O doprìn i cookies - nus judin a dati une esperience di zûc plui biele.
Doprant il nestri sît tu acetis che o memorizedin cookies sul to aparât.

Jutori »   Manuâl »   Introduzion 

Introduzion

Chest al è il manuâl par Hattrick. Par une introduzion svelte al zûc, va ae vuide par principiants.

Hattrick al è un zûc dulà che tu âs di vuidâ une scuadre virtuâl di balon bande la glorie, in competizion cun altris zuiadôrs di dut il mont.

Hattrick al è un zûc sempliç, al è facil capî lis basis. Tu puedis zuiâ a Hattrick ancje cun tacâti al sît dome une o dôs voltis a setemane (ma nô o sperin di viodîti plui di spes). La sfide no je bati il zûc, la sfide e je la competizion cun altris zuiadôrs reâi. Vie pe competizion, un grum di partecipants a deventin amîs, fasint deventâ Hattrick un zûc sociâl.

I tiei compits

Tu âs lis funzions tant di president che di dirigjent. Tu podarâs comprâ o vendi zuiadôrs, investî i bêçs de scuadre par ingrandî il stadi o pe scuadre zovanîl. Tu varâs di sielzi i zuiadôrs plui in forme di meti in cjamp, sielzi lis tatichis pe partidis, decidi cemût alenâ i zuiadôrs e tantis, tantis altris robis. par rivâ al sucès une buine idee e je che di formâ une buine strategjie e plans e lunc termin. Il sucès e la glorie no son par ducj.

La tô scuadre

Cuant che tu cjapis in caric la tô scuadre tu jentri in zûc intune des dôs divisions plui bassis de seris di Hattrick. par scomençâ la tô scjalade tu âs a diposizion une scuadre di zuiadôrs (cualchidun cun talent, cualchidun altri no...), un stadi e cualchi franc par judâti. Cumò al è il moment par mostrâ la tô magjie.

No stâ vê pôre di vê ripensaments rivuart il non de tô scuadre. Tu puedis simpri cambiâ il non de scuadre jenfri une stagjon e chê altre, ma ti costarà 10 000 US$ dal moment che tu varâs di cambiâ maiutis e dut il tramai. Tu pierdarâs ancje il 3% dai tifôs che no ti perdonaran di cambiâ il non de lôr passion.

Regjon e timp

La tô scuadre e fâs part di une regjon, a cui probabilmentri tu sês leât. Tu puedis viodi trope int che je te to stesse aree. Une altre funzion impuartante e je che ogni regjon e à un so timp atmosferic. No je une regjon miôr di une altre, dutis lis regjons a son buinis al stes mût, duncje no tu âs di preocupâti di cuale che tu sielzis.

Il timp al influence un pâr di robis, la plui impuartante e je la afluence al stadi (mancul int e larà al stadi se al plôf). Te pagjine de Regjon tu puedis viodi il timp di vuê e lis previsions par doman. Se vuê al è soreli, al è plui facil (a confront cun chei altris tips) che al sedi soreli ancje doman, duncje il timp nol è dal dut a câs.

Se tu âs voie, tu puedis cambiâ regjon jenfri lis stagjons. Ti costarâ 10.000 € e tu pierdarâs il 3% dai tifôs.

Il nestri miôr sugjeriment

Il nestri miôr sugjeriment al è di lei chest manuâl. No tu scugnis leilu dut di un colp, ti baste lei i prins cjapitui par vê cualchi idee su cemût zuiâ. Un altri sugjeriment al è chel di fâ domandis sui nestris forums. Al è un forum dedicât dome a lis domandis sul zûc.

O insistìn dome suntune robe: par dâ a ti e a ducj cuancj la miôr esperience su Hattrick a son da semplicis regulis di condote di seguî, che tu puedis cjatâ tes Regulis de cjase.
 
Server 070