Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   Personiel 

Personiel

It hieren fan goed personiel is fan essinsjeel belang foar dyn ploech en foar de úntjouwing fan dyn klup. Dyn personiel mei dan wol net oan de kant stean tidens de wedstriid, mar se wurkje wol mei dyn spilers of folbringe oare kaaitaken foar de klup. Se folje dyn coach oan en foar dy as manager is it essinsjeel om te soargjen datst de goede minsken om dy hinne hast.

Personielseffekt en feardigensnivo

Eltse bydrage dy'tst krijst troch it oannimmen fan in personielslid is oanbrocht as statyske bonus boppe op dyn besteande ploechstatistiken. Dy bonus sil altyd sichtber foar dy wêze. Lykwols, om't dyn statistiken dynamysk binne en beynfloede wurde troch ferskillende faktoaren, is it úteinlike effekt fan in personielslid lestich om krekt yn te skatten. Wêr'st wis fan wêze kinst, is datst de nulle de goede kant op wiist. Personielsleden mei hegere feardigensnivo's drage ek mear by oan it bonuseffekt. Dy bonussen binne rjochtlinich - wat betsjut dat alle ekstra feardigens likefolle bydraacht as de feardigens dêrfoar. Ast ferskillende personielsleden hast fan itselde soart, dan wurde dyn bonussen kombinearre en yn ien kear oanbrocht. Sa is ien assistinttrener fan nivo 4 likefolle wurdich as twa fan nivo 2. Om it makliker te meitsjen, silst op de personielsside altyd de bonus sjen kinne dy't dyn personiel jout, ek fan personiel datst fan doel bist oan te nimmen. In tabel mei alle soarten personiel en bonussen kinst hjir oan de ein fine.

Grutte fan dyn efterkeamerploech

Do kinst yn totaal fjouwer personielsleden oannimme. Meist oant twa asistinttreners tagelyk oannimme. Foar al it oare personiel stiet dyn bestjoer mar ien wurknimmer tagelyk ta.

Oannimme en dien jaan

Ast personiel ynhierst dan stelst in kontrakt op foar in bepaalde tiid, fan 1 oant 16 wiken. Hoe langer it kontrakt duorret, hoe leger de salariskosten yn de wike wêze sille. It is mooglik om kontrakten earder te ferbrekken, mar dan moatst in oprotpreemje betelje dat it dûbele kostet fan it bedrach datst besparre hast troch him in kontrakt foar langere tiid oan te bieden. It kin aardich djoer wêze om dy te betinken. In personielslid kin nea dien jûn wurde yn de earste en de lêste wike fan syn kontrakt. Dêrbúten binne gjin beheinings yn it feroarjen fan dyn personielsgearstalling.

Ferbrekken fan in kontrakt

It is mooglik om kontrakten earder te ferbrekken, mar dan moatst in oprotpreemje betelje dat it dûbele kostet fan it bedrach datst besparre hast troch him in kontrakt foar langere tiid oan te bieden. Ast bygelyks een kontrakt fan in personielslid fan nivo 3 fan 13 wiken hast en ast fan plan bist dit kontrakt yn de achste wike te brekken, dan hast no 8 wiken lang 4 800 US$ yn de wike of 38 400 US$ yn totaal betelle. Asto in kontrakt foar 8 wiken hân hiedest, dan soedest 8 wiken lang 6 000 US$ yn de wike of 48 000 US$ yn totaal betelle ha. De besparring is 9 600 US$ en de oprotpreemje sil 19 200 US$ wêze.

Kosten/wike

Lingte fan it kontrakt Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5
1 wike 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 wiken 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 wiken 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 wiken 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 wiken 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 wiken 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 wiken 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 wiken 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 wiken 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 wiken 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 wiken 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 wiken 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 wiken 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 wiken 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 wiken 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 wiken 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Personielssoarten

De assistinttrener

De bonus op treningssnelheid dy't troch assistinttreners jûn wurdt, wurdt tafoege oan de besteande treningseffisjinsje fan dyn ploech. Soargje derfoar datst in goeie haadtrener hast foardatst in protte jild útjouwst oan assistinttreners. Mar ast in kompetinte haadtrener hast, kin it oannimmen fan feardige assistinttreners foar eltse ploech dy't him rjochtet op trening in goeie strategy wêze.

Nivo Treningssnelheid Blessuererisiko Foarm
Nivo: 0
Gjin bonus 40% Gjin bonus
Nivo: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Nivo: 2
+7% +5% +0,1
Nivo: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Nivo: 4
+14% +10% +0,2
Nivo: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Utlis fan effekten

Dizze bonus wurdt as fermannichfâldigensfaktor tafoege oan de besteande treningseffisjinsje sa't dy bepaald is troch de trenersfeardigens fan dyn haadtrener, dyn ynstelde treningsyntensiteit en dyn keazen kondysjediel. Ast bygelyks in bêst trener hast, 100% treningsyntensiteit en in kondysjediel fan 10%, wurde de folgjende treningssnelheden helle foar in spiler fan 22 jier mei formidabel posysjespul:

Gjin assistinttrener: 8 wiken oant de folgjende ferbettering.
Trenernivo fan mei-inoar Nivo 5: 7 wiken oant ferbettering.
Trenernivo fan mei-inoar Nivo 10: 6 wiken oant ferbettering.
Trenernivo fan mei-inoar Nivo 10: 6 wiken oant ferbettering.

Do kinst oant twa assistinttreners tagelyk yn tsjinst ha. Ast ferskate assistinttreners hast, leverje harren kombinearre feardigensnivo's ien inkele bonus op. Dit betsjut dat in nivo-4 assistinttrener likefolle bijdraagt as twa nivo-2 assistinttreners.

Neist de effekten op trening, ha assistinttreners twa by-effekten. Foarm wurdt ferhege, mar it risiko op blessueres ek.

It risiko op blessueres wurdt berekkene it middele oantal blessueres per wedstriid, net per spiler mar per ploech. De basiswearde is 0,4 blessueres per wedstriid foar dyn ploech. Mei in nivo-5 dokter kin dit werom brocht wurde ta 0,025. Assistinttreners drage 0,025 blessueres per wedstriid per ynhierd nivo by oan in heger risiko op blessueres. Dit betsjut dat in nivo-5 assistinttrener dyn basisrisiko op blessueres ferheget ta 0,525 blessueres per wedstriid (0,15 mei in nivo-5 dokter), en twa nivo-5 assistinttreners jouwe dy in basisrisiko op blessueres fan 0,65 blessueres per wedstriid (0,275 mei in nivo-5 dokter).

Sa't al beneamd is, ha assistinttreners as positive kant ek ynfloed op de eftergrûnfoarm fan dyn spilers. Ast de folledige 10 nivo's assistinttreners ynhierst, wurdt de eftergrûnfoarm mei 0,5 nivo ferhege. Mei oare wurden, twa nivo-5 assistinttreners drage de helt fan de bydrage fan in nivo-5 foarmtrener by.

Werom nei Personielssoarten

Dokter

Dokters drage de ferantwurdlikens foar de algemiene fysike staat fan dyn spilers. Dit hâldt yn dat sy sawol proaktyf wurkje om blessueres te foarkommen, as dat sy it herstel fan blessearre spilers begeliede. It ynhieren fan in dokter foar dyn ploech ferlytst it risiko op blessueres, lykas de hersteltiid foar blessearre spilers.

Nivo Herstelsnelheid Blessuererisiko
Nivo: 0
Gjin bonus 40%
Nivo: 1
+20% -7,5%
Nivo: 2
+40% -15%
Nivo: 3
+60% -22,5%
Nivo: 4
+80% -30%
Nivo: 5
+100% -37,5%

Utlis fan effekten

By eltse wedstriid dy't dyn ploech spilet, is der foar dyn spilers in bepaald risiko op blessueres. Ast in dokter ynhierst, ferleget dat it basisrisiko op blessueres foar dyn ploech. In nivo-5 dokter ferleget it basisrisiko op blessueres fan 0,4 blessueres per wedstriid nei 0,025 blessueres per wedstriid. Wês dy derfan bewust dat oare faktoaren - lykas it ynhieren fan assistinttreners - it risiko ferheegje kinne.

As in spiler blessearre rekket, fersnelle dokters ek harren herstel. Yn Hattrick wurde blessueres toand mei in ynskatten hersteltiid yn wiken. By eltse deistige bywurking herstelt de spiler in bytsje op wei nei 90% sûnens (wannear't er wer spylje kin, mar noch oanslein is), en dan úteinlik troch nei 100% sûnens, as der gjin tekenen fan syn blessuere mear oer binne.

De grafyk toant hoefolle sneller in spiler fan deselde blessuere herstelle sil, tsjinoer de ynfloed fan wol of gjin dokter. Sûnder dokter hat in spiler fan 19 jier 3 wiken nedich om te herstellen. Mei in nivo-2 dokter hat hy dêr ûngefear 2 wiken foar nedich. In nivo-5 dokter fermindert dit nei ûngefear oardel wike.

In spiler fan 29 jier mei deselde blessuere soe sûnder dokter 6 wiken nedich ha om te herstellen. In nivo-1 dokter fermindert dit nei ûngefear 5 wiken, in nivo-5 dokter nei krekt ûnder 3 wiken.

Werom nei Personielssoarten

Sportpsycholooch

It mentale diel fan de wedstriid is hast like belangryk as it fysike. It ynhieren fan in sportpsycholooch kin dy echt helpe by it oanbringen fan in winnende atmosfear. Dit personielslid helpt dy by it behâlden fan it fertrouwen fan dyn ploech yn harren eigen spul, en by it opkweekjen fan de ploechsfear fan de hiele seleksje.

Nivo Ploechsfear Fertrouwen
Nivo: 0
Gjin bonus Gjin bonus
Nivo: 1
+0,1 +0,2
Nivo: 2
+0,2 +0,4
Nivo: 3
+0,3 +0,6
Nivo: 4
+0,4 +0,8
Nivo: 5
+0,5 +1

Utlis fan effekten

De ploechsfear wurdt oanstjoerd troch de hâlding fan dyn ploech dy'st ynsteld hast foar spile wedstriden. Daliks nei in wedstriid kin de ploechsfear heger of leger wurde, ôfhinklik fan de ploechynstelling. Mar by eltse deistige bywurking beweecht de ploechsfear nei it middele, dus as dyn ploech in hege sfear hat sil dy stadich sakje, en as dyn ploech in lege sfear hat, sil dy stadich herstelle. In sportpsycholooch kin dy helpe dit proses te ferbetterjen troch de basiswearde wêr't dyn ploechsfear him hinne beweecht te ferheegjen. In hegere basiswearde hâldt yn dat in goeie ploechsfear stadiger sakje, en in minne ploechsfear sneller stige sil. De ûntfongen bonus is in tsiende nivo per ynhierd feardigensnivo. Dit betsjut dat in nivo-5 sportpsycholooch de basiswearde fan dyn ploechsfear ferheegje sil mei in heal nivo ploechsfear.

It selsbetrouwen fan dyn ploech wurdt ek beynfloede troch de sportpsycholooch. Selsbetrouwen wurdt foaral oanstjoerd troch de resultaten fan dyn ploech en hoefolle doelpunten jim skoard ha. Mar de sportpsycholooch foeget oan it selsbetrouwen ek in bonus ta. Dizze bonus is gelyk oan in folledich nivo selsbetrouwen foar in nivo-5 sportpsycholooch, of 0,2 nivo selsbetrouwen per ynhierd feardigensnivo.

Werom nei Personielssoarten

Foarmtrener

De prestaasje fan dyn spilers hinget net allinnich ôf fan technyske feardigens en fysike kondysje. Spilers reitsje yn en út foarm, en in protte faktoaren kinne hjir ynfloed op ha, net yn it minst mentale faktoaren.

De foarmtrener rjochtet him derop dat er it measte hellet út it spilersmateriaal datst hast. Hy hâldt de seleksje wedstriidfit en motivearre. It ynhieren fan in foarmtrener is gjin snelle oplossing, it effekt is ek net bliuwend, mar foar sommige ploegen en sommige sitewaasjes kin it in goeie oplossing wêze.

Nivo Foarm
Nivo: 0
Gjin bonus
Nivo: 1
+0,2
Nivo: 2
+0,4
Nivo: 3
+0,6
Nivo: 4
+0,8
Nivo: 5
+1

Utlis fan effekten

De foarm fan in spiler jouwt oan hoe ticht syn prestaasjes tsjin syn bêst mooglike prestaasje oan sitte. It nivo dat stiet by de spiler is de aktuele foarm, dizze wurdt brûkt by de wedstriidsimulaasjes. De aktuele foarm is altyd yn beweging, en it nivo wêr't de foarm hinne beweegt hjit de eftergrûnfoarm. Troch in foarmtrener yn te setten ûntfangst in bonus by de bywurkings fan dyn eftergrûnfoarm. Wannear't de eftergrûnfoarm opnij berekkene wurdt (dit bart middele om de wike) sil elts feardigensnivo fan de foarmtrener de eftergrûnfoarm ferheegje mei 0,2 nivo. Dit hâldt yn dat in nivo-5 foarmtrener by de bywurking in hiel nivo oan de eftergrûnfoarm fan dyn spiler tafoeget. Tink derom, de eftergrûnfoarm kin noch altyd sakje, mar it middele, rekkene oer langere tiid, sil heger wêze.

Werom nei Personielssoarten

Finansjeel Direkteur

De Finansjeel Direkteur fermearderet de ekonomyske fleksibiliteit fan managers. Dit is ALLINNICH bysûnder handich is foar managers fan rike klups.

(Ast in nije dielnimmer bist, hoechst net te oerweegjen om in Finansjeel Direkteur oan te nimmen.)

Gewoanlik beheint it Bestjoer it beskikbere jild foar de manager foar útjeften as lean, oerstapopbringsten of stadionprojekten. Alle jildstreamen boppe it limyt wurde bewarre troch it Bestjoer om wis te wêzen fan takomstige stabiliteit fan de klup. As it nedich is sil it Bestjoer it jild frijjaan út de reserves, mar allinnich yn berekkene mjitte. Ekstra wurkkapitaal sil yn reserves weromstoarten wurde mei 2% fan it totaalkapitaal per wike.

Troch it ynhieren fan in Finansjeel Direkteur sil it Bestjoer in grutter wurkkapitaal tastean en in fluggere weromjefte dwaan fan it opsleine jild. Dat soarget derfoar dat de manager aggresiver ynfestearje kin as dat it Bestjoer gewoanwei tastean soe. It hawwen fan in Finansjeel Direkteur kin nedich wêze foar ploegen dy't in pear seizoenen lang sparre ha om no in djoere sprint te meitsjen om de Beker of de kompetysjetitel.

Nivo Maksimale ynvestearrings Weromjefte/wike
Nivo: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Nivo: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Nivo: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Nivo: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Nivo: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Nivo: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

Foarbyld: Team Tycoon hat in totaalkapitaal fan 40 000 000 US$ sammele. Sûnder finansjeel direkteur sil it bestjoer de manager mar tagong jaan ta 15 000 000 US$ per kear. As de manager 2 000 000 US$ útjout, en it nije wurkkapitaal 13 000 000 US$ is, sil it bestjoer wer ynvestearingskapitaal beskikber stelle foar de manager, mar mei it lege bedrach fan 50 000 US$ per wike.

No nimt Team Tycoon in nivo-3 finansjeel direkteur oan. It bestjoer fertrouwt der mear op dat it wurkkapitaal ferantwurdlik besteed wurdt. It tastiene wurkkapitaal wurdt ferhege nei 21 000 000 US$, en de wyklikse oanfulling wurdt ferhege nei 300 000 US$. Salang't it wurkkapitaal fan de klup leger is as 21 000 000 US$, wurdt troch it bestjoer automatysk 300 000 US$ per wike fan de reserves nei it wurkkapitaal oermakke. As it wurkkapitaal grutter wurdt as 21 000 000 US$, bygelyks troch spilerferkeapen, streamt it jild de reserves wer yn, mei 2% fan it totale kapitaal per wike.

Werom nei Personielssoarten

Taktysk assistint

It oannimmen fan in taktysk assistint sil de fleksibiliteit fan dyn ploech fergrutsje mei mear strategyske setten en avansearre opstellings. It effekt fan it hawwen fan in taktysk assistint is benammen sterk op koarte termyn om't er allinnich de kommende wedstriid beynfloedet. Soargje datst ien ynhierst wannear't dyn klup him nedich hat.

Nivo Ekstra wiksels / oarders Spylstyl fleksibiliteit
Nivo: 0
Gjin bonus Gjin bonus
Nivo: 1
+1 +20pp
Nivo: 2
+2 +40pp
Nivo: 3
+3 +60pp
Nivo: 4
+4 +80pp
Nivo: 5
+5 +100pp

Utlis fan effekten

Yn pleats fan de fiif maksimum spesifike oarders foar eltse wedstriid (dat brûkt wurde kin foar wiksels, oar spilersgedrach en posysjewiksels) krigest no ien ekstra oarder foar elts nivo fan dyn taktysk assistint, mei in maksimum fan tsien oarders mei in nivo fiif taktysk assistint. Ferjit net datst net mear dan trije wiksels foar eltse wedstriid dwaan kinst, dêr feroaret in taktysk assistint nea oan.

De spylstyl farieart tusken 100% ferdigenjend (wat standert is foar ferdigenjend ynstelde coaches) en 100% oanfallend (wat standert is foar coaches dy't fan de oanfal hâlde) mei neutraal as middelpunt. Do kinst de spylstyl by eltse wedstriid ynstelle by it wedstriidoarderskerm. Do kinst 20% ôfwike fan de spylstyl fan dyn coach foar elst nivo fan dyn taktysk assistint.

Asto bygelyks in ferdigenjende trener hast en ek in nivo fiif taktysk assistint, dan kinsto dyn spylstyl ynstelle op alle plakken tusken 100% definsyf en neutraal. Asto in neutrale trener hast mei in nivo fiif taktysk assistint dan kinsto dyn spylstyl ynstelle op alle plakken tusken 50% ferdigenjend en 50% oanfallend.

De taktyskt assistint moat op dyn leanlist stean op it momint datst de wedstriid spilest. Mochtest wedstriidoarders jûn ha op it momint datst in taktysk assistint hiedest en him dernei dien jûn hast of syn kontrakt net ferlingd hast, dan sil de wedstriid simuleare wurden sûnder de ekstra wiksel/oarders en mei de standert spylstyl fan dyn coach.

 
 
Server 081