Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   Psychology 

Psychology

It behearen fan in fuotbalploech giet net allinnich om trening en taktiken, it giet ek om psychology. Dyn ploech moat winne wolle, en dyn spilers moatte yn harsels fertrouwe. De psychology fan dyn ploech hat ynfloed op dyn wedstriidresultaten, en dyn wedstriidresultaten ha wer ynfloed op de psychology fan dyn ploech.

Ploechsfear

De atmosfear by dyn klup hat in grutte ynfloed op de prestaasjes fan dyn ploech. Ploechsfear hat ynfloed op dyn middenfjildwurdearring, en hoe heger dyn ploechsfear is, hoe better dyn middenfjild prestearje sil. Dit bepaalt wer hoefolle balbesit ofst ha silst. De ploechsfear sels kin troch in protte saken beynfloede wurde, mar foaral troch it liederskip fan dyn coach, de ploechhâlding dy'tst foar eltse wedstriid ynstelst, oerstappen en psycholooch.

Selsbetrouwen

Dyn spilers moatte op harsels betrouwe om goed te prestearjen. In ploech mei in leech selsbetrouwen hat muoite om harren kânsen om te setten yn doelpunten. Heech selsbetrouwen is oer it algemien in goeie saak, mar as it te heech wurdt kinne spilers ploegen dy't minder goed binne ûnderskatte (sjoch hjirûnder foar mear ynfo). Selsbetrouwen wurdt toand yn de oanfalswurdearrings. Betrouwen hinget gruttendiels ôf fan de útkomst fan foarige wedstriden, mar it bart faak dat in psycholooch en in coach mei heech liederskip it omheech krije kin.

Ploechhâlding

Foar eltse kompetitive wedstriid fertelst dyn ploech hoe belangryk de wedstriid is. Dyn ploechhâlding-ynstelling hat ynfloed op it balbesit datst ha silst. Der binne trije mooglikheden:

Wedstriid fan it Seizoen: Dyn spilers sille alles op alles sette om dizze wedstriid te winnen. Mar daliks nei de wedstriid sakket de ploechsfear yn, dat soarget derfoar dat dyn spilers yn de folgjende wedstriden net harren bêste prestaasjes delsette.

Normaal: De spilers prestearje as gewoanlik.

Spylje rêstich: Dyn spilers krije de opdracht om it rêstichoan te dwaan, der binne letter belangrikere wedstriden om harren op te rjochtsjen. Daliks nei de wedstriid wurdt de ploechsfear better, en de spilers sille yn de folgjende wedstriden better prestearje.

Spilerspersoanlikheid

Alle spilers ha in persoanlikheid. Unearlike en agressive spilers ha de neiging om faker in kaart te krijen en fan it fjild stjoerd te wurden. Liederskip is belangryk foar dyn oanwiisde oanfierder en foar dyn coach.

Psychologyske wedstriidfoarfallen

Tidens in wedstriid kinne foarfallen de prestaasje fan dyn ploech beynfloedzje. Dy foarfallen kinne in grutte ynfloed ha op it ferrin fan de wedstriid, mar se ha gjin ynfloed op de ploechsfear of it selsbetrouwen foar kommende wedstriden. In ploech dy't yn in wedstriid in foarsprong útwreidet nei twa goals sil automatysk syn oanfallende oandrift ferlieze en mear op it ferdigenjen konsintreare. Dat effekt wurdt sterker as de foarsprong noch fierder útwreide wurdt. Eltse fergrutting fan it doelpuntferskil ferleget de oanfalswurdearings mei 9% en ferbeterret de ferdigening mei 7.5%. Eltse fermindering fan it doelpuntferskil draait it foarige effekt om. Der is in limyt fan it doelpuntferskil fan acht, dêrnei sille de wurdearrings net mear feroarje.

Der binne sitewaasjes wêr't ploegen imuun binne foar dat psychologyske effekt. As de ploech in "Wedstriid fan it Seizoen" ynstruksje krigen hat, sille sy har nea weromlûke, sels net mei in grutte foarsprong. Dit wurket ek sa yn de finale fan de Nasjonale Beker, de Wrâldbeker of de Hattrick Masters en by de lêste rûnde fan it seizoen yn de kompetysje.

In ploech dy't it yn de earste helte ûngewoan min spilet kin yn it skoft in tongerpreek fan de trener krije, om it dêrnei wer op te pakken.

Underskatting

Ast it opnimme moatst tsjin in ploech dy't der minder foar stiet as dy, en dyn selsbetrouwen is sterk of heger, kinne dyn spilers dyn tsjinstanner ûnderskatte en minder prestearje as normaal. It risiko op ûnderskatting hinget ôf fan it ferskil yn punten en plak yn de stân tusken beide ploegen, dyn selsbetrouwen, en dyn ploechhâlding yn de wedstriid. Hoe grutter it ferskil, hoe heger it selsbetrouwen ensfh. - hoe heger it risiko. De ienige wize om ûnderskatting út te sluten is om 'wedstriid fan it seizoen' te spyljen.

Ast dyn tsjinstanner ûnderskatst, bepale it ferskil yn punten, it selsbetrouwen, de ploechhâlding en it plak fan de wedstriid (út of thús) hoe grut oft de ûnderskatting is. Ofhinklik fan de tuskenstân kin dyn ploech him by de rêst herpakke: folslein ast efter stiest, 2/3 by in gelike stân, en 1/3 ast mar ien doelpunt foar stiest.

Underskatting komt allinnich foar yn kompetysjewedstriden, mar net yn de earste trije rûndes.

 
 
Server 080