Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   Toernoaien 

Toernoaien

Toernoaien binne it alternative kompetysjesysteem foar Hattrick-ploegen. Do kinst dy oanmelde by offisjele ljedderkompetysjes, om de 'Kening fan de Heuvel'-posysje te feroverjen, en do kinst meidwaan oan toernoaien dy't troch managers sels organisearre wurde.

Do kinst noch altyd eltse wike gewoane oefenwedstriden spylje atst oan in toernoai meidochst.

Eigen toernoaien

Do moatst in Gold, Platinum of Diamond Supporter wêze om in toernoai oanmeitsje te kinnen. As net-supporter kinst allinich "Avansearre" toernoaien oanmeitsje. De oanmakker bepaalt de grutte, namme, ensfh en noeget dan managers út foar it toernoai. Gold en Platinum Supporters kinne fergees meidwaan oan ien 'Simpel' toernoai tagelyk, mar moatte Credits oanskaffe foar alle oare toernoaien. Oaren kinne meidwaan troch Hattrick Gears. Diamond Supporters kinne ek meidwaan oan ien 'Simpel' toernoai, en oant 10 toernoaien tagelyk mei de 'Avansearre' opsje, en der wurde by harren gjin Credits yn rekken brocht.

As it toernoai fol is, sil it automatysk begjinne, en wurdt der in foarum foar it toernoai oanmakke. As in "Simpel" toernoai 72 oeren foar it begjin fan de earste wedstriid noch net fol is wurdt de startdei in wike útsteld. In "Avansearre" toernoai wurdt útsteld as it 24 oeren foar de earste wedstriid net fol is, en de wedstriid wurdt ferpleatst nei de earstfolgjende mooglike dei.

Gewoane toernoaiwedstriden wurde op moandeis spile, en avansearre toernoaiwedstriden kinne op elts stuit yn de wike spile wurde.

Toernoaiwedstriden (Ljedders en oaren)

Wedstriden wurde op neutraal terrein spile, en jouwe dy gjin taskôgersynkomsten of nije fanklup-leden.

Alle toernoaiwedstriden brûke deselde wedstriidgegevens as gewoane wedstriden. Dus de aktuele foarm, feardigens, ûnderfining, blessuerestatus ensfh. fan dyn spilers op de wedstriiddei sil brûkt wurde. Der binne wol twa útsûnderings: ploechsfear (en fertrouwen) wurde ynsteld op in fêst nivo, en kaarten wurkje oars. Sjoch hjirûnder foar details.

Gjin ynfloed nei de wedstriid

Toernoaiwedstriden ha nei de wedstriid gjin ynfloed op dyn ploech of dyn spilers. Dus spilers krije gjin trening of ûnderfining út dizze wedstriden, en wedstriden ha gjin ynfloed op dyn formaasjeûnderfining, ploechsfear ensfh.

Details

Hjir steane alle details dy'tst witte moatst oer toernoaiwedstriden:

 • Ploechsfear: Ploechsfear is foar toernoaiwedstriden ynsteld op in fêst nivo (kontint).
 • Selsbetrouwen: Selsbetrouwen is foar toernoaiwedstriden ynsteld op in fêst nivo (bjusterbaarlik).
 • Blessueres: Yn toernoaiwedstriden komme gjin blessueres foar, mar spilers dy't yn "normaal" Hattrick blessearre binne, kinne net spylje.
 • Kaarten (eigen toernoaien): Toernoaien ha harren eigen kaartenstatus, en ha in systeem fan reade / giele kaarten dat kompleet los stiet fan 'gewoan' Hattrick. Sa telt in yn in toernoaiwedstriid ûntfongen kaart allinnich mei foar de wedstriden dy't by dat toernoai hearre. En as in spiler yn 'gewoan' Hattrick útsluten is foar de folgjende wedstriid, sil hy altyd noch yn in toernoaiwedstriid spylje kinne.
 • Kaarten (Ljedders): Kaarten telle net mei yn Ljeddertoernoaien.
 • Trening: Spilers ûntfange gjin trening foar toernoaiwedstriden.
 • Underfining: Spilers krije gjin ûnderfining út spile toernoaiwedstriden.
 • Formaasjes: Dyn aktuele formaasjeûnderfining út it "normale" Hattrick wurdt ek foar dyn toernoaiwedstriden brûkt. Do krijst foar toernoaiwedstriden gjin nije formaasjeûnderfining.

Ljeddertoernoaien

Yn in ljedder is dyn doel om it heechste plak te beheljen, en Kening fan de Heuvel te wurden, en dat sa lang atst kinst te bliuwen. Om oan de top te kommen kinst oare ploegen dy't boppen dy steane útdaagje, om harren plak yn de ljedder oer te nimmen.

Utdaging-regels

Dyn aktuele plak yn de ljedder bepaalt hokker ploegen at'st útdaagje kinst.

 • Plak 1-5: Kinne allinnich útdage wurde troch de ploech dy't yn de ljedder daliks ûnder harren stiet.
 • Plak 6-15: Kinne útdage wurde troch de ploegen dy't 1-3 plakken ûnder harren stean.
 • Plak 16-99: Kinne útdage wurde troch ploegen dy't 1-10 plakken ûnder harren stean.
 • Plak 100-199: Kinne útdage wurde troch ploegen dy't 1-50 plakken ûnder harren stean.
 • Plak 200-1000: Kinne útdage wurde troch ploegen dy't 1-100 plakken ûnder harren stean.
 • Plak 1000-5000: Kinne útdage wurde troch ploegen dy't 1-500 plakken ûnder harren stean.
 • Plak 5000+: Kinne útdage wurde troch ploegen dy't 1-1000 plakken ûnder harren stean.

De útdager betellet foar de wedstriid, en útdage ploegen nimme automatysk de útdaging oan. De wedstriid wurdt 24 oeren nei de útdaging spile. As de útdager wint, wurdt de Credit werombetelle.

Plakwiksels nei de wedstriid

Ast in ploech útdagest en winst, nimst it plak fan de troch dy útdage ploech oer. De útdage ploech sakket 1 plak (en dat jildt ek foar de oare ploegen dy't tusken de twa ploegen yn de ljedder steane).

Foarbyld: Ploech A stiet op plak 54 en daget B (de nûmer 47) út. As A wint, nimt A plak 47 oer fan B. B wurdt op plak 48 setten, de ploech dy't op plak 48 stie wurdt nei plak 49 setten, de ploech dy't op plak 49 stie surdt nei plak 50 setten, ensfh.

Ast in ploech útdagest en ferliest, bliuwe beide ploegen op harren eigen plak stean.

Rêstskoft útdagings

Nei in wedstriid dêr'tst yn útdage wiest, kinne oare ploegen dy 12 oeren lang net útdaagje (fan it begjin fan de wedstriid ôf). Dit jout dy in kâns om sels in ploech út te daagjen en de ljedder te beklimmen.

Nei in wedstriid dêr'tst sels de útdager yn wiest, kinst 12 oeren lang gjin oare ploech útdaagje (fan it begjin fan de wedstriid ôf). Dat jout oare ploegen de kâns om dy út te daagjen. It is ek om foar te kommen dat bygelyks #2 altyd daliks #1 útdaget, wat it ûnmooglik foar de #3 makket om #2 út te daagjen om syn plak oer te nimmen.

 
 
Server 081