Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Wedstriid: De basis

It útfûgeljen fan de bêste opstelling is ien fan dyn grutste útdagings binnen Hattrick. Hjir en yn de oare wedstriidhaadstikken sille wy ús rjochtsje op hoe't spilers yn in wedstriid harren feardigens brûke. Dit haadstik sil dy de basis útlizze - de belangrykste saken dy'tst witte moatst.

De basis fan de wedstriidsimulaasje

Eltse helte wurdt in oantal kearen oanfallen, it middenfjild bepaalt oanfal troch hokker ploech útfierd wurdt. De ploech mei it sterkste middenfjild (dus mei it measte balbesit) hat de grutste kâns om it grutste oantal oanfallen te krijen.   As in ploech in oanfal útfiert, wurdt earst bepaald wat foar soart oanfal it is. Basisoanfallen bestean út trije oanfalstypes (rjochterwjuk, linkerwjuk, sintraal), en dan ha wy ek noch dea spul (frije trapen en strafskoppen). De sektoroanfal fan de oanfallende ploech sil dan besykje om troch de sektorferdigening fan de ferdigenjende ploech te brekken.

De basisoanfallen

Yn eltse wedstriid wurdt in oantal basisoanfallen (lykas hjirboppen útlein) útfierd. Sommige fan dizze oanfallen binne iepen oanfallen, en kinne troch beide ploegen útfierd wurde, oaren binne eksklusyf foar ien ploech.

Foar iepen oanfallen bepaalt it middenfjild hokker ploech hokker oanfal krijt. Eksklusive oanfallen wurkje hast itselde: As dyn middenfjild by ien fan de oanfallen fan dyn tsjinstanner "wint" kinst de oanfal tsjinhâlde - mar net sels oernimme. Do kinst de eksklusive oanfallen fan dyn tsjinstanner net krije, en dyn tsjinstanner dy fan dy net.

De measte basisoanfallen wurde yn it wedstriidferslach melde, mar oanfallen dy't net yn de buert fan it doel komme sille net melde wurde.  Do kinst ek ekstra oanfallen krije troch "Spesjale Foarfallen" (SE's) en tsjinoanfallen. Dizze ekstra oanfallen wurde yn de oare twa wedstriidhaadstikken útlein.

Thúsfoardiel

De thúsploech wurdt troch harren fans stipe. Yn it algemien hast by thúswedstriden mear balbesit as by útwedstriden.   As beide ploegen dy't in wedstriid spylje út deselde regio komme, wurdt de wedstriid as in derby beskôge. Yn dat gefal hat de thúsploech noch altyd foardiel fan thúsfoardiel, mar ek de útploech ûntfangt likernôch de helte fan it foardiel dat de thúsploech hellet. Wedstriden op neutraal terrein jouwe gjin thúsfoardiel, sels as in ploech út deselde regio komt as wêr't de wedstriid spile wurdt.

Psychology en de ynstelling fan de coach

Ploechsfear, selsbetrouwen en ploechhâlding bepale hoe't dyn ploech prestearret. Lês it haadstik "Psychology" foar mear ynfo oer hoe't Hattrick dat alles simulearret.
De ynstelling fan de coach (oanfallend, definsyf of neutraal) bepaalt ek in diel. Lês it haadstik "De coach" foar mear ynfo oer syn ynfloed.

Rjochtsje dy op de ploechwurdearring

Neidat in wedstriid spile is, krigest in sektorwurdearring foar elts diel fan de ploech. Dizze wurdearrings fertelle dy hoe goed de ferskate dielen fan dyn ploech tidens de wedstriid prestearren, en dizze wurdearrings binne wat derta docht by it berekkenjen fan de wedstriid.

De sektorwurdearrings (de skaal rint fan net-besteand oant godlik) binne ek spesifisearre yn fjouwer sublevels: tige leech, leech, heech en tige heech. Op dy wize is it makliker om te witten hoe heech oftst sitst binnen in bepaalde stap. Bygelyks is in wurdearring fan "bêst (tige heech)" mar krekt minder as "poerbêst (tige leech)", mar folle better as "aardich (tige leech)".

Stjerrenwurdearring

Nei in wedstriid ûntfange dyn spilers in stjerrenwurdearring foar harren prestaasje yn de wedstriid. Hoe mear stjerren se ûntfange, hoe better harren prestaasje wie.

Tink deroan dat de stjerrenwurdearring allinnich de yndividuele spilerprestaasje op syn posysje wurdearret, en brûkber is om ferskate spilers op deselde posysje te fergelykjen. It is gjin handige wize om de krêft fan in ploech te mjitten. Om der efter te kommen hoe't dyn hiele ploech prestearre (en dyn ploech te fergelykjen mei oare ploegen) sjochst nei de ploechwurdearrings.

Tink der ek oan dat ploechynfloeden (lykas it ferlies oan bydrage foar mear as ien spiler op in sintrale posysje) net yn de stjerrenwurdearring toand wurde. Lês it haadstik "Opstelling: De basis" foar mear ynfo oer bydrageferlies foar mear as ien spiler op in sintrale posysje.

In normaal gefal

Yn it koart bepaalt de steat fan dyn middenfjild hoefolle kânsen oft dyn ploech tidens in wedstriid krije sil. De oare dielen fan de ploech bepale de kâns dat oanfallen liede ta doelpunten.

De folgjende tabel sil dy wat op gong helpe by it selektearjen fan dyn ploech. Let op, it is allinnich in rûzing.  Guon feardigensnivo's dy't inoar opfolgje hoege mar in lyts ferskil yn prestaasje te jaan, foar oare nivoferskillen kinne de prestaasjeferskillen grutter wêze. Dêrneist binne yndividuele oarders of bydrageferlies op in sintrale posysje net meirekkene. Lês it haadstik "Opstelling: De basis" foar mear ynfo oer yndividuele oarders en bydrageferlies.

Diel fan ploech Faktoaren (belangrykste earst)
Middenfjild Posysjespul sintrale middenfjilders
Posysjespul wjukspilers
Posysjespul sintrale ferdigeners
Posysjespul oanfallers
Posysjespul wjukferdigeners
Linker wjukoanfal Wjukspul linker wjukspiler
Wjukspul linker wjukferdigener
Skoaren oanfallers
Oerspyljen linker sintrale middenfjilder
Oerspyljen linker wjukspiler
Wjukspul oanfallers
Oerspyljen oanfallers
Oerspyljen sintrale middenfjilders
Linker wjukferdigening Ferdigenjen linker wjukferdigener
Doelferdigenjen doelferdigener
Ferdigenjen linker sintrale ferdigener
Ferdigenjen linker wjukferdigener
Ferdigenjend sintrum sintrale ferdigener
Ferdigenjen doelferdigener
Ferdigenjen linker sintrale middenfjilder
Ferdigende sintrale middenfjilder
Sintrale oanfal Skoaren oanfallers
Oerspyljen oanfallers
Oerspyljen sintrale middenfjilders
Skoarende sintrale middenfjilders
Oerspyljen wjukspilers
Sintrale ferdigening Ferdigenjen sintrale ferdigeners
Doelferdigenjen doelferdigener
Ferdigenjen sintrale middenfjilders
Ferdigenjen wjukferdigeners
Ferdigenjen doelferdigener
Ferdigenjen wjukspilers
Rjochter wjukoanfal Wjukspul rjochter wjukspiler
Wjukspul rjochter wjukferdigener
Skoaren oanfallers
Oerspyljen rjochter sintrale middenfjilder
Oerspyljen rjochter wjukspiler
Wjukspul oanfallers
Oerspyljen oanfallers
Oerspyljen sintrale middenfjilders
Rjochter wjukferdigening Ferdigenjen rjochter wjukferdigener
Doelferdigenjen doelferdigener
Ferdigenjen rjochter sintrale ferdigener
Ferdigenjen rjochter wjukspiler
Ferdigenjend sintrum sintrale ferdigener
Ferdigenjen doelferdigener
Ferdigenjen rjochter sintrale middenfjilder
Ferdigende sintrale middenfjilder
 
 
Server 080