Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Fans en sponsers

Sawol dyn sponsers as dyn fans foarmje belangrike ynkomstenbronnen. Wy riede dy dêrom tige oan om in goeie relaasje mei harren te hawwen en harren sin goed te hâlden - dat sil him úteinlik útbetelje.

Stimming fans

De leden fan dyn fanklup bepale in protte oangeande de finânsjes fan dyn ploech. Lidmaatskipskosten (30 US$ / lid) wurde ienris per seizoen betelle, mar harren stimming is belangriker as it giet om dyn ynkomsten út kaartferkeap foar dyn stadion.

De ienfâldichste wize om harren stimming goed te hâlden, en mear fans oan te lûken, is om oan harren ferwachtings te foldwaan (of sels mear as dat). De aktuele stimming fan dyn fans kinst op de 'Fans'-side sjen.

Seizoensferwachtings

Oan it begjin fan it seizoen sille dyn fans dy fertelle wat sy ferwachtsje fan de ploech. Harren ferwachtings hingje foaral gear mei wat der ôfrûne seizoen bard is, wat de fans doe ferwachtten en wat it resultaat doe wie.

Mei't dyn ploech opklimt (of sakket) yn it divyzjesysteem wenne dyn fans stadichoan oan de nije sitewaasje. Atst krekt promovearre bist, sille fans net safolle fan dy ferwachtsje. Mar atst jier nei jier yn deselde divyzje hingjen bliuwst, sille fans oanstriid ha om op krekt wat mear te hoopjen.

Wedstriidferwachtings

De seizoensferwachtings ha wer ynfloed op de ferwachtings foar eltse wedstriid. Op de 'Fans'-side kinst sjen wat de fans fan eltse wedstriid ferwachtsje. Yn it algemien ferwachtsje dyn fans mear ast thús spilest.

As de útslach fan de wedstriid oerienkomt mei wat se ferwachten, sille se dy wurdearje ast winst (en net al te teloarsteld wêze as se in ferlies al ferwachte hienen). As de útslach better wie as wat se ferwachten sil harren stimming better wurde. As de útslach minder is as wat se ferwachten sil it in negative ynfloed op harren stimming ha. Foar de earste kompetysjerûndes fan it seizoen sil de reaksje fan dyn fans op de útslagen wat matige wêze.

Oan it begjin fan it seizoen binne wedstriidferwachtings basearre op de seizoensferwachtings fan de fans fan beide ploegen. Mei't it seizoen langer duorret sille it plak yn de stân en it oantal punten fan beide ploegen belangriker wurde. By bekerwedstriden basearje de fans harren wedstriidferwachtings allinnich op de seizoensferwachtings (ynklusyf divyzjenivo) fan beide ploegen.

Ynfloed fan ploechhâlding en kapitaal op fans

Ast dyn spilers de opdracht "Spylje rêstich" of "Wedstriid fan it seizoen" meijoust hat dat ynfloed op de reaksje fan de fans op de útslach fan de wedstriid. As de útslach foldocht oan de ferwachtingen (of better is) sil it positive effekt wat minder wêze as der rêstich spile waard, en it positive effekt sil wat grutter wêze by de wedstriid fan it seizoen.

As de útslach minder is as ferwachte sil it negative effekt grutter útfalle as der rêstich spile waard, en it negative effekt falt wat lytser út as it gie om de wedstriid fan it seizoen.

Ast in protte kapitaal efter de hân hâldst is it lestiger om dyn fans tefreden te stellen, omdat sy it gefoel ha datst dat jild ynvestearje moatst om súkses te beheljen. Fans fan rike ploegen reagearje sterker op ferlies en swakker op winst as fans fan earmere ploegen. Hoe mear kapitaal dyn ploech efter de hân hâldt, hoe sterker dy gefoelens wêze sille.

Sponsers

Sponsers steune leafst in klup dy't in goed "imago" ha, dêr't sy harren mei identifisearje kinne. Hoe mear súkses oft dyn ploech hat, en hoe grutter oft de fanklup fan dyn ploech is, hoe better dyn imago wurdt, en hoe mear sponserjild ast krije silst. De stimming fan dyn sponsers kinst fine op de Finânsjes-side.
 
 
Server 080