Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Oefenwedstriden

Om al dyn spilers op it goeie plak trening jaan te kinnen, binne - atst net yn de beker spilest - oefenwedstriden altyd in opsje. Faak wurde dizze wedstride brûkt om de reserves spylje en trene te litten, mar it kin ek in goeie wize wêze om nije formaasjes en oarders te testen en te trenen. Of wêrom soest der gjin earesaak fan meitsje, en dyn bêste freon útdaagje?

In oefenwedstriid regelje

De ienfâldichste wize om in oefenwedstriid te boeken is om dyn ploech op de útdagingenside ta te foegjen oan de Oefenpot. Kies it type wedstriid en tsjinstanner, dan koppelt de Oefenpot dyn ploech automatysk oan in oare ploech, en sil de oefenwedstriid boeke (sagau't dyn kriteria foldogge oan dy fan in oare ploech dy't oan dyn kriteria foldocht).

Ast net (mear) yn de beker spilest, en noch gjin oefenwedstriid regele hast, kinst eltse tsjinstanner dy't ek gjin wedstriid hat útdaagje. Sommige ploegen kinne ûnbeskikber wêze fanwege harren foarkeuren of de status fan harren Managerlisinsje.

Al dyn útdagings (ynklusyf ploegen dy't dy útdage ha) wurde op de "Utdagings"-side toand. Sagau't in oefenwedstriid regele is, ferskynt er op dyn "Wedstriden"-side, en dan kinst dyn opstelling op de normale wize meitsje.

Oefenwedstriden yn de seizoenspauze

Yn wiken 15 en 16 fan it seizoen kinst ek yn it wykein oefenwedstriden spylje, salang't dat gjin wriuwing bringt mei kwalifikaasjewedstriden.

Tidens dizze perioade wurket it útdaagjen fan in tsjinstanner foar in oefenwedstriid wat oars. Ast ien útdagest, komt der in útklapmenu by, wêryn'st kieze kinst of de útdaging foar in midwykse of foar in wykeinoefenwedstriid is.

De útdagingsperioade foar wykeinwedstriden, of se no nasjonaal of ynternasjonaal binne, rint fan moandeis 06:00 oant freeds 23:59.

Types oefenwedstriden

Der binne twa types oefenwedstriden: normaal of mei bekerregels. Mei bekerregels wurdt de wedstriid by in lykstân nei 90 minuten ferlingd, en as it nedich is mooglik wol troch strafskoppen.

Ynternasjonale oefenwedstriden

Do kinst derfoar kieze om yn it bûtenlân te spyljen, of in ploech út in oar lân útnoegje om yn dyn stadion te spyljen. Atst yn it bûtenlân spilest, wurdt de wedstriid spile op de lokale wedstriidtiid fan it stadion wêryn spile wurdt. Atst bygelyks yn Portugal spilest, sil de wedstriid op de normale Portugeeske wedstriidtiid (dus 21:45 CET) spile wurde.

Wêr de reis ek hinne giet, dyn ploech fertrekt tiisdeis om 18:00 (CET) en komt tongersdeis werom om 8:00 (CET). Ynternasjonale oefenwedstriden kinne op syn letst op tiisdei 18:00 (CET) boekt wurde, en do kinst gjin nije oefenwedstriid boeke oant dyn ploech tongersdeis wer thús is. As dyn ploech gjin ynternasjonale oefenwedstriid spile hat, kinst tongersdeis fanôf 6:00 oere begjinne in oefenwedstriid foar de folgjende wike te regeljen.

Eltse reis nei it bûtenlân kostet dy 6 000 US$, mar ynternasjonale oefenwedstriden lûke meastentiids ek wer mear taskôgers oan.

Oare saken

It taskôgersoantal is by in oefenwedstriid behoarlik minder grut as by in kompetitive wedstriid. Oefenwedstriden mei bekerregels lûke mear taskôgers oan as normale oefenwedstriden, en ynternasjonale oefenwedstriden noch mear.

Der is gjin ynfloed op selsbetrouwen en ploechsfear, en ek net op de fans of harren stimming. Belangriker is dat it blessuererisiko net lytser is by in oefenwedstriid.

Spylje op neutraal terrein

Ast in oefenwedstriid spylje wolst sûnder ien fan beide ploegen thúsfoardiel te jaan, kinst derfoar kieze om op neutraal terrein te spyljen. Ast yn in stadion yn dyn eigen regio spilest, silst noch altyd thúsfoardiel krije (sels ast te boek stiest as útploech). De eigner fan it stadion ûntfangt gjin jild foar dizze wedstriden.

It makket net út wêr'tst de wedstriid spilest, eltse wedstriid tsjin in bûtenlânske ploech wurdt beskôge as in ynternasjonale oefenwedstriid.

 
 
Server 080