Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Yndividuele oarders

Posysje Oarder Effekt
Wjukferdigener Offinsyf Wat mear wjukspul, wat mear posysjespul, minder ferdigenjen
Definsyf Wat mear ferdigenjen, minder wjukspul, wat minder posysjespul
Nei it midden Folle mear ferdigenjen nei it midden, minder ferdigenjen nei de sydkant, folle minder wjukspul, wat mear posysjespul
Sintrale ferdigener Offinsyf Mear posysjespul, folle minder ferdigenjen
Nei de wjuk Folle mear ferdigenjen nei de sydkant, folle minder ferdigenjen nei it midden, aardich wat wjukspul, wat minder posysjespul
Wjukspiler Offinsyf Mear wjukspul, wat mear oerspyljen, minder ferdigenjen, minder posysjespul
Definsyf Folle mear ferdigenjen, minder wjukspul, minder posysjespul en wat minder oerspyljen
Nei it midden Wat mear posysjespul, minder wjukspul, wat mear ferdigenjen yn it midden, wat minder ferdigenjen nei de sydkant, wat mear oerspyljen yn it midden, minder oerspyljen nei de sydkant
Sintrale middenfjilder Offinsyf Mear oerspyljen, folle minder ferdigenjen, wat minder posysjespul, wat mear skoaren
Definsyf Mear ferdigenjen, minder oerspyljen, wat minder posysjespul en wat minder skoaren
Nei de wjuk Aardich wat wjukspul, wat minder posysjespul, wat mear oerspyljen en ferdigenjen nei de sydkant, wat minder oerspyljen en ferdigenjen yn it midden, gjin skoaren
Oanfaller Definsyf Wat mear posysjespul, mear oerspyljen (en sels noch mear oerspyljen nei de sydkant foar technyske oanfallers), folle minder skoaren en wat minder wjukspul
Nei de wjuk Mear wjukspul, folle mear skoaren en wat mear oerspyljen nei de sydkant, folle minder skoaren en wat minder oerspyljen yn it midden, wat minder skoaren, wjukspul en oerspyljen nei de oare sydkant, wat minder posysjespul
 
 
Server 081