Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Tilleggsklubb

Med Supporter Platinum og Diamond har du høve til å styra ein tilleggsklubb. Du kan ta hand om denne klubben individuelt, akkurat som du gjer med hovudklubben din, noko som vil seie at tilleggsklubben har sin eigen separate spelarstall, stadion, finansar, ungdomslag osb.

Start ein tilleggsklubb

Du kan starta ein tilleggsklubb kva tid som helst. Tilleggsklubben din kan spela i det same landet som hovudklubben din eller i eit anna land, så lenge det er ei ledig opning i det landet.

Tilleggsklubbar vil byrja med noko startmidlar (sånn som andre klubbar), men eigarar treng ikkje å ta managerlisensen.

Generelle reglar

Du kan ha opptil to tilleggsklubbar.

Du vil ikkje vera i stand til å gjera nokon overgangar mellom klubbane, og du kan heller ikkje kjøpa spelarar der det eine laget anten mottek moderklubbpengar eller pengar for tidlegare klubb.

Tilleggsklubb i den same ligaen

Hovudklubben og tilleggsklubben din vil ikkje vera i stand til å spela i same serien eller møta kvarandre i kvalifisering, korkje møta kvarandre i cupen (bortsett frå i finalen). Båe klubbar kan spela i den same divisjonen, men i ulike seriar.

I det usannsynlege, men ikkje umoglege scenarioet, der tre lag med den same brukaren endar opp i semifinalen, så vil sjølvsagt eit av dei laga då møta eit søsterlag.

Om ein klubb alt spelar i toppserien, og ein annan rykker opp til denne, så vil klubben som rykkar opp ikkje få love til å gå vidare. Den plassen vil i staden gå til det laget som rykka ned frå toppserien, og som fekk den høgaste ligaplasseringa. Dette vert klart etter at kvalifiseringskampane har blitt spela.

Om båe klubbar får opprykk til toppserien i den same sesongen, vil berre hovudklubben få opprykk.

Tilleggsklubb i ei anna liga

Talet på tilleggsklubbopningar tilgjengeleg for "utanlandske managerar" i ei liga er avhengig av kor mange klubbar som er ubrukt i den ligaen, noko som er avhengig av kor stor ligaen er og kor mange brukarar som alt spelar i ho.

Minimum 50% av klubbane i ei liga er reservert for lokale brukarar. Så i ei liga med 168 klubbar er minst 84 av desse reservert for lokale brukar (og dei resterande 84 opningar kan takast av alle managerar, lokale eller utanlandske). Men om ei liga er opp mot 90% full - vil me reservera dei resterande opningane for lokale brukarar.

Byt seriar i vindauget for seriebyte

Akkurat som for hovudklubbar, så er det mogleg for tilleggsklubbar å byta seriar (der det er opningar) i vindauget for seriebyte mellom sesongane. Berre hugs på at det er ikkje mogleg å byta til seriar kor den andre klubben din spelar.

Flagg

Flagg vert tekne av klubbane separat, tilleggsklubbar har si eiga flaggsamling.

Spel mot ein tilleggsklubb vert belønna med flagg akkurat som mot andre klubbar, og tilleggsklubben får flagg til samlinga si.

Bragder

Bragder vert oppnådd av manageren, og bragder vert såleis lagra på brukaren (og ikkje for kvar klubb).

Røysting i val

Om du har eit ekstra lag i ein annan liga (bortsett frå Hattrick International), så får du fyrst høve til å røysta etter to sesongar, og ein andre og endeleg seniorrøyst etter 10 sesongar.

Konkurs

Om hovudklubben din går konkurs, vil du òg mista tilgang til tilleggsklubben din.

Om tilleggsklubben din går konkurs, kan du starta ein ny klubb etter 16 veker frå då du starta den førre tilleggsklubben din (så om du har hatt tilleggsklubben din i meir enn 16 veker, kan du starta ein ny klubb med det same).

Stopp tilleggsklubb

Du kan leggja ned tilleggsklubben din kva tid som helst. Men om du stoppar tilleggsklubben din, må du venta minst 16 veker frå då du starta den førre klubben din før du kan starta ein ny klubb. Men merk at du ikkje kan leggja ned tilleggsklubben so lenge han har spelarar på overgangslista.

Platinum/Diamond abonnementsopphøyr

Om abonnementet ditt på Platinum, på tilleggsklubben eller Diamond opphøyrer, vil du framleis vera manager for tilleggsklubben i ei veke til, men etter denne veka vil du ikkje vera i stand til å styra han. 7 veker etter utløpet vil systemet kopla vekk tilleggsklubben din. Om du kjøper Platinum, lisens på tilleggsklubb eller Diamond igjen i løpet av desse 7 vekene, vil du få tilgang til tilleggsklubben din igjen. Men om du ikkje gjer det, vil klubben verta eigarlaus og du vil aldri få tilgang til han igjen.

 
Server 070