Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Oanhingsel 4. Oerstapkosten

Kosten spilersmakelder

0 dagen 12%
1 dei 10,45%
2 dagen 9,95%
3 dagen 9,59%
4 dagen 9,3%
5 dagen 9,05%
6 dagen 8,83%
1 wike 8,62%
2 wiken 7,55%
3 wiken 6,76%
4 wiken 6,12%
5 wiken 5,57%
6 wiken 5,09%
7 wiken 4,65%
8 wiken 4,24%
9 wiken 3,87%
10 wiken 3,52%
11 wiken 3,19%
12 wiken 2,88%
13 wiken 2,58%
14 wiken 2,3%
15 wiken 2,03%
16 wiken 2%

Fergoeding foarige klup

0 wedstriden 0%
1 wedstriid 0,25%
2 wedstriden 0,5%
3 wedstriden 1,0%
4 wedstriden 1,5%
5 wedstriden 2,0%
7 wedstriden 2,5%
10 wedstriden 3,0%
20 wedstriden 3,5%
40 wedstriden 4,0%
 
 
Server 081