Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Overgangar

Overgangsmarknaden er plassen der du freistar å få nye spelarar til klubben, eller å selja dei du ikkje vil ha lenger. Du kan til ein kvar tid ha maksimum 50 spelarar. Overgangssida gjev deg eit godt oversyn over spelarane du sel eller byd på. Ho viser òg når tidlegare spelarar er til sals. For slike sal gjev deg òg pengar.

Å selja ein spelar

For å få selt ein spelar må du leggja han ut på overgangsmarknaden. Dette gjer du på sida til den spelaren du vil selja. Du kan velja kva pris du minst skal ha for han. For å få ein idé om verdien spelaren kan du nytta deg av funksjonen 'Samanlikning av overgangar', og me vil foreslå ein realistisk utropspris for deg. Ein spelar må ha spela minst ein kamp for klubben din før du kan selja han, og han kan ikkje leggjast ut til sals fleire gonger enn han har spela kampar for klubben. Dette gjeld ikkje spelarar som du får gjennom ungdomssatsinga di eller spelarar som fylgde med laget då du starta opp. Spelaren ligg ute på den opne marknaden i tre dagar før han går til den klubben som byd mest, så sant nokon har lagt inn bod på han. Ein spelar som er seld, fer av garde til den nye klubben sin etter at overgangsfristen har gått ut, om ikkje ein av klubbane involvert i overgangen speler ein kamp på det tidspunktet. I så høve vil han koma så snart kampen er ferdig. Dersom ingen vil kjøpa han, vert spelaren verande i klubben din. Hugs at dersom du har lagt ein spelar ut til sals, kan du ikkje endra meining og fjerna han frå lista. Om du skulle finne ut at du treng spelaren likevel, har du høve til å kjøpe han attende!

Å kjøpa ein spelar

For å kjøpa ein spelar går du inn på overgangsmarknaden. Denne finn du under klubbmenyen, under verdsmenyen eller ved hjelp av overgangsikonet oppe i det høgre hjørnet på sida. Du vel kva for slag spelar du vil leita etter, og du kan leggja inn bod ved å klikka på namnet hans og skriva inn eit bod. Du må by over det førre bodet med minst 1 000 US$ eller 2%. Om ingen har lagt inn bod før deg, kan du by minsteprisen, så lenge denne prisen er lik eller større enn 1 000 US$. Ver merksam på at kjøpesummen og løna til spelaren (du betalar alltid ei vekeløn med ein gong du får spelaren) ikkje kan setja deg i større gjeld enn 200 000 US$.

Du kan by på ein spelar heilt fram til bodfristen. Om nokon legg inn bod mindre enn tre minutt før bodfristen går ut, vert fristen utvida med tre nye minutt.

Når du skal kjøpa ein spelar, er det nyttig å sjå på informasjonen om kor gode evner han har, korleis personlegdomen hans er osb. Du kan og nytta 'samanlikna overgangar' for å sjå kva liknande spelarar nyleg har vorte selt for på marknaden.

Autobodgjeving

Autobodgjeving fungerer på same vis som andre normale bod vil gjera. Om du legg inn eit maks bod vil systemet automatisk by for deg når det trengst, og aukar alltid bodet med den lågaste moglege summen (2%, 1 000 US$ minimum).

Du kan endra (både auke og redusere) det maksimale bodet ditt kor tid helst, men du kan sjølvsagt ikkje fjerna (det høgste) bodet ditt. Det maksimale bodet ditt er berre synleg for deg, andre managerar ser berre det noverande bodet ditt.

Du kan ha eit aktivt bod om gongen. Om bodet ditt når maks, tel det ikkje lenger som eit autobod og du kan legge inn eit nytt maks bod om du vil.

I nokre særskilde høve (som når to lag legg inn likt autobod, eller når to autobodgjevarar byr mot kvarandre) har me bygd inn litt smart logikk, her er nokre døme for å hjelpe forklara denne logikken.

Agent, moderklubb og overgangsavgifter

Det kostar 1 000 US$ å leggja ut ein spelar på overgangsmarknaden. Etter eit sal vil både agenten, moderklubben og tidlegare klubbar ta sin del av overgangssummen. På overgangssida kan du alltid sjå kor mykje du kjem til å sitja att med sjølv, om spelaren vert seld. Her er det grunnleggjande:

Kor mykje agenten tek, det kjem an på kor lenge spelaren har vore i klubben.

Moderklubben tek alltid 2% av salssummen. Når klubben din er moderklubben, vil du alltid få 2% kvar gong den spelaren vert seld.

Fondet for tidlegare klubbar tek alltid 3% av salssummen. Når klubben din er tidlegare klubb, vil summen som du får, variera med kor mange kampar spelaren har spela for deg.

Sjå desse tabellane for å få meir informasjon.

Når du sel ein spelar, vert du ikkje rekna som ein tidlegare klubb. Men den neste gongen han vert seld, vert klubben din rekna som tidlegare klubb - så sant han har spela kampar for seniorlaget ditt.

Overgangsinntekter til styrereservar

For nokre sal, så vil kanskje styret måtte halde att nokre av pengane som styrereservar, som klubben kan bruka seinare.

Dette skjer kun for heilt særskilde spelarar, og for dei fleste managerane vil det vere ei særs uvanleg hending.

Styret vil gje beskjed deg beskjed i løpet av tida på overgangslista om dette er i ferd med å skje og, om så er tilfelle, prosentandelen som vil gå til styrereservar.

Styret kan gjere dette når dei trur ein spelar vert handla for spekulative grunnar, eller som ein måte å lagre pengar på. Dei vil hevde at laget ikkje treng å erstatta spelaren for sportslege grunnar. (Historisk sett, så har sånne spelarar blitt kalla "Gold Bars" av fellesskapen, grunna deira evne til å halde på verdien over tid).

No for tida vil styret berre vurdere å halde att pengar for målvakter (minst solid evne målvakt) eller potensielt framtidige trenarar (minst solid leiarevne, pluss minst måteleg røynsle).

Prosentandelen av salet som styret held attende i reservane, er avhengig av kor mange kampar han nyleg har spela for laget ditt.

Den generelle regelen er at for dei som spelar fast, så vert alle pengane verande som kontantar - ingenting går til reservane. Å vere ein som spelar fast, vil seie å spele minst 60 minutt ein gong i veka.

Fråvær grunna skade vert ignorert, men om friske spelarar vert sett på sidelinja, så vil meir pengar bli øyremerka styrereservane.

Døme: ein spelar som passar inn i kriteria for «Gold Bar» har starta kvar einaste ligakamp heile sesongen. Når manageren vurderer å selja spelaren, så held styret seg på avstand – alle inntekter (etter agenthonorar) vil vere tilgjengeleg for trenaren som kontantar. Men spelaren kom aldri på overgangslista, men i staden sett på benken. Etter to veker, så er 12% overgangsinntektene øyremerka for styrereservane. Etter fire veker, så har dette talet auka til 24%. Manageren finn likevel ut at han vil selja spelaren igjen. Etter seks veker attende på laget, og ved å spela liga- eller cupkampar, så kan spelaren igjen verta seld utan at noko av pengane går til styrereservane.

Som ein tommelfingerregel, så tek det 3 veker med spel i liga- eller cupkamp for å henta inn kvar andre veke med inaktivitet. Ved berre å spela treningskampar, så tek innhentinga dobbelt så lang tid. Om ein spelar vart avla fram i laget ditt, så vil ingen pengar gå til styrereservar, uavhengig av evner og startarstatus til spelar. Dette gjeld òg spelarar som kom til klubben dei siste to vekene, og som ikkje har rukke å bli ein startar.

Overgangar kan påverka lagånda

Du risikerer ein nedgang i lagånda kvar gong du kjøper eller sel ein spelar. Risikoen aukar når du sel ein grei spelar og når du kjøper ein kranglete spelar. Det er ingen risiko for nedgang i lagånda om du sel ein ungdomsspelar innan 6 dagar etter han vart trekt opp.

Nedetid på tenarane

Bodfristar på overgangar kan verta utvida (på mest mogleg rettferdig vis) dersom tenarane har nedetid. Ver merksam på at tenarane kan vera ned akkurat når bodfristen vert nådd. Ein overgang er berre fullført når den nye spelaren har kome til den nye klubben sin, og kan fram til det skjer vera underlagt ei utviding av fristen når avbrota finn stad.

Du tek ein sjanse om du ventar til siste minutt før du legg inn bodet ditt. Det vert tilrådd at du legg ut spelarane dine til ein pris som er fornuftig, ettersom du kan risikera å selja spelaren din til ein lågare pris enn du hadde håpa på, for å unngå at du vert skuffa om tenarane uventa skulle vere nede.

Fair Play i overgangsmarknaden

Gode spelarar og pengar er nøkkelaspekt i Hattrick, noko som gjer det veldig viktig at inga lag får føremon frå unormale aktiviteter i overgangsmarknaden. Det vil seie at å kjøpe spelarar til oppblåste prisar er forbode, og likeins all aktivitet som er meint å gje eit lag finansiell gevinst av noko slag. Berre spelarevner så som evner, alder, kor eineståande han er, potensial for landslag/U21 og som har ein effekt på spelet, er avgjerande for å finna marknadsverdien.

Spelsjefane (GM) har full autorisasjon til å kansellera eller justera unormale overgangsprisar, dele ut bøter til lag eller til og med utestengja involverte brukarar. Om du har motteke eit tydeleg oppblåst bod på din eigen spelar frå einkvan, ver venleg ta kontakt med Spelsjefane med det same. For å kontakta ein Spelsjef, sjå på kontaktsida vår.

 
 
Server 081