Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Wedstriid: Dea Spul en Spesjale Foarfallen (SE's)

Yn dit wedstriidhaadstik gean wy wat djipper op de stof yn en rjochtsje wy ús op twa wichtige wedstriidûnderdielen: hoe'tst skoare kinst út dea-spul-mominten en wat'st út "spesjale foarfallen" (SE's) helje kinst (en ek út oare ekstra wedstriidfoarfallen).

Dea Spul

Inkele fan dyn basisoanfallen sil útrinne op in Dea-Spulkâns. Krekt as yn it echte fuotbal kinst in protte punten helje troch goed te wêzen yn dea spul. Der binne twa Dea Spul-types, direkt en yndirekt.

Direkt Dea Spul

Direkt Dea Spul bestiet út strafskoppen en rjochtstreekse frije trapen. Om te skoaren brûkt dyn oanwiisde dea-spul-nimmer syn dea-spulfeardigens om de doelferdigener fan de tsjinstanner te tûk ôf te wêzen. Dyn doelferdigener brûkt, neist syn feardigens yn doelferdigenjen, sels dea spul by it ferdigenjen tsjin dea spul, mar kin dyn frije trapen fansels net nimme.

Yndirekt Dea Spul

Likernôch in tredde fan dyn dea-spul-kânsen sil yndirekt wêze. Yndirekt Dea Spul bestiet út yndirekte frije trapen (dy't net rjochtstreeks op doel geane), en it resultaat hinget ôf fan de ynspanning fan de ploech. Om oan te fallen brûkst (yn folchoarder fan belang) de middele skoarfeardigens fan dyn fjildspilers, harren middele dea-spulfeardigens en de dea-spulfeardigens fan dyn dea-spul-nimmer. Om te ferdigenjen brûkst (yn folchoarder fan belang) it middele ferdigenjen fan dyn fjildspilers, harren middele dea-spulfeardigens, it doelferdigenjen fan dyn doelferdigener, en syn dea-spulfeardigens.

Spesjale foarfallen

Neist de basisoanfallen kin it ek wêze dat der in "spesjaal foarfal" plak fynt. Spesjale foarfallen binne wedstriidfoarfallen dy't ôfhingje fan eigenskippen fan dyn spilers, foaral harren spesjaliteiten, dêrtroch wurdt it in aparte strategy om in ploech op te bouwen dy't in goeie balâns fan spilersspesjaliteiten hat.

Der binne twa types spesjale foarfallen, team foarfallen en yndividuele foarfallen. Dyn kâns dat in team spesjaal foarfal bart hinget ôf fan dyn balbesit (dat betsjut dat 55% balbesit ek 55% kâns op in team spesjaal foarfal betsjut).

De kâns op in yndividueel spesjaal foarfal hinget ôf fan de spesjaliteiten fan de spilers op it fjild. In protte spilers mei spesjaliteiten kin in foardiel wêze, mar it is net genôch. Mar ûnthâld dit: do moatst ek de spilers mei de goeie spesjaliteit foar in foarfal op de goeie posysje stean ha om it te krijen. It is wichtich om in goeie balâns fan spesjaliteiten te finen yn dyn ploech.

By elts spesjaal foarfal dat yn in wedstriid bart nimt de kâns op in folgjend spesjaal foarfal ôf.

Waarsomstannichheden

Bepaalde spesjaliteiten binne geskikter foar bepaalde waarsomstannichheden. In waarfoarfal hat fanôf it begjin fan de wedstriid ynfloed op de prestaasjes fan dyn spilers.

Technyske spilers winne 5% op al harren feardigens by sinneskyn, mar sy ferlieze deselde 5% op al harren feardigens as it reint.

Krêftige spilers winne 5% as it reint, mar sy ferlieze deselde 5% by sinneskyn.

Flugge spilers ferlieze 5% as it reint en as de sinne skynt.

Wannear't it waar ynfloed hat op de spilers, silst der ynformaasje oer fine yn it wedstriidferslach, en de spilerswurdearring sil syn prestaasje toane.

Doelpunt-foarfallen

Spesjaliteiten (en oare spilerseigenskippen) kinne dy ekstra oanfallen jaan. Neist wat hjirûnder stiet hat de spiler dy't de kâns krijt (meastal, mar net altyd de spiler dy't de kâns kreëarret) ek skoarenfeardigens nedich om út de oanfal skoare te kinnen.

Unfoarspelbere doelferdigeners, wjukferdigeners as sintrale ferdigeners kinne harren oerspyljen-feardigens brûke om ûnferwachte lange ballen te jaan. Unfoarspelbare sintrale middenfjilders, wjukspilers en oanfallers kinne harren skoaren-feardigens brûke om de bal te ûnderskeppen. Ek harren ûnfoarspelberens sels kin fjildspilers ûnferwachte skoarkânsen jaan. As in ûnfoarspelbere ferdigener of sintrale middenfjilder net feardich genôch is yn ferdigenjen kin hy ek in domdryste flater meitsje dy't de tsjinstanner in skoarkâns jout. Derneist kin in ûnfoarspelbere wjukspiler as oanfaller mei leech oerspyljen-feardigens soargje foar gaos yn dyn ferdigening, somtiden mei as resultaat in ûngelokkig eigen doelpunt.

Flugge wjukspilers, sintrale middenfjilders en oanfallers kinne in kâns kreëarje troch der mei in feart fan troch te gean. Dit kin troch de tsjinstanner ferdigene wurde troch in flugge definsive tsjinspiler (sintrale ferdigener as wjukferdigener) del te setten. Do krigest ek in bonus op dyn tsjinoanfallen taktykfeardigens foar eltse flugge wjukspiler, sintrale middenfjilder en oanfaller yn dyn ploech. Dyn tsjinstanner kin dit effekt lykwols noch ferminderje troch syn flugge sintrale middenfjilders, wjukferdigeners as sintrale ferdigeners (allinich de bonus kin fermindere wurde, net de oarspronklike taktykfeardigens).

Technyske wjukspilers, sintrale middenfjilders en oanfallers kinne kânsen kreëarje as de tsjinspiler (ferdigener of sintrale middenfjilder) in kopspesjalist is (de kopspesjalist hoecht net krekt de tsjinspiler tsjinoer te wêzen). Boppedat, eltse technyske sintrale ferdigener as wjukferdigener jout in lytse kâns om in taktyk-ûnôfhinklike tsjinoanfal te kreërjen út in mislearre normale kâns fan dyn tsjinstanner. Hoe heger de oerspyljen-feardigens fan 'e ferdigener, de grutter de kâns.

Wjukspilers dy't feardich genôch binne yn wjukspul kinne kânsen kreëarje dy't troch in oare wjukspiler, middenfjilder of oanfaller ôfmakke wurde moatte. As de oare spiler feardich genôch is yn skoaren, hat hy mear kâns om it doelpunt te meitsjen; as de oare spiler in kopspesjalist is, hat hy sels noch mear kâns.

Hoekskop: Do kinst dyn kânsen om út in hoekskop te skoaren ferheegje troch in spiler mei hege dea spul feardigens efter de bal te setten. Dêrneist helpt it om offinsyf hegere yndirekte spulwudrearrings te hawwen as de definsive indirekt spulfeardigens fan dyn tsjinstanner. Der binne twa types hoekskoppen. By de earste fariant, wurdt it oantal kopspesjalisten van dyn team tsjinoer de kopspesjalisten van de tsjinstanner set. Hoe grutter dit ferskil posityf foar dy útpakt, hoe grutter de kâns is om út dizze fariant te skoaren. Asto gjin kopspesjalisten hast, dan wurdt it tige dreech om dy goed tsjin in hoekskop te ferdigenjen en silst do net faak út in hoekskop skoare. Yn de twadde fariant hinget de kâns op skoaren ôf fan de skoarfeardigens fan de spiler dy't de bal út de hoekskop krijt. Hoekskoppen kinne derfoar soargje dat de oanfallende ploech in giele kaart krijt, mar as dyn spiler al giel hat sil hy ekstra foarsichtich wêze sadat de kâns op in tweadde kaart leger is as normaal.

Underfining: Oanfallers mei genôch ûnderfining kinne troch dyselde ûnderfining skoare. Sintrale ferdigeners en wjukferdigeners dy't net genôch ûnderfining ha kinne harren tsjinstanners in ekstra kâns jaan.

Wurgens: Wurge sintrale definsive spilers kinne flaters meitsje. As de oanfaller fan de tsjinstanner net ek te wurch is, kin dit in kâns biede foar de tsjinstanner.

Oare ekstra wedstriidfoarfallen

Der binne ek inkele ekstra foarfallen dy'tst yn in wedstriid krije kinst. De kâns dat dy foarfalle hinget net gear mei de middenfjildsterkte, dus de kâns nimt net ta atst it middenfjild dominearrest.

Tsjinoanfallen: Sels atst de tsjinoanfallen-taktyk net brûkst is der in lytse kâns dat dyn ploech in tsjinoanfal útfiert. Dizze "taktyk-ûnôfhinklike" tsjinoanfallen fereaskje net dat dyn ploech op it middenfjild de mindere is (wat normaalwei wol nedich is foar tsjinoanfallen). Lês it haadstik "Wedstriid: Taktiken" foar mear ynfo oer tsjinoanfallen.

Ofstânsskoaten: Sels atst de ôfstânsskoaten-taktyk net brûkst is der in lytse kâns dat dyn ploech in kâns út in ôfstânsskot krijt. Lês it haadstik "Wedstriid: Taktiken" foar mear ynfo oer ôfstânsskoaten.

Krêftige sintrale middenfjilders, as sy "definsyf" spylje, kinne harren konsintreare om oanfallen ôf te brekken en de bal te feroverjen. As it druksetten slagget, mislearret de oanfal. De spiler fertroud op syn ferdigenjen feardigens en syn kondysje by de útfiering hjirfan.

Krêftige spitsen, as sy "normaal" spylje, kinne sy harren lichem op it goeie plak del sette en in ekstra sjitkâns forsearje as in gewoane kâns mist is. Sy hawwe genôch skoaren en posysjespulfeardigens nedich om dit dwaan te kinnen. Let wol op dat fysyk spul ta giele kaarten liede kin. As dyn spiler al earder giel krigen hat, sil hy lykwols better oppasse yn ditsoarte sitewaasjes.

Do silst lêst hawwe fan indrokte straf asto twa as trije spilers mei deselde kombinaasjes fan spesjaliteiten en posysjes hast fan de folgjende types : technyske "definsive" spitsen, krêftige "normale" spitsen en krêftige "definsive" sintrale middenfjilders. Asto twa spilers fan itselde type opstelst, krije sy beide in straf fan 4% op harren bydrage. Asto der trije opstelst sil de straf ferhege wurde nei 7,5% elk.

 
 
Server 080