare coach oannimme fan de "Personiel"-side ôf, yn it menu "Myn Klup".

Tink deroan, alle nije treners mei in bepaalde feardigens ha itselde nivo. Atst in coach mei aardich trenersfeardigens oanskafst, sil hy altyd "middele" aardich wêze (behalve in poerbêste coach, dy is altyd mar in heale stap better as in bêste coach).

Ast in nije coach oannimst, bliuwt dyn âlde coach as spiler yn dyn ploech, mar hy kin nea wer trener wurde, en do kinst him ek net mear ferkeapje. Ast him net hâlde wolst, silst him dien jaan moatte.

In coach fan bûten oanlûke

Ast in nije coach oanlûkst bepaalst altyd earst wat foar ynstelling oft de coach ha moat, en dan bepaalst hoe feardich oft er wêze moat. Eltse kombinaasje fan liederskip en feardigens hat in fêste priis, hoe better de trener, hoe heger de priis.

In spiler as coach oanstelle

Ast in spiler as coach oanstelle wolst, hâldt hy syn aktuele liederskip. Syn ûnderfining bepaalt hoe feardich oft er wurde kin, en ek hoefolle syn trenerskursus om in feardigensnivo te heljen kostje sil. Dus ast in spiler hast mei mei tige bêst ûnderfining en in protte liederskip, dan kin dat echt foardelich wêze. De spiler kin lykwols gjin trenersfeardigens berikke dy't heger is as syn ûnderfining. Dêrneist moat de spiler al wol in seizoen (16 wiken) lang yn dyn ploech wêze foardatst him coach meitsje kinst.
 
 
Server 081