Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   Oerstappen 

Oerstappen

De oerstaplist is it plak om nije spilers oan te lûken en om te besykjen dy spilers te ferkeapjen dy'tst net langer hâlde wolst. Do meist in maksimum fan 50 spilers yn tsjinst ha. De boadenside jout dy in oersjoch fan alle spilers dy'tst ferkeapest of wêrop'st in bod útbrocht hast. It toant ek alle oerstappen fan âld-spilers wêr'tst jild foar ûntfange silst.

In spiler ferkeapje

Om in spiler te ferkeapjen pleatst him op de oerstaplist, dat kinst dwaan fanôf de side fan dy spiler. Do kiest de fraachpriis, en dan wurdt hy op de oerstaplist pleatst. Om in idee te krijen fan de wearde fan de spiler, kinst de Oerstapfergelyk-funksje brûke, wy riede dy oan om altyd in realistyske priis te kiezen. In spiler moat wol minstens ien wedstriid foar dyn ploech spile ha, wolst him te keap sette kinne. Do kinst in spiler net faker te keap sette as it oantal wedstriden dat hy foar dyn ploech spile hat. Dizze restriksje jildt net foar spilers dy't út dyn jeugdploech komme of dy't al by dyn klup wienen doe'tsto manager waardst. De spiler sil trije dagen op de oerstaplist stean, en dan fertrekt hy nei de klup dy't it heechste bedrach bean hat, as der ien in bod útbrocht hat. Neidat de eintiid ferrûn is fertrekt in ferkochte spiler nei syn nije klup, behalve as ien fan de ploegen dy't by de oerstap belutsen binne op dat stuit in wedstriid spilet, yn dat gefal fertrekt de spiler sagau't de wedstriid ôfrûn is. As der gjin keaper fûn is, sil de spiler by dyn klup bliuwe. Tink deroan, atst in spiler te keap setten hast, kinst net mear fan gedachten feroarje en him fan de list ferwiderje. Mar atst beslútst datst de spiler dochs nedich hast, kinst him altyd sels wer keapje!

In spiler keapje

Om in spiler te keapjen giest nei de spilermerk, de oerstaplist, ûnder it Klup-menu, troch it Wrâld-menu of troch it Oerstap-sykikoan yn de rjochter boppenhoeke. Do sikest nei it type spiler datst oanlûke wolst, en om in bod út te bringen giest nei de side fan de spiler troch op syn namme te klikken. Do moatst it bod mei minimaal 1 000 US$ of 2% ferheegje, hokker fan dy twa it heechste bedrach is. As der op it stuit gjin bod op de spiler stiet, kinsto de fraachpriis biede, salang dy gelyk oan of grutter as 1 000 US$ is. Tink deroan dat de optelsom fan dyn boaden plus de leanen fan de spilers wêr'tst op oan it bieden bist (nei oankeap betellest altyd daliks it earste salaris fan dyn spiler) dy net mear as 200 000 US$ yn de skulden bringe kin.

Do meist oant it lêste stuit foar de eintiid fan in oerstap op in spiler biede. As ien binnen de lêste 3 minuten fan de eintiid in bod pleatst sil de eintiid mei trije minuten fanôf it stuit dat it bod pleatst waard ferlingd wurde.

In prima hulp by it keapjen fan spilers is de ynformaasje oangeande syn feardigens, persoanlikheid ensfh. Do kinst ek de 'Oerstapfergelyk' brûke, om te sjen foar hokker bedrach fergelykbere spilers resint ferkocht binne.

Autobieden

Autobieden wurket itselde as elts normaal bod dwaan soe. Ast in maksimumbod yn it systeem pleatst, dan biedst automatysk as dat nedich is. It bod ferheget altyd sa leech mooglik (2%, 1 000 US$ minimaal).

Kinst dyn maksimumbod ferheegje en ferleegje wannear'st wolst, mar kinst in aktueel bod fansels net fuorthelje. Dyn maksimumbod is allinnich sichtber foar dysels, oare managers sjogge gewoan dyn aktuele bod.

Kinst mar ien aktyf bod tagelyk ha. As dyn maksimumbod berikt is, jildt it net mear as autobod en dan kinst in nij maksimum ynstelle ast wolst.

Foar in pear spesjale gefallen (as twa ploegen itselde autobod ynstelle of as twa autobieders tsjin mekoar op biede) ha wy wat tûke logika ynboud. Hjir binne wat foarbylden om de logika út te lizzen.

De spilersmakelder, memmeklup en oerstapkosten

It kostet 1 000 US$ om in spiler te keap te setten. Neidat de ferkeap sletten is, sille de spilersmakelder, memmeklup en foarige klup fan de spiler allegear harren diel fan de ferkeappriis nimme. Op de spilersside kinst altyd sjen hoefolle atst oerhâldst atst in spiler ferkeapest. Hjir is de basis:

It bedrach dat de spilersmakelder nimt, hinget ôf fan de tiid dat in spiler by dyn ploech heard hat.

De memmeklup nimt altyd 2% fan de ferkeappriis. As de spiler út dyn klup komt ûntfangst eltse kear dat de spiler ferkocht wurdt 2%.

It foarige klup-fûns nimt altyd 3% fan de ferkeap-priis. Atst de foarige klup fan in spiler bist, hinget it bedrach datst ûntfangst ôf fan it oantal wedstriden dat de spiler foar dyn klup spile hat.

Besjoch dizze tabellen foar mear ynfo.

Ast in jeugdspiler ferkeapest, wurdst net beskôge as foarige klup. Mar de folgjende kear dat hy ferkocht wurdt, is dyn klup syn foarige klup, as hy tenminste ien wedstriid foar dyn senioarenploech spile hat.

Oerstappen kinne ynfloed ha op de ploechsfear

Eltse kear datst in spiler keapest of ferkeapest rinst it risiko dat de sfear binnen dyn ploech sakket. It risiko wurdt grutter atst in aardige spiler ferkeapest of atst in ferfelende spiler keapest. Der is gjin risiko op ferfal fan ploechsfear atst in jeugdspiler ferkeapest binnen 6 dagen fan syn promoasje nei de senioaren.

Serverútfal

Eintiden fan oerstappen kinne útsteld wurde (op de earlikst mooglike wize) as ús servers útfalle. Hâld der ek rekkening mei dat de server útfalle kin op it stuit dat de eintiid tichtby komt. In oerstap wurdt pas foltôge as de nije spiler by syn nije klub oankaam is en kin oant dan noch ûnderwurpen wêze oan in ferlinging fan 'e eintiid as d'r ûnderbrekkingen plakfine.

Do nimst in risiko atst oant de lêste minút wachtest foardatst dyn bod útbringst. Wy riede dy oan om dyn spilers te keap te setten foar in priis dy'tst ferantwurde fynst, oars rinst it risiko dat dyn spiler ferkocht wurdt foar minder as dêr'tst op hope hiest, sa foarkomst teloarstelling fanwege ûnferwachte serverútfal.

Earlik spul op de Oerstapmerk

Goeie spilers en jild binne belangrike kanten fan Hattrick, dat makket it tige belangryk dat ploegen gjin foardiel behelje kinne troch abnormale aktiviteiten op de oerstapmerk. Dit betsjut dat it keapjen fan spilers foar mear as se wurdich binne ferbean is, en oare aktiviteiten dy't bedoeld binne om in ploech finansjeel foardiel te jaan ek. Allinich de aspekten fan de spiler lykas feardigens, leeftyd, unykens en NT/U21-potensjeel en dy't ynfloed hawwe op it spul, spylje in rol by it bepalen fan syn merkwearde.

De GameMasters ha folledige autoriteit om abnormale oerstapprizen werom te draaien of oan te passen, boetes oan ploegen út te dielen of sels belutsen dielnimmers te ferbannen. Atst foar ien fan dyn spilers in bod ûntfangst dat dúdlik te heech is, nim dan daliks kontakt op mei de GM's. Om dat te dwaan kinst nei ús kontaktside gean.

 
 
Server 081