Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   Trening 

Trening

Eltse wike kinst kieze op hokker type trening oft dyn spilers harren tidens de treningssesjes konsintrearje moatte. De effekten fan de wyklikse trening wurde altyd sichtber tidens de treningsbywurking op tongersdei of freed, dat hinget fan it lân ôf. It type trening dat selektearre is op it stuit dat de bywurking begjint is wat der dy wike treend wurde sil. Feroarings yn de foarm en eftergrûnfoarm fan dyn spilers wurde ek op dit stuit sichtber.

Spilerleeftiid en feardigensnivo

Jongere spilers leare yn it algemien flugger as âldere spilers, mar hoefolle oft dyn spiler op de trening byleare sil, hinget ek ôf fan hoe feardich oft er al is - hoe leger it feardigensnivo, hoe flugger de trening.   Tige lege feardigensnivo's trene folle flugger as feardigensnivo's yn it midden fan de skaal, en hege nivo's trene wer stadiger as dy yn it midden fan de skaal.

Neist de leeftyd en it feardigensnivo binne der fjouwer faktoaren dy't it effekt fan de trening bepale: de treningsyntinsiteit, it treningstype, hoefolle kondysje atst treenst, en it treningspersoniel (coach en assistinten).

Treningsyntinsiteit

Hoe hurder oftst treenst, hoe better de foarm fan de ploech yn it algemien wurdt, en de effekten fan de trening nimme ta. Do kinst de treningsyntinsiteit ynstelle troch in nûmer op te jaan tusken 0 en 100.   It neidiel fan in hege treningsyntinsiteit is dat it risiko op blessueres tanimt. Do moatst sels beslute hokker yntinsiteitsnivo by dy past - freegje oare managers mar ris om rie op de foarums.

It kin ienmalich dyn ploechsfear oppeppe ast de yntinsiteit flink omleech bringst. Sagau't dyn spilers wer yntinsiver trene moatte sil by dat nijs de sfear yn de ploech fansels sakje. Ast de treningsyntinsiteit feroarje wolst, moatst deroan tinke dat de nije wearde opjûn wêze moat by de lêste bywurking foar de treningsbywurking.

Type trening

Der binne 11 types trening dêr'tst tusken kieze kinst. Alle types trening meitsje dyn spilers earne better yn. De ferskate types trening steane yn de tabel hjirûnder.

Treningspersoniel

Ast in goeie coach hast, sil de trening effektiver wêze as wannear'st in minnenien hast. Assistinttreners ferbetterje ek it treningseffekt.

Kondysjetrening

Do moatst alle wiken kondysje trene, it is in persintaazje fan de totale trening fan de ploech. De effisjinsje sakket by hegere yntinsiteitsnivo's - it is better om eltse wike in lyts diel kondysjetrening te dwaan as om út en troch in protte.  Aldere spilers ha alle wiken mear trening nedich om in bepaald kondysjenivo te ûnderhâlden, dat betsjut dat managers it passende diel kondysjetrening foar harren ploech en ambysjes fine moatte.  Spilers dy't de ôfrûne wike minstens 90 minuten foar dyn ploech spile ha ûntfange 100% fan it effekt fan de kompetysjetrening fan dyn ploech. Spilers dy't minder as 90 minuten spile ha (bygelyks wikselspilers) ûntfange 75% fan dat effekt, plus in diel foar eltse minút dy't se spile ha. Oare ploechleden dy't tidens de wike net foar dyn ploech spile ha, mar dy't sûn genôch binne om te trenen (spilers dy't 1 wike of minder blessearre binne) ûntfange it heale effekt.

Kondysjetrening hat in algehiel negative ynfloed op de algemiene foarm fan dyn ploech; hoe grutter it diel kondysjetrening is, hoe grutter it negative effekt.  Let op, kondysjetrening hat allinnich ynfloed op de aktuele foarm, net op de eftergrûnfoarm.

Basisprinsipes

It hinget ôf fan hoefolle minuten oft in spiler tidens de wike op in treenbere posysje spile hat yn in kompetitive of in oefenwedstriid, hoefolle oft dyselde spiler treend wurdt. Wedstriden dy't foar oare ploegen spile waarden, telle allinnich mei foar de foarmbywurkings, se jouwe gjin trening. As in spiler de hiele wike net yn aksje kommen is, of minder as in minuut spile hat, sil er ek net trene. In spiler kin per wike 90 minuten trening krije. It levert him net mear trening op as hy mear as 90 minuten op in treenber plak spilet. As hy minder spilet, bygelyks 50 minuten, sil dat him minder trening jaan - yn dit gefal 50 fan de 90 minuten.

Spilers mei yndividuele oarders krije harren wedstriidtrening út harren normale posysjes wei. As in spiler tidens de wike op twa ferskate posysjes spile hat, krijt hy trening neffens de posysje(s) dy't him it bêste effekt jouwe.

Spilers op in wjukposysje sille mar heale trening krije mei Posysjespul as trening. Itselde jildt foar wjukferdigeners mei Wjukspul as trening.

It makket net út of in spiler in trenings-, beker- of kompetysjewedstriid spilet, it treningseffekt is itselde. Ast oan it begjin fan de wedstriid net genôch spilers it fjild opstjoerst, joust in fersakingswinst fuort, mar ferliest allinnich de trening foar dy wedstriid. Net alle trening fan dy wike is ferlern. Oan de oare kant winst troch fersaking as dyn tsjinstanner net opdaagjen komt, mar do wol. Dyn basis-11 ûntfange dan trening lykas by in normale wedstriid, mar it leveret fansels gjin ûnderfining op foar yndividuele spilers.

Heakjes jouwe in lytser effekt oan. Dûbele heakjes jouwe in noch lytser effekt oan.

Type trening Ferbetteret ...foar...
Dea spul Dea spul Alle spilers dy't de wedstriid spylje, 25% bonus foar de dea-spul-nimmer en doelferdigener
Ferdigenjen Ferdigenjen Ferdigeners ((Alle spilers dy't in wedstriid spylje))
Skoaren Skoaren Oanfallers ((Alle spilers dy't in wedstriid spylje))
Wjukspul Wjukspul Wjukspilers (Wjukferdigeners) ((Alle spilers dy't in wedstriid spylje))
Skoaren & Dea Spul (Skoaren) (Alle spilers dy't in wedstriid spylje)
(Dea spul) ((Alle spilers dy't in wedstriid spylje))
Oerspyljen Oerspyljen Sintrale middenfjilders, wjukspilers en oanfallers ((Alle spilers dy't in wedstriid spylje))
Posysjespul Posysjespul Sintrale middenfjilders (Wjukspilers) ((Alle spilers dy't in wedstriid spylje))
Doelferdigenjen Doelferdigenjen Doelferdigeners
Oerspyljen (Ferdigeners, Middenfjilders en Wjukspilers) Oerspyljen Ferdigeners, sintrale middenfjilders en wjukspilers ((Alle spilers dy't in wedstriid spylje))
Ferdigenjen (Doelferdigeners, Ferdigeners, Middenfjilders en Wjukspilers) Ferdigenjen (Doelferdigeners, ferdigeners, sintrale middenfjilders en wjukspilers) ((Alle spilers dy't in wedstriid spylje))
Wjukspul (Wjukspilers en Oanfallers ) Wjukspul Oanfallers en wjukspilers ((Alle spilers dy't in wedstriid spylje))
Yndividueel (allinnich foar jeugdakademy) Weardefolle feardigens foar de yn de wedstriid spile posysje (Alle spilers dy't in wedstriid spylje)

Foarbyld

De ploech treent dizze wike "Wjukspul". Let op, dyn aktuele wedstriiddei kin in oare dei wêze - snein ferwiist nei de kompetysjewedstriid yn it wykein, woansdei ferwiist nei de midwykse trenings-/bekerwedstriid.

  • Ate Atsma spile snein 90 min op de wjuk, mar hy miste de wedstriid fan woansdei. Hy ûntfangt 90 min folledige wjukspultrening.
  • Bruno Bruinsma spile snein 90 min op de wjuk, en woansdei 90 min as oanfaller. Hy ûntfangt ek de 90 min folledige wjukspultrening.
  • Teake Teakema spile snein 50 min as wjukspiler, en woansdei 90 minuten as wjukferdigener. Hy ûntfangt 50 min folledige wjukspultrening, en 40 min wjukspultrening mei lytser effekt.
  • Doede Duursma spile snein 40 min as wjukspiler, en woansdei 90 min as oanfaller. Hy ûntfangt 40 min folledige wjukspultrening, en 50 min wjukspultrening mei in tige lyts ("osmose"-)effekt.
  • Freark Folkertsma spilet sawol snein as woansdei 90 minuten as wjukferdigener. Hy ûntfangt dochs mar 90 minuten wjukspultrening mei in lyts effekt.
  • Goitzen Gratema hat snein of woansdei net spile. Hy ferbetteret syn feardigens hielendal net.

Ofnimmende feardigens

As in spiler tichter by de leeftyd fan 30 jier komt, ferliest hy eltse wike wat fan syn feardigens. It hinget fan de leeftyd en aktuele feardigens fan de spiler ôf hoefolle syn feardigens ôfnimme. Hoe heger it feardigensnivo fan de spiler is, hoe grutter de ôfname. Aldere spilers lije ek ûnder in grutter ferlies as jongere spilers.

 
 
Server 080