Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hattrick Fuotbalmanager Spul | Slút dy oan by de kostenfrije fuotbalwrâld 

Hattrick Fuotbalmanager Spul | Slút dy oan by de kostenfrije fuotbalwrâld
Online fuotbalmanagerspul - Besjoch wedstriidoarders

Manage - yn dyn eigen tempo

Hattrick is in strategysk fuotbalspul wêryn do dyn ploech foar de lange termyn behearst en opbouwst. Eltse dei ynlogge of gewoan ien kear yn de wike - meitsje de goede kar en do hast deselde kâns om kampioen te wurden!

 
Online fuotbalmanagerspul - Besjoch spiler

Bou en treen dyn ploech

Untwikkel dyn ploech troch trening. Behear dyn finânsjes. Fyn nije spilers op de oerstaplist of begjin dyn eigen jeugdploech om dyn eigen talinten foar de folgjende gouden generaasje te ûntdekken.

 
Online fuotbalmanagerspul

Wês tûker as dyn tsjinstanners

Do nimst it op tsjin oare minsklike managers yn it Hattrick-kompetysjesysteem en yn de ferskate bekertoernoaien. Do begjinst yn de leegste divyzjes en begjinst dêr mei dyn klim nei de top! Do kinst ek dyn eigen toernoaien oanmeitsje en tsjin dyn freonen spylje.

 
Online fuotbalmanagerspul

Mienskip en apps

De mienskip springt der echt út yn Hattrick. Doch mei oan ús aktive foarums en meitsje nije freonen fan oer hiel de wrâld. Wy ha geweldige apps foar iOS en Android. Do kinst ek ús ûntwikkelersnetwurk (CHPP) brûke, der is in mannichte oan apps en tsjinsten wêrfan ús brûkers genietsje kinne.

 
Server 095