Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

6-27-2019 Lansearringsnotysjes 27 Juny

De folgjende ferbettering is hjoed lansearre:

• Wy hawwe in lytse feroaring oanbrocht yn it útbringen fan in bod op in spiler, yn plak fan 2 ynfierfjilden (ien foar in gewoan bod en in oar foar in maksimaal bod) en ien knop, hawwe wy no ien ynfierfjild mei derneist 2 knoppen.

Krekt as oars ha wy ek tal fan lytse werstellings en ferbetteringen tafoege om dyn Hattrick belibbing fjirder te ferbetterjen.

 
 
Server 080