Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Leiarar

Vegkart for sumaren 2020


2020-06-23 11:02:00

Denne sumaren tek me til med å laga eit nytt VM-system, som me melde for nokre veker sidan. Me jobbar òg med ein breiare versjon av Hattrick-nettsida, som vert sleppt saman med oppgraderte utgåver av fleire viktige lykelsider på Hattrick gjennom sumaren.


Medan det har vore ei turbulent tid i den verkelege verda, har Hattrick halde fram den positive trenden frå 2019. Det er fleire nye brukarar, dei er med lenger enn snittet frå tidlegare, og som fylgje av det veks brukarmassen. Jamvel om det ikkje er eit mål i seg sjølv å verta mykje større – er det viktigast for oss at noverande brukarar er nøgde. Det er mykje artigare å planleggja fram i tid når ein ser at det er ei solid og veksande interesse for spelet.

Det store prosjektet me jobbar med no, altso den nye Verdsmeisterskapen, er eit godt døme på noko me kanskje helst ikkje hadde prioritert om me ikkje hadde trua på framtida for spelet. Å byggja dette vil krevja mykje konsentrasjon dei neste månadene, men me deler det opp i bolkar, so at me har tid til å sleppa anna nytt òg. Det viktigaste sleppet av den nye Verdsmeisterskapen kjem i januar 2021, men det kan vera me slepper nokre delar allereie på hausten, til dømes dei nye frie landslagsforbunda.

Det andre store prosjektet me jobbar med i sumar, går ut på å gjera Hattrick-sida breiare. Skjermoppløysinga er mykje høgre i dag enn i 2008, då den noverande sida vart sleppt, so det gjev altso meining å justera dette no. Det er enkelt nok å gjera, men me vil likevel bruka nokre veker i sumar på å gå gjennom alt før sleppet for å vera sikre på at alt verkar, og ogso fiksa ein del smått slik at det gjev meining med den ekstra plassen på skjermen. Reint ålment ynskjer me å få færre unødige klikk på sida, altso få relevant informasjon på same sidene som vert mest bruka. Dette vil òg vera eit høve til å gjera sida meir konsistent, t.d. syrgja for at venstresidemenyen er der på alle sidene, til og med Live-sida og kampordresida.

Dettte er ikkje ei stor designendring, meir ei oppdatering av kvaliteten på dei viktigaste sidene våre, som klubbsida, seriesida og kampsida. Me kjem sjølvsagt til å syrgja for at sida høver for særskilde brukargrupper, både blinde og andre. Utviklaren av Foxtrick er vorten invitert til å testa endringane på førehand for å kunna forbetre verktøyet.

Me vil òg oppdatera dykk på prosjektet me har med nye spelarandlet. Tidleg i år sa me at me ynskte å kladda litt meir for å forbetra etter tilbakemeldingane frå dykk. Me held framleis på med det. Prosjektet har ikkje gått særleg vidare no på våren, men me har fått nokre nye idear som me jobbar med. Det er ikkje noko hastverk for oss å fiksa på andleta, me kjem berre til å gjennomføra det om me trur brorparten av Hattrick-brukarane føretrekkjer det over stilen me har i dag.

I den noverande utviklingsperioden, som varer til etter sumaren, er det ikkje planlagt nokon endringar på kampmotoren. Men me råka på noko me måtte endra på, som du kunne lesa om i ei nyleg Mitt Hattrick-melding om omskifteleg-spesialiteten. Anna enn den litle endringa ventar me å arbeida meir med nye funsjonar i spelet over sumaren.

Til slutt vil me seia frå på førehand at Flash ikkje kjem til å verta oppdatert etter årsslutt. Me brukar Flash til design av drakter og stadion, som båe er supportertillegg. Me arbeider med å finna brukande alternativ, men det er enno for tidleg for oss å seia om me får laga til same funksjonen eller ikkje. I alle høve seier me ifrå ei god stund før noko sluttar verka.

Dette var alt for no. Ha ein god virus-fri sumar, alle i hop!


HT-Johan
Oversikt alle leiarar

Reaksjonar frå fellesskapen

Ingen har skrive ei pressemelding om dette enno.

 
 
Server 081