Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

It kompetysjesysteem

In Hattrick-seizoen is 16 wiken lang: 14 kompetysjerûndes (8 ploegen per kompetysje dy't twa kear tsjin inoar spylje), ien wike foar kwalifikaasjewedstriden en ien wike sûnder kompetysje-aktiviteiten.

De divyzjestruktuer

It oantal kompetysjenivo's kin yn ferskate lannen ferskillend wêze, mar de basisstruktuer is altyd itselde. It Italiaanske kompetysjesysteem sjocht der bygelyks sa út:

1 Divyzje I (Serie A)
4 Divyzje II (II.1, II.2, II.3, II.4)
16 Divyzje III (III.1, III.2, ensfh. oant III.16)
64 Divyzje IV (IV.1, IV.2, ensfh. oant IV.64)
256 Divyzje V (V.1, V.2, ensfh. oant V.256)
1024 Divyzje VI (VI.1, VI.2, ensfh. oant VI.1024)
1024 Divyzje VII (VII.1, VII.2, ensfh. oant VII.1024)
2048 Divyzje VIII (VIII.1, VIII.2, ensfh. oant VIII.2048)
2048 Divyzje IX (IX.1, IX.2, ensfh. oant IX.2048)
4096 Divyzje X (X.1, X.2, ensfh. oant X.4096)
4096 Divyzje XI (XI.1, XI.2, ensfh. oant XI.4096)

Let op, fanôf divyzjenivo VI ferdûbelt de kompetysjegrutte elts twadde nivo.

Promoasje, degradaasje en kwalifikaasje

Atst kampioen wurdst fan dyn kompetysje silst of rjochtstreeks promovearje nei in hegere kompetysje, of in kwalifikaasjewedstriid spylje foar promoasje. Yn de divyzjes II oant VI sille de kampioenen mei de measte punten rjochtstreeks promovearje, de oare kampioenen moatte harren kwalifisearje. Yn legere divyzjes promovearje alle kampioenen rjochtstreeks. Yn ûneven nûmere divyzjes (VII, IX, ensfh.) promovearret ek de nûmer 2 rjochtstreeks.

Kampioenen dy't in kwalifikaasjewedstriid spylje moatte nimme it op tsjin in ploech dy't yn de divyzje derboppen as 5e of 6e eindige is. Fan de kampioenen dy't in kwalifikaasjewedstriid spylje moatte sille de ploegen mei it bêste seizoensresultaat it opnimme tsjin de swakste ploegen dy't as 6e eindige binne, en de ploegen mei it swakste seizoensresultaat sille it opnimme tsjin de sterkste ploegen dy't as 5e eindige binne. De ploech út de hegere divyzje spilet thús. As de kampioen wint wikselje de twa spilers fan plak yn it kompetysjesysteem. As de ploech út de hegere divyzje wint, sille beide ploegen yn harren kompetysje bliuwe.

Ast yn de einstân 7e of 8e stiest, silst degradearje nei in divyzje leger (útsein ast yn de leechste divyzje spilest). By de Fiifde divyzje as heger sil de degradearre ploech mei it bêste seizoen (de bêste ploech fan de ploegen op plak 7) fan kompetysje wikselje mei de promovearre ploech dy't it bêste seizoen hân hat. De degradearre ploech mei it minste seizoen wikselt fan plak mei de swakste ploech dy't promovearje mei. By de Sechde Divyzje as leger sil de degradearre ploech mei it bêste seizoen fan kompetysje wikselje mei de promovearre ploech dy't de minste skoare fan alle promovendi hat.

Yn divyzes VII en en IX spylje ploegen dy't tredde en fjirde einigje in promoasjewedstriid. Yn divyzjes VIII en X spylje ploegen dy't twadde einigje in promoasjewedstriid.

Feroarje fan divyzje yn it wikselskerm

As dyn ploech yn ien fan de leechste trije divyzjes fan dyn lân spilet, dan is it mooglik om te feroarjen fan kompetysje binnen deselde divyzje. Der moat wol in frij plak yn de kompetysje wêze wêr'st nei ta ferhúzje wolst. Dit kinsto yn it kompetysjeskerm sjen tidens de seizoensoergong. Asto in twadde ploech hast, as underdiel fan dyn Supporter lidmaatskip, dan meie dyn teams nea tegearre yn deselde kompetysje spylje.

Degradaasje en promoasje fan bots

Oan de ein fan elts seizoen sille alle bots yn de divyzjes VI en leger degradearje nei de leechst mooglike divyzje. De ienige útsûndering dêrop is de top fan divyzje VI, dêr't alle botploegen dy't de kampioen wurde lykas normale ploegen promovearje of in kwalifikaasjewedstriid spylje. Botploegen yn divyzje V en heger wurde oangeande promoasje en degradaasje behannele as minsklik behearde ploegen.

Wannear't dy botploegen degradearje, wurde ekstra ploegen út de legere divyzjes promovearre om harren plak yn te nimmen. Dizze poegen wurde "Lucky Losers" neamt en it sille ploegen wêze dy't kwalifikaasjewedstriden ferlern hawwe of, yn sommige foarfallen, sels direkt degradearre binne. It is net mooglik om promoasje te wegerjen - de fans, spilers en sponsors soenen sa'n beslissing simpelwei net akseptearje.

As der mear bots boppe de leechste divyzje spylje as dat der managers yn de leechste divyzje spylje dan slút it systeem automatysk de leechste divyzje en treft it maatregels dêrfoar.

Kompetysjestân en ranglist

De úteinlike kompetysjestân wurdt (yn folchoarder fan belang) bepaald troch it oantal punten, it doelsaldo en it oantal skoarde doelpunten. Dit bepaalt dan wer dyn plak op de ranglist, dy't brûkt wurdt om te bepalen wa't tsjin wa spylje moat foar kwalifikaasje- en bekerwedstriden. De ranglist wurdt basearre op (yn folchoarder fan belang): kompetysjenivo, plak yn de kompetysje, punten, doelsaldo en skoarde doelpunten. Foar sawol de ranglist as de stân yn de kompetysje jildt: as dizze saken allegearre lyk binne, bepaalt in opgoaide munt de stân.

Prizejild

Ast op it earste, twadde, tredde of fjirde plak einigst krijst prizejild. De hichte fan it prizejild hinget ôf fan dyn plak en it divyzjenivo:


Kompetysjenivo 1 2 3 4
Divyzje I 2 000 000 US$ 1 175 000 US$ 825 000 US$ 500 000 US$
Divyzje II 1 350 000 US$ 1 050 000 US$ 750 000 US$ 450 000 US$
Divyzje III 1 200 000 US$ 925 000 US$ 675 000 US$ 400 000 US$
Divyzje IV 900 000 US$ 700 000 US$ 500 000 US$ 300 000 US$
Divyzje V 600 000 US$ 475 000 US$ 325 000 US$ 200 000 US$
Divyzje VI 525 000 US$ 400 000 US$ 300 000 US$ 175 000 US$
Oare divyzjes 450 000 US$ 350 000 US$ 250 000 US$ 150 000 US$

Der wurdt ek in bonus fan 10 000 US$ útbetelle oan de klup dy't de topskoarder fan in kompetysje levert. It jild wurdt nei de lêste wedstriid fan it seizoen útbetelle. As twa spilers lyk stean foar dizze priis ûntfange beide aktuele eigners fan de spilers de priis, mar as twa fan dyn eigen spilers lyk stean, krijst de priis mar ien kear.

Promoasjebonus

Ast direkt promovearrest nei in hegere divyzje krijst boppenop it prizenjild in promoasjebonus. Dêr boppenop sil promoasje dyn fanklup ek in stimulâns jaan: do krijst 10% fans ekstra (fergelykber ferliest 10% fan dyn fans atst degradearrest). Ast "fergees" promovearrest, bûtenom de standaardpromoasjebetingsten, dan krijt allinnich dyn fanklup de stimulâns, do krijst gjin promoasjebonus. Foarbylden fan fergeze promoasjes binne botoprommings en ekstra promoasjeplakken beskikber yn de Hattrick International kompetysje.


Kompetysjenivo Rjochtstreeks promovearre Promovearre nei kwalifikaasjewedstriid
Divyzje I - -
Divyzje II 500 000 US$ 175 000 US$
Divyzje III 450 000 US$ 150 000 US$
Divyzje IV 400 000 US$ 125 000 US$
Divyzje V 300 000 US$ 100 000 US$
Divyzje VI 200 000 US$ 75 000 US$
Oare divyzjes 175 000 US$ 50 000 US$
 
 
Server 081