Mer benotze Cookien - Se hëllefen eis, fir däin Hattrick-Erliefnes ze verbesseren.
Andeems de eise Site benotz, akzeptéiers de datt mer Cookien op dengem Apparat setzen an drop zougräifen.

Annexe 4. Taxen op d'Transferen

Prime fir den Agent

0 Deeg 12%
1 Dag 10,45%
2 Deeg 9,95%
3 Deeg 9,59%
4 Deeg 9,3%
5 Deeg 9,05%
6 Deeg 8,83%
1 Woch 8,62%
2 Wochen 7,55%
3 Wochen 6,76%
4 Wochen 6,12%
5 Wochen 5,57%
6 Wochen 5,09%
7 Wochen 4,65%
8 Wochen 4,24%
9 Wochen 3,87%
10 Wochen 3,52%
11 Wochen 3,19%
12 Wochen 2,88%
13 Wochen 2,58%
14 Wochen 2,3%
15 Wochen 2,03%
16 Wochen 2%

Prime fir de Club virdrunner

0 Matcher 0%
1 Match 0,25%
2 Matcher 0,5%
3 Matcher 1,0%
4 Matcher 1,5%
5 Matcher 2,0%
7 Matcher 2,5%
10 Matcher 3,0%
20 Matcher 3,5%
40 Matcher 4,0%
 
Server 071