Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

It bekersysteem

Meidwaan oan de Hattrick bekerrûndes is in moaie útdaging foar eltse manager. Boppedat is it in wize om ûnderfining op te dwaan en ekstra jild te fertsjinjen. It Hatrick bekersysteem is ûntwurpen om in betsjuttingsfolle ûnderfining te bieden foar alle nivo's. Elkenien spilet op syn minst trije bekerwedstriden.

Alle ploegen yn de 6e divyzje en heger spylje yn de Nasjonale Beker. Ast der betiid út leist dan kinst noch meidwaan foar in beker fan legere rang. Der is ek in divysjebeker foar alle divyzjes leger as Divyzje 6. Ploegen yn dy divyzjes (Divyzje 7 en leger) sille om harren Divyzjebeker spylje yn stee fan yn de Nasjonale Beker.

As dyn ploech der betiid út leit dan krijst, lykas yn de Nasjonale Beker, in kâns om mei te dwaan yn in beker fan legere rang.

Bekerlotting

De beker wurdt altyd midwyks spile. De earste rûnde fan de Nasjonale Beker en de Divyzjebeker is altyd in pear dagen foar dyn earste kompetysjewedstryd fan it seizoen. De Werkânsingsbeker bestiet út ploegen dy't út de Nasjonale Beker of de Divyzjebeker lizze, en dêrom begjint de Werkânsingsbeker ien wike nei de Nasjonale beker. Der binne aparte Werkânsingsbekers foar ôffallers fan ferskillende bekerrûndes. De heechste ploegen op de ranglist wurde altyd koppele oan de leechst rangskikte ploegen, en de heger rangskikte ploech spilet altyd út (mar yn de lêste seis rûndes wurdt op neutraal terrein spile). Ploegen wurde earst rangskikt nei de divyzje dêr't se dit seizoen yn spylje sille, en dan binnen in bepaalde divyzje op dizze folchoarder.

1. Aktive degradearre ploegen
2. Aktive ploegen dy't net degradearren of promovearren
3. Ploegen dy't op eigen krêft promovearren
4. Ploegen dy't "fergees" promovearren (troch in degradearre bot te ferfangen)
5. Bots, as der noch plakken frij binne

Ploegen binnen eltse groep hjirboppen wurde sortearre nei de ranglist oan it ein fan ferline seizoen. Dizze ranglist bliuwt de hiele beker itselde.

De hegerpleatste ploech spilet altyd út oant de lêste seis bekerrûndes, dy't op neutraal terrein spile wurde. Alle bekerwedstriden dy't net yn de normale tiid beslist binne wurde ferlingd. As de ferlinging gjin beslissing bringt, komt der in strafskoppensearje. Lês it haadstik "Opstelling: Underfining en ferwarring" foar mear ynfo oer it selektearjen fan dyn strafskopnimmers.

Bekerstruktuer

De wichtichste beker yn eltse kompetysje is de Nasjonale Beker. Dy is iepen foar elkenien yn divyzje 6 en heger mei in minsklike manager. Allinnich de bêste ploegen hawwe in kâns om de Nasjonale Beker te winnen, mar alle ploegen dy't fierder komme yn dizze kompetysje sille goed beleand wurde.

Lykwols, as dyn ploech gau út de Nasjonale Beker leit dan krijst in twadde kâns. Ast derút leist yn ien fan de earste seis wedstriden fan de Nasjonale Beker dan dochst mei foar ien fan de trije nasjonale Herkânskingsbekers. Meidwaan yn de Herkânskingsbekers is noch hieltyd oantreklik foar dyn ploech, mar beleaningen binne in stik leger as yn de Nasjonale Beker. Ast it kinst dan leant it altyd om yn de Nasjonale beker te bliuwen.

De trije Herkânskingsbekers binne oarspronklik de Smaragd, Robyn en Saffier. De Smaragdbeker is foar alle ploegen dy't út de Nasjonale beker lizze yn rûnde 1 of 6. De ploegen dy't der yn rûnde 2 en 5 út fleane komme út by de Robynbeker. Ploegen dy't der yn rûnde 3 en 4 út lizze dy komme yn de Saffierbeker. De trije bekers rinne parallel oan mekoar en oan de Nasjonale Beker, en út alle bekers komt úteinlik in winnaar. Hâld wol yn de efterholle dat de Herkânsingsbekers yn guon kompetysjes oare nammen ha kinne as orzjineel.

Ploegen dy't derút lizze yn de earste rûnde fan de Smaragd Beker en rûnde ien fan de Robyn Beker krije in plak yn de Treastbeker. Dy beker jout gjin prizejild of oare foardielen, mar de winner krijt wol in beker.

Yn kompetysjes mei mear as seis divyzjes wurde Divyzjebekers organisearre foar divyzje 7 en leger. De Divyzjebekers folgje in gelyk patroan mei ien haadbeker, de trije Herkânsingsbekers Smaragd, Robyn en Saffier, en dêrûnder de Treastbeker. It iennige ferskil is dat it prizejild oer it gehiel leger is.

De grutte fan de bekers wurdt bepaald troch it oantal ploegen dat kwalifisearre is foar de beker en dat minsklike managers hat. Wurdst automatysk pleatst yn de beker mei de minste dielnimmers. As alle minsklike managers plak hawwe, wurdt de beker oanfolle mei bot-ploegen.

1. It oantal kwalifisearre ploegen mei minsklike managers wurdt teld
2. De lytste bekergrutte wurdt keazen der't alle minsklike managers yn passe
3. Dy beker wurdt dan earst opfolle mei behearde ploegen
4.Dan wurde de 'gewoane' bots brûkt
5. As dat net genôch is, wurde allinnich foar de beker ekstra botploegen oanmakke.


Wike Nasjonale beker Herkânsingsbeker
(Smaragd)
Herkânsingsbeker
(Robyn)
Herkânsingsbeker
(Saffier)
Treastbeker
Ploegen Ploegen Ploegen Ploegen Ploegen
1 16384
2 8192 8192
3 4096 4096 4096 4096
4 2048 2048 2048 2048 4096
5 1024 1024 1024 2048 2048
6 512 512 1024 1024 1024
7 256 512 512 512 512
8 128 256 256 256 256
9 64 128 128 128 128
10 32 64 64 64 64
11 16 32 32 32 32
12 8 16 16 16 16
13 4 8 8 8 8
14 2 4 4 4 4
15 - 2 2 2 2
16 - - - - -
  • Ferliezende ploegen yn de earste en seisde rûnde fan de nasjonale beker pleatse harren foar de Smaragd Herkânsingsbeker.
  • Ferliezende ploegen yn de twadde en fyfde rûnde fan de nasjonale beker pleatse harren foar de Robyn Herkânsingsbeker.
  • Ferliezende ploegen yn de tredde en fjirde rûnde fan de nasjonale beker pleatse harren foar de Saffier Herkânsingsbeker.
  • Ferliezende ploegen yn de earste rûnde fan de Smaragd Herkânsingsbeker en de earste rûnde fan de Robinen Herkânskingsbeker pleatse harren foar de Treastbeker.

Ploech-effekten

In wichtich punt fan de bekers is de taktyske opsje dy't derby sjen komt. Lang yn in beker bliuwe jout dy mear kompetitive wedstriden, wat ek betsjut datst mear fertrouwen en ploechsfear krijst yn tarieding op de kompetysje. Bekerwedstriden jouwe dyn spilers ek mear ûnderfining, wat tegearre mei hegere kaartferkeap in lange bekerkarriêre noch mear wearde jout. Lykwols, net alle bekers ha likefolle ynfloed op dyn ploech.

Kaarten en blessueres geane gewoan troch yn alle bekers. Ast in kaart yn in bekerwedstriid krijst dan kin dyn spiler de folgjende kompetysjewedstriid skrast wêze.

Ploechsfear, fertrouwen en stimming fan de fans: Allinnich wedstriden yn de Nasjonale Beker en de Divyzjebeker hawwe in effekt op dizze wearden. Wedstriden dy't spile wurde yn oare bekers gedrage harren as freonskiplike wedstriden as it om ploechsfear, fertrouwen en de stimming fan de fans giet.

Underfining: De Nasjonale Beker en de Divyzjebeker jout de spiler op it fjild it dûbele oan ûnderfining fergelike mei in kompetysjewedstriid. Herkânskingsbeker- en Treastbekerwedstriden jouwe dyn spilers de helte fan de ûnderfining dy't se yn in kompetysjewedstriid krije soenen.

Bekerynkomsten

Kaartferkeap is in belangryk foardiel fan in súksesfolle goai nei de Beker. Hoe langer oftst meidochst, hoe mear taskôgers der komme en hoe mear omset oftst draaist. De Nasjonale Beker en de Divyzjebeker binne oanmerklik oantrekliker as de Werkânsingsbeker en de Treastbeker. Wylst in Nasjonale Beker en de Divyzjebeker (alteast yn lettere rûndes) likefolle publyk lûkt as in kompetysjewedstriid, binne de oare bekers kwa opbringsten better fergelykber mei oefenwedstriden. De Nasjonale Werkânsingsbeker sil trije kear safolle taskôgers lûke as wat in ynternasjonale oefenwedstriid tusken de twa ploegen dwaan soe. De Nasjonale Treastbeker lûkt twa kear safolle taskôgers. De Divysjonele Werkânsingsbeker lûkt twa kear safolle taskôgers as in ynternasjonale oefenwedstriid tusken de twa ploegen. De Divisjonele Treastbeker lûkt 50% mear taskôgers.

De thúsploech krijt 67% fan de kaartferkeap en de útploech krijt 33%. Yn de lêste seis rûndes wurdt de opbringst 50/50 dield. Yn it algemien hawwe fans net sa'n belang by de earste rûndes, mar hoe mear ast fierder komst, hoe mear publyk oft der wêze sil. It is ek sa dat de fans fan in legere divyzje leaver nei in wedstryd tsjin in ploech út in hegere divyzje sjogge, mar oarsom is it fansels krekt oarsom. De bêste ploegen yn it bekertoernoai krije ek prizejild, sa't toand wurdt yn de tabel hjirûnder. Der is gjin topskoarderspriis foar it bekertoernoai.

Nasjonale beker

Posysje Nasjonale beker Herkânsingsbeker Treastbeker
Winnaar 1 500 000 US$ 300 000 US$ -
Ferliezend finalist 1 000 000 US$ 150 000 US$ -
Utskeakele yn heale finale 750 000 US$ 100 000 US$ -
Utskeakele yn kwartfinale 500 000 US$ 50 000 US$ -
Utskeakele by lêste 16 250 000 US$ 25 000 US$ -
Utskeakele by lêste 32 200 000 US$ - -
Utskeakele by lêste 64 180 000 US$ - -
Utskeakele by lêste 128 160 000 US$ - -
Utskeakele by lêste 256 140 000 US$ - -
Utskeakele by lêste 512 120 000 US$ - -

Divyzjebeker

Posysje Divyzjebeker Herkânsingsbeker Treastbeker
Winnaar 300 000 US$ 150 000 US$ -
Ferliezend finalist 150 000 US$ 100 000 US$ -
Utskeakele yn heale finale 100 000 US$ 50 000 US$ -
Utskeakele yn kwartfinale 50 000 US$ 25 000 US$ -
Utskeakele by lêste 16 25 000 US$ - -
 
 
Server 081