Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Opstelling: Underfining en ferwarring

Formaasje-ûnderfining

Dyn ploech kin eltse formaasje spylje dy'tst brûke wolst, mar dyn spilers kinne betize reitsje en dêrtroch ûnder harren normale kinnen spylje, ast in formaasje ynsetst dêr't se gjin ûnderfining mei ha. Om dy ûnderfining te ferheegjen en ferwarring te ûntrinnen hat dyn ploech gewoan wat oefening nedich. Alle kearen datst in formaasje brûkst, krijst der mear ûnderfining yn (dêrfoar telle trenings- en kompetitive wedstriden likefolle mei, toernoaien, ljedders, losse wedstriden en Hattrick Masters telle net mei). De ûnderfining dy'tst opdochst foar eltse formaasje dy'tst brûkst is lykas trening minút-basearre (maks 90 minuten per wedstriid). Ek by in fersakingswinst dochst do formaasje ûnderfining op atst derfoar genôch spilers op it fjild stean hast. Op hegere nivo's wurdt it lestiger om ûnderfining op te dwaan. Ast in bepaalde formaasje net brûkst, sil de ûnderfining dêryn mei de tiid sakje. Do rinst ek eltse kear datst in spiler ferkeapest it risiko datst formaasje-ûnderfining ferliest.

Betizing

As dyn spilers mei in formaasje net genôch ûnderfining ha, rinne sy op elts momint yn in wedstriid it risiko dat se betize reitsje en dat hat in negative ynfloed op harren prestaasje. In poerbêst nivo formaasje-ûnderfining (of better) is genôch om gjin risiko te rinnen. Hoe leger de formaasje-ûnderfining, hoe heger it risiko om betize te reitsjen. As de byinoar optelde yndividuele ûnderfining fan dyn spilers (sjoch hjirûnder) heech is, nimt it risiko ôf.

Yn gefal fan betizing bepaalt dyn formaasje-ûnderfining ek hoe slim oft dyn spilers betize reitsje; hoe leger dyn formaasje-ûnderfining is, hoe slimmer oft dyn spilers betize reitsje sille. As dyn spilers betize reitsje, dan sil yn it wedstriidferslach in tekst toand wurde mei it aktuele organisaasjenivo fan dyn ploech. In betizingsfoarfal dêr't de organisaasje fan dyn ploech yn sakket nei "neat wurdich" hâldt yn dat it tige slim wie, as it sakket nei "bêst" hat it mar in beheind effekt. As dyn spilers healwei (of foar de ferlinging) yn de war binne kin dyn coach de sitewaasje wat ferbetterje troch ekstra útlis te jaan.

Yndividuele ûnderfining fan spilers

Underfining hat in positive ynfloed op de aksjes fan in spiler op it fjild. De spiler docht syn ûnderfining op troch wedstriden te spyljen. Bekerwedstriden jouwe ûngefear twa kear safolle ûnderfining as kompetysjewedstriden.Challenger en Consolation Cup wedstriden jouwe spiler de helte fan de ûnderfining as in kompetysjewedstriden. In ynternasjonale oefenwedstriid jout likernôch in fyfde diel fan de ûnderfining dy't in kompetysjewedstriid jout, in oefenwedstriid tsjin in lângenoat jout dêr wer likernôch de helte fan. Ynterlânwedstriden jouwe de measte ûnderfining, dêrnei wedstriden om de Hattrick Masters.

De ûnderfining dy't in spiler by in wedstriid opdocht is minút-basearre, lykas de trening. In spiler kin net mear as 90 minuten oan ûnderfining opdwaan per wedstriid.

Oanfierder en totale ûnderfining

Do kinst foar eltse wedstriid in oanfierder oanwize. Underfining en liederskip binne belangrike eigenskippen foar de oanfierder, syn nivo's yn dy eigenskippen jouwe in bonus wannear't de totale ûnderfining fan dyn ploech berekkene wurdt - dat kin foarkomme dat dyn ploech yn ferwarring rekket, of dat dyn spilers yn belangrike en dramatyske wedstriden nerveus wurde. Yn sokke sitewaasjes hat allinnich de ploech mei de leechste ûnderfining op dat spesifike momint it risiko dat in negatyf nervositeitsbarren krije kin. It ferskil tusken de ûnderfiningnivo's fan beide ploegen bepaalt hoe nerveus oft de spilers reitsje sille. Ploegen sille dêr yn kompetysje- of oefenwedstriden nea lêst fan ha.

De oanfierder fan dyn ploech moat yn dyn begjinopstelling stean. Ast gjin oanfierder keazen hast, sille de spilers dy spiler as oanfierder kieze, fan wa't sy fine dat er gaadlik is.

Strafskopnimmers

Beker- en kwalifikaasjewedstriden kinne op in strafskoppensearje útrinne as de stân nei de ferlinging noch altyd lyk is. Eltse ploech sil minstens fiif strafskoppen nimme. Do kiest dyn strafskopnimmers troch in dielside op it oarderformulier. Betink by it bepalen fan de folchoarder dat der neat spannender is as in strafskoppensearje. By eltse strafskop(mar net by in strafskop tidens de wedstriid) wurdt de ûnderfining fan de sjitter test. Neist ûnderfining wurdt ek rekkening hâlden mei de skoar- en deaspulfeardigens fan de skutter (en ek mei de Technysk-spesjaliteit). Foar doelferdigeners is doelferdigenjen it ienige dat telt.

 
 
Server 080