Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Spilers: Feardigens

Eltse spiler hat 8 basisfeardigens, al binne der ek noch wat ekstra faktoaren dy't yn ferskate sitewaasjes ynfloed ha kinne op harren prestaasje. Lit ús earst ris nei de ferskate feardigens sjen:
Kondysje: Bepaalt hoefolle fan syn feardigens in spiler ferliest yn ferrin fan de wedstriid.
Posysjespul: De feardigens om de bal te behearskjen en yn skoaringskânsen om te setten.
Skoaren: De bal moat fansels tsjin de touwen.
Wjukspul: De feardigens om skoaringskânsen ôf te rûnjen troch oer de wjukken oan te fallen.
Doelferdigenjen: De bal moat fansels net tsjin de eigen touwen.
Oerspyljen: Spilers dy't witte hoe't sy de beslissende bal oerspylje moatte, helpe de oanfal fan in ploech in protte.
Ferdigenjen: De feardigens om oanfallen fan de tsjinstanner tsjin te hâlden.
Dea spul: It resultaat fan dyn frije trapen en strafskoppen hinget ôf fan de feardigens fan dyn dea-spulnimmer.

Hoe goed is dyn spiler?

Yn it echte libben seist faaks dat in fuotbalspiler in "prima wjukspiler" is, of in "echte superferdigener", ast him spyljen sjochst. Binnen Hattrick beskriuwe wy op deselde wize hoe goed oft spilers binne. Wy brûke gradaasjes (en net allinnich foar spilers), en foar de feardigens fan spilers rint de skaal fan net-besteand oant godlik. Do kinst de folsleine gradaasjeskaal besjen yn ús taheakke.

Ferskillende spilers ha ferskillende feardigens nedich

Net alle spilers hoege goed te wêzen yn alle feardigens, mar kondysje is belangryk foar eltsenien.   Soms is it goed genôch as in spiler (neist kondysje) mar yn ien feardigens goed is, mar do hellest it measte út dyn spilers as se op ferskate feardigens goed binne.  It hinget fan de posysje fan de spiler ôf, hokker feardigens (neist kondysje) belangryk foar him binne:

Doelferdigeners:

Wy hoege net út te lizzen dat doelferdigenjen belangryk is foar doelferdigeners. It helpt harren ek as se goed ferdigenje kinne, en feardigens yn dea spul helpt om de ploech te ferdigenjen tsjin frije trapen en strafskoppen.

Sintrale ferdigeners:

Ferdigeners moatte fansels in protte feardigens yn ferdigenjen ha. Posysjespul is ek handich, en ast tsjinoanfallen spilest kin harren feardigens om de bal oer te spyljen echt it ferskil meitsje.

Wjukferdigeners:

It belangrykste is dat se ferdigenje kinne, mar se ha ek foardiel by goeie feardigens yn wjukspul. Sy drage fan harren posysjespul ek wat by, en harren oerspyljen helpt ast tsjinoanfallen spilest.

Sintrale middenfjilders:

Foar de measte suksesfolle ploegen is it belangryk dat harren sintrale middenfjilders feardich binne yn posysjespul. Sy brûke ek harren feardigens yn oerspyljen en ferdigenjen in protte, lykas skoaren

Wjukspilers:

Sy ha fansels in protte foardiel as sy prima wjukspul ha, mar posysjespul is foar harren ek belangryk. Sy brûke ek sawol harren feardigens yn oerspyljen as yn ferdigenjen.

Oanfallers:

Harren belangrykste taak is om de doelpunten te meitsjen. Dêrom is skoaren harren belangrykste feardigens. Oerspyljen is ek belangryk foar harren, en wjukspul en posysjespul ek.

Feroarjende feardigens

Feardigens feroarje stadichoan. Alle feardigens kinne salang't de spiler libbet ferbettere wurde troch te trenen, mar wannear't spilers âlder wurde, begjinne sy ek in bytsje fan harren feardigens te ferliezen. Lês it haadstik "Trening" foar mear ynfo oer feroarjende feardigens.
 
 
Server 080