Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Oanhingsel 2. Gradaasjes

Yn de Hattrick-database wurde alle feardigens fan spilers en ploegen útdrukt yn eksakte numerike weardes. It soe wol tige saai en ûnrealistysk wêze as wy de feardigens fan in spiler omskriuwe soenen as 37.567. Ynstee dêrfan brûke wy ferskate gradaasjes om sokke saken te omskriuwen, sadat in spiler "poerbêst" wêze kin yn oerspyljen, wylst in oare spiler "formidabel" wêze kin. Dit is hoe't de gradaasjes yndield binne:
Kategory Mooglike nivo's (de heechste earst)
Spilersfeardigens godlik
utopysk
magysk
mytysk
bûtenierdsk
reuseftich
boppenatuerlik
wrâldklasse
bjusterbaarlik
briljant
treflik
formidabel
poerbêst
bêst
aardich
matich
swak
min
neat wurdich
jammerdearlik
net-besteand
Trenersfeardigens /
Foarm /
Skoutingnetwurk
poerbêst
bêst
aardich
matich
swak
min
neat wurdich
jammerdearlik
net-besteand
Liederskip bêst
aardich
matich
swak
min
neat wurdich
jammerdearlik
net-besteand
Formaasjerûtine treflik
formidabel
poerbêst
bêst
aardich
matich
swak
min
Sponsers Stjoere dy leafdesferzen
dûnsje op strjitte
yn de sânde himel
tige lokkich
tefreden
kontint
kalm
yrritearre
opsternaat
moarddiedich
Stimming fans Stjoere dy leafdesferzen
dûnsje op strjitte
yn de sânde himel
tige lokkich
tefreden
kontint
kalm
teloarsteld
yrritearre
lilk
opsternaat
moarddiedich
wedstriidferwachting fans Litte wy har fernederje!
Dat wurdt maklik!
Wy sille winne
Wy binne favoryt
Wy ha it foardiel
Is der ferskil tusken de ploegen?
Sy ha it foardiel
Sy binne favoryt
Wy sille ferlieze
Wy wurde oerklast
Wy wurde fan it kastje nei de muorre stjoerd
Seizoensferwachting fans Wy binne te goed foar dizze divyzje!
Wy moatte dit seizoen winne
Meidwaan om de titel
We hearre by de boppeste fjouwer
It is prima as wy yn it midden einigje
Wy moatte fjochtsje tsjin degradaasje
Eltse dei yn dizze divyzje is in tajefte
Wat dogge wy yn dizze divyzje?
Gaadlikheid adorearre spiler
populêre spiler
sympatike spiler
oangename spiler
tsjinstridige spiler
ferfelende spiler
Earlikheid hillich
rjochtfeardich
oprjocht
earlik
ûnearlik
net te fertrouwen
Agressiviteit ûnstabyl
fier
temperamintfol
balansearre
kalm
rêstich
Ploechsfear Paradys op Ierde!
yn de sânde himel
tige lokkich
tefreden
kontint
rêstich
wikselfallich
yrritearre
opsternaat
moarddiedich
as tidens de Kâlde Oarloch
Selsbetrouwen ploech totaal oerdreaun
oerdreaun
in bytsje oerdreaun
bjusterbaarlik
sterk
aardich
min
tige min
jammerdearlik
net besteand
 
 
Server 081