Mer benotze Cookien - Se hëllefen eis, fir däin Hattrick-Erliefnes ze verbesseren.
Andeems de eise Site benotz, akzeptéiers de datt mer Cookien op dengem Apparat setzen an drop zougräifen.

Hëllef »   Handbuch »   Finanzen 

Finanzen

Als Manager vun dengem Veräi bass de och fir deem seng Finanze responsabel. Du bezils deng Dépensen a kriss deng Revenuë bei all wëchentlecher Aktualiséierung. Fir déi genee Zäit gewuer ze ginn, kanns de de lokalen Zäitplang vun dengem Land kucken. Wanns de also zum Beispill e Spiller fir 10 000 US$ keefs, ass de Spiller direkt disponibel an ënnert "Spillerakeef" kommen 10 000 US$ als zousätzlech Dépense dobäi.

Revenu an Dépensen

Op der "Finanzen"-Säit kanns de däi Budget fir dës Woch gesinn an de finanzielle Status vun der leschter Woch. Dat heite bedeiten déi verschidde Rubriken:

Revenu

Recettë vun de Matcher: Deng Recettë vun de Championatsmatcher doheem an de Matcher an der Mëtt vun der Woch. Kuck am Kapitel 10 "Stadion" fir méi iwwer d'Recetten duerch d'Spectateure gewuer ze ginn.

Sponsoren: All Woch kriss de eng gewëssen Zomm Sue vun denge Sponsoren. Lies d'Kapitel "Supporteren a Sponsoren" fir méi gewuer ze ginn.

Spillerverkeef:Wanns de Spiller verkeefs, da kënnt de Revenu heihinner. Am Kapitel "Transferen" kanns de méi Informatiounen dozou liesen.

Taxen:Wanns de Sue kritt hues als Lokalveräin oder de Club virdrunner, da gesäis de dat hei. Am Kapitel "Transferen" kanns de méi Informatiounen dozou liesen.

Aneres: All deng aner Revenue ginn hei zesummegerechent, zum Beispill Payemente vun de Supporteren a Präisgelder.

Dépensen

Payen: All Woch bezils de d'Payë vun denge Spiller. Fir all Spiller bezils de 250 US$ an eng gewëssen Zomm, déi op senge Fäegkeeten a sengem Alter baséiert. Du bezils 20% méi fir en auslännesche Spiller.

Stadionënnerhalt: D'Käschten, déi s de all Woch fir den Ënnerhalt vun dengem Stadion bezuele muss. Kuck am Kapitel 10 "Stadion" fir méi gewuer ze ginn.

Stadionëmbau: Bau- respektiv Ofrappkäschten wanns de däi Stadion ëmbaus.

Personal: All Member vum Personal kascht dech tëschen 1 020 US$ an 33 840 US$ pro Woch, ofhängeg vu sengem Level (1 bis 5) an der Längt vu sengem Kontrakt (1 bis 16 Wochen).

Jugendinvestitiounen: D'Käschten, déi s de all Woch fir deng Futtballschoul oder fir d'Teste vu Spiller aus der Talent-Sich hues.

Spillerakeef:D'Käschte vun de Spiller, déi s de nei keefs, kommen heihinner. Am Kapitel "Transferen" kanns de méi Informatiounen dozou liesen.

Aner Dépensen: All deng aner Käschte ginn hei zesummegerechent, wéi zum Beispill déi fir d'Erausgeheie vu Personal, fir d'Kontrakter, déi s de denge Spiller gëss, sou datt se kënnen an denger Profisekipp spillen.

Scholdzënsen: Scholdzënse bezils de, wann däi Kont iwwerzunn ass.

Suen um Kont a Reserven

De Komitee limitéiert déi zougänglech Suen fir de Manager bei Depensen wéi Paien, Spillerakeef a Stadion Projeten. All Zomm iwwer dem zougängleche Kapital gëtt vum Komitee fir déi zukënfteg Stabilitéit vum Veräin zeréck gehalen. Wann et néideg ass, da gëtt de Komitee Suen aus de Reserven an d'zougänglecht Kapital, awer just a Moossen.

Finanzdirekter, deen bei dengem Personal kann agestallt ginn, kann souwuel dat zougänglecht Kapital wéi och de Retour aus de Reserven erhéijen.

Scholden a Faillite

Näischt hënnert dech drun, Suen auszeginn, och wann däi Kont scho bei Null ukomm ass. Du kanns bis zu engem Betrag 200 000 US$ zum Beispil nach Spiller akaafen oder een Trainer astellen. Wannste awer iwwert dëse Limit gees, da sinn deng Méiglechkeeten fir Suën auszeginn zimlech ageschränkt. Du hues awer nach ëmmer ee Kreditplafong vun 500 000 US$ bei der Bank. Stell dech awer dorop an kräfteg Scholdzënse fir dat Geld bezuelen, dat s de geléint hues. Wann deng Scholde méi grouss wéi 500 000 US$ sinn, kriss de eng Warnung, datt s de riskéiers, Faillite ze goen. Du hues zwou Wochen Zäit, fir däi Kont op manner wéi 500 000 US$ Scholden ze kréien, packs de dat net, muss de leider den Hattrick-System verloossen! Huet e Veräin Spiller op der Transferlëscht mat Offeren déi héich genuch si fir an déi sécher Zone ze kommen oder huet e nach Reserve beim Komitee, geet de Veräin net Faillite (mee wärt nach ëmmer Zënse bezuelen).

 
Server 070