Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

5-22-2020 Release notes 22nd May

The following fixes and improvements have been released:

• You can now write match statements for your youth matches.

As always we also release other minor bug fixes and improvements to improve your experience on our site.

 
 
Server 081