Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

5-22-2020 Release notes 22nd May

The following fixes and improvements have been released:

• You can now write match statements for your youth matches.

As always we also release other minor bug fixes and improvements to improve your experience on our site.

 
 
Server 081