Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Phụ lục 4. Phí chuyển nhượng

Phí đại diện

0 ngày 12%
1 ngày 10,45%
2 ngày 9,95%
3 ngày 9,59%
4 ngày 9,3%
5 ngày 9,05%
6 ngày 8,83%
1 tuần 8,62%
2 tuần 7,55%
3 tuần 6,76%
4 tuần 6,12%
5 tuần 5,57%
6 tuần 5,09%
7 tuần 4,65%
8 tuần 4,24%
9 tuần 3,87%
10 tuần 3,52%
11 tuần 3,19%
12 tuần 2,88%
13 tuần 2,58%
14 tuần 2,3%
15 tuần 2,03%
16 tuần 2%

Khoản tiền của CLB trước

0 trận đấu 0%
1 trận đấu 0,25%
2 trận đấu 0,5%
3 trận đấu 1,0%
4 trận đấu 1,5%
5 trận đấu 2,0%
7 trận đấu 2,5%
10 trận đấu 3,0%
20 trận đấu 3,5%
40 trận đấu 4,0%
 
 
Server 081