ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

پیوست ۴: هزینه‌های نقل و انتقالات

سهم واسطه‌ها

0 روز 12%
1 روز 10,45%
2 روز 9,95%
3 روز 9,59%
4 روز 9,3%
5 روز 9,05%
6 روز 8,83%
1 هفته 8,62%
2 هفته 7,55%
3 هفته 6,76%
4 هفته 6,12%
5 هفته 5,57%
6 هفته 5,09%
7 هفته 4,65%
8 هفته 4,24%
9 هفته 3,87%
10 هفته 3,52%
11 هفته 3,19%
12 هفته 2,88%
13 هفته 2,58%
14 هفته 2,3%
15 هفته 2,03%
16 هفته 2%

سهم باشگاه قبلی

0 بازی 0%
1 بازی 0,25%
2 بازی 0,5%
3 بازی 1,0%
4 بازی 1,5%
5 بازی 2,0%
7 بازی 2,5%
10 بازی 3,0%
20 بازی 3,5%
40 بازی 4,0%
 
Server 071