Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hânlieding »   Finânsjes 

Finânsjes

As manager fan de klup bisto ek ferantwurdlik foar de finânsjes fan dyn ploech. Do betellest by de wyklikse bywurkings de útjeften en dan hellest ek de ynkomsten op. Do kinst de eksakte tiid dat it yn dyn lân bart sjen op it Lokale Skema. Ast bygelyks in spiler oanlûkst foar 10 000 US$ is de spiler daliks beskikber, en dyn "Spileroankeapen"-kategory ferhege wurdt mei 10 000 US$.

Ynkomsten en útjeften

Op de finânsjes-side kinst dyn budzjet foar dizze wike sjen, en it finansjele ferslach fan ferline wike. Dit is wat de kategoryen ynhâlde:

Ynkomsten

Kaartferkeap: Dyn ynkomsten út thúswedstriden yn de kompetysje en midwykse wedstriden. Lês it haadstik "It Stadion" foar mear ynfo oer taskôgersynkomsten.

Sponsers: Eltse wike krijst in bedrach fan dyn sponsers. Lês it haadstik "Fans en sponsers" foar mear ynfo.

Ferkeapen: Ast in spiler ferkeapest komme de ynkomsten hjir te stean. Lês it haadstik "Oerstappen" foar mear ynfo.

Kommisje: Ast jild ûntfangst omdatst by in spilerferkeap de foarige klup of memmeklup wiest, wurdt it hjir toand. Lês it haadstik "Oerstappen" foar mear ynfo.

Oars: De oare ynkomsten wurde hjir opteld, tink oan lidmaatskip fan dyn fans en prizenjild.

Utjeften

Lean: Eltse wike betellest it lean fan dyn spilers. Foar eltse spiler betellest 250 US$ plus in bedrach basearre op syn feardigens en leeftyd. Do betellest 20% ekstra foar spilers út it bûtenlân.

Stadionûnderhâld: De wyklikse kosten foar it draaien en ûnderhâld oan dyn stadion. Lês it haadstik "It Stadion" foar mear ynfo.

Stadionferbouwing: Bou- of sloopkosten atst dyn stadion ferboust.

Personiel: Elts personielslid kostet dy tusken 1 020 US$ en 33 840 US$ per wike, ôfhinklik fan it nivo fan it personielslid (1 oant 5) en de lingte fan it kontrakt (1 oant 16 wiken).

Skouting: De wyklikse kosten foar dyn jeugdakademy, of dyn wyklikse ynvestearring yn dyn skoutnetwurk.

Oanwinsten: Dyn kosten foar it keapjen fan nije spilers fan de oerstaplist komme hjir telâne. Lês it haadstik "Oerstappen" foar mear ynfo.

Oars: De oare kosten wurde hjir opteld, tink oan it ûntslaan fan personiel en it promovearjen fan spilers nei dyn senioaren.

Rinte: Ast skulden hast, moatst rinte betelje.

Kapitaal en Bestjoerspot

It bestjoer limitearret hoefolle kapitaal kontant beskikber is foar de manager, om út te jaan oan salaris, oerstapkosten of stadionferbouwings. Alle middelen foarby dit wurkkapitaal wurde troch it bestjoer reservearre om de takomstige stabiliteit fan de klup waar te boargjen. As dat nedich is, sil it bestjoer jild út de reserves frijjaan yn it wurkkapitaal, mar dat bart neffens in foarôf bepaalde snelheid.

De Finansjeel Direkteur, dy'tst as personiel ynhiere kinst, kin sawol it wurkkapitaal as de weromjeftesnelheid út reserves ferheegje.

Skulden en bankrot

Neat hâldt dy tsjin om jild út te jaan, sels as dyn bank-balâns op nul stiet. Do kinst in lytse skuld ha en noch jild útjaan oan bygelyks it keapjen fan spilers of it ynhieren fan in coach. As do ienris 200 000 US$ yn 'e skuld stiest, binne dyn opsjes om te besteegjen beheind. Do kinst in kredyt fan 500 000 US$ by de bank krije, mar do silst flink wat rinte oer dat liende jild betelje moatte. As dyn skulden oprinne oant 500 000 US$ silst in bankrot-warskôging krije. Ast dyn balâns net binnen twa wiken nei dyn warskôging boppen de skuldenlimyt fan 500 000 US$ bringst, wurdst twongen om it Hattrick-kompetysjesysteem fallyt te ferlitten! It is wol sa dat as in ploech spilers te keap stean hat en der genôch op bean is om de "feilige zône" te berikken, de ploech net bankrot ferklearre wurde sil. In ploech dy't genôch jild yn de bestjoerspot hat, sil net bankrot ferklearre wurde.

 
 
Server 080