Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

11-26-2019 ISP maintenance downtime

Because of a scheduled maintenance by our ISP provider, Hattrick was down from approximately 03:58 HT Time until 04:51. Transfers during this time have been extended by 60 minutes.

 
 
Server 080