Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

8-1-2019 Lansearringsnotysjes 1 Augustus

De folgjende ferbettering is hjoed lansearre:

• Wy hawwe in ferbettere ûntwerp mei folle better prestaasjes fan ús startside útbrocht.

Krekt as oars ha wy ek tal fan lytse werstellings en ferbetteringen tafoege om dyn Hattrick belibbing fjirder te ferbetterjen.

 
 
Server 080