Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   Wiksels 

Wiksels

Lykas wy al neamden yn it opstellingshaadstik; as ien fan dyn spilers blessearre rekket komt de ferfanger foar dy posysje automatysk it fjild yn. Do kinst ek wiksels op betingsten ynstelle.

Wiksels op betingsten

Do kinst fan tefoaren wiksels foar in wedstriid ynstelle, foar dy briljante taktyske wiziging of gewoan om in wurge spiler te ferfangen troch in farskenien. Do kinst bygelyks in oanfaller wikselje foar in ekstra ferdigener om dyn foarsprong yn in wedstriid feilich te stellen, of in ferdigener wikselje foar in oanfaller atst efter stiest. Do kinst der ek foar kieze om de yndividuele oarder foar in spiler te feroarjen.

In wiksel op betingsten tafoegje

Om in wiksel ta te foegjen giest nei de "Wiksels/Oarders"-tab yn it formulier foar wedstriidoarders. Kies de spiler dy't it fjild ferlitte moat, en de wikselspiler dy't it fjild yn komt. Dêrnei beslútst nei hokker betingsten de wiksel útfierd wurdt. Do kinst de wiksel sa ynstelle dat 'er nei in bepaalde minút bart, en/of ôfhinklik fan de wedstriid-tuskenstân troch de "avansearre opsjes" te toanen. By de avansearre opsjes kinst ek betingsten ynstelle foar as ien fan dyn spilers (of fan dyn tsjinstanner) in reade kaart krijt, en de posysje fan in spiler feroarje.

In gedrachsferoaring tafoegje

Op de "Wiksels/Oarders"-tab kinst ek gedrachsferoarings tafoegje. Lykas by it tafoegjen fan in wiksel kiest de spiler dy'tst yn gedachten hast, en foegest de betingsten ta wêrop de spiler syn gedrach feroarje moat.

Do kinst fiif spileroarders tafoegje.

Do meist oant fiif ferskate spileroarders (dus wiksels en gedrachsferoarings) tafoegje. Mar tink deroan, de skiedsrjochter lit dy net mear as trije wiksels per wedstriid útfiere.

Oarders wurde útfierd wannear't oan de betingsten foldien wurdt

Sagau't oan de betingsten dy'tst foar de wedstriid ynsteld hast, foldien is, wurde yn de wedstriid dyn spilersoarders útfierd. As der net foldien wurdt oan in betingst, wurdt de oarder net útfierd. Ast opdracht joust foar in wiksel yn de 65e minút, by eltse stân, wurdt de wiksel yn de 65e minút útfierd. Ast opdracht joust foar in wiksel yn de 70e minút, by foarsprong, wurdt de wiksel útfierd op it stuit nei de 70e minút wannear/as oan de betingst foldien wurdt. Dus ast yn de 80e minút op foarsprong komst, wurdt de wiksel dan pas útfierd.

Ast twa oarders ynstelst foar de 70e minút, ien foar ast foarstiest en ien foar ast mei mear as ien doelpunt foarstiest, en as it safier is stiest 3-0 foar - wurde beide oarders útfierd.

Let op: Ast twa oarders ynstelst mei deselde betingsten ( bygelyks wedstriidminuut en stân) dan wurde sy NET op itselde momint útfierd, mar yn de oarder dat se makke binne.

Nei de wedstriid kinsto (mar dyn tsjinstanner net) in list sjen mei al dyn spilersoarders, fia in koppeling op de side mei stjerrenwurdearrings, tegearre mei ynformaasje oer wannear't se útfierd waarden, of wêrom se net útfierd waarden.

Do kinst net reagearje op blessueres

It is net mooglik om wiksels yn te stellen foar blessueres. As ien fan dyn spilers tidens in wedstriid blessearre rekket wurdt it ôfhannele troch it automatyske systeem. Dit betsjut ek dat in blessuere dyn wikselplannen yn de war skoppe kin, lykas yn it echte fuotbal.
 
 
Server 080