Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

10-22-2019 Deltiid moandei

Us plande ûnderhâld op moandei rûn yn 'e problemen, dêrtroch wie it nedich om ús webside langer offline te hâlden as wy ferwachte hiene. As in gefolch hjirfan hawwe wy ek nei de termynen op 'e Oerstapmerk sjoen. Oerstappen mei in termyn tusken 13:34-17:30 waarden mei 8 oeren útsteld, en oerstappen mei in termyn tusken 17:30-19:30 waarden mei 4 oeren útsteld. Nei't de webside krekt nei 19 oere wer online kaam, wiene de forums en jongerein noch altiid út 'e loft. Sy moatte hooplik yn 'e nacht werom online komme. Us ekskúses foar it ûngemak, dizze ûnderhâldsdeltiid is needsaaklik om te tarieden op it nije seizoen.

 
 
Server 081