Mer benotze Cookien - Se hëllefen eis, fir däin Hattrick-Erliefnes ze verbesseren.
Andeems de eise Site benotz, akzeptéiers de datt mer Cookien op dengem Apparat setzen an drop zougräifen.

Passwuert vergiess?

Du huess däi Passwuert vergiess? Nëmmen keng Panik! Du brauchs just däi Pseudonym oder deng E-Mail-Adress ënnendrënner anzetippen, fir en Zrécksetze vun dengem Passwuert ze erméiglechen.

Däi Passwuert kann nëmmen un eng E-Mail-Adress geschéckt ginn, déi virdru fir dës Ekipp ugemellt ginn ass. Benotz also w.e.g. déi selwecht Adress.

Däi Login Numm vergiess?

Kee Problem, e gëtt op deng E-Mails-Adress geschéckt.


Zrécksetze vum Passwuert ufroen

Pseudonym
oder

E-Mail-Adress

 
Server 071