Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

2-22-2019 Kondysjetrening mislearre

Wy ûndersykje op dit stuit wêrom't de kondysjetrening fan dizze wike net plakfûn hat.

Update: Wy hawwe it probleem fûn en konkludearre dat de kondysjetrening wol plakfûn hat, mar dat de feardigensferoarings jimme net oanbean waarden. It probleem sels is wersteld, sadat alles nije wike wer ree wêze sil. De treningsferoarings foar dizze wike sil no dien wurde op moandei.

Wolst do witte oft dyn spiler in feardigensferoaring hie, dan kinst dit sjen yn 'e Prestaasjeskiednis. As dyn spiler dizze wike in wedstriid spile hat, dan sil harren kondysjewearde dêr opslein wurde, en sa kinst do it sels fergelykje.

 
 
Server 080