Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Psykologi

Å styra eit fotballag handlar ikkje berre om trening og taktikk, men like mykje om psykologi. Laget ditt må ha lyst til å vinna, og dei må ha tru på seg sjølve. Psykologien i laget påverkar kampresultata, og kampresultata påverkar psykologien i laget.

Lagånd

Klubbatmosfæren har mykje å seia for prestasjonane til laget ditt. Lagånda påverkar lagdelskarakterane på midtbana di, og dess høgre lagånd du har, dess betre vil midtbana di prestere. Dette vil vidare avgjere kor mykje laget ditt har ballen i kvar kamp. Lagånda i seg sjølv kan verta påverka av mange ting, men leiarevna til trenaren har mykje å seia. Det same har laginnstillinga du vel før kampen, overgangar og psykolog.

Sjølvtillit

Spelarane dine må ha trua på seg sjølv for å kunna prestera. Eit lag med låg sjølvtillit har problem med å omsetja sjansane sine i mål. Høg sjølvtillit er vanlegvis ein god ting, men om laget får altfor høg sjølvtillit, kan spelarane undervurdera lag som er veikare enn dei sjølve (sjå under for meir informasjon). Sjølvtilliten kjem til syne i dei karakterane som angrepet ditt får. Sjølvtilliten kjem i stor grad av resultata frå tidlegare kampar, men å ha ein psykolog og ein trenar med høg leiarevne er òg kjend for å auka sjølvtilliten til spelarane.

Laginnstilling

Før kvar obligatoriske kamp fortel du spelarane dine kor viktig denne kampen er. Laginnstillinga påverkar kor mykje laget har ballen i kampen. Du har tre alternativ:

Viktigaste kampen i sesongen: spelarane dine vil gjera alt dei kan for å vinna. Men etter kampen kjem lagånda til å gå nedover, noko som gjer at spelarane ikkje greier å prestera opp mot sitt beste i dei følgjande kampane.

Normal: spelarane dine presterer omtrent som vanleg.

Ta det roleg: spelarane dine får ordre om å ta det roleg, sidan det kjem viktigare kampar seinare. Rett etter kampen vil lagånda stiga, og spelarane kjem til å prestera betre i dei følgjande kampane.

Personlegdomen til spelaren

Alle spelarane har ein personlegdom. Uærlege og aggressive spelarar har ein tendens til å få fleire kort og til verta sende av bana oftare enn andre. Leiarevna er viktig for lagkapteinen og trenaren din.

Psykologiske kamphendingar

Ting som hender i ein kamp kan påverka framferda til spelarane dine utover instruksjonane gjeve at trenaren din. Desse psykologiske hendingane kan ha ein stor effekt i ein særskild kamp, men i seg sjølv vil dei ikkje påverka lagånda eller sjølvtilliten i framtidige kampar. Eit lag som får ei leiing på to mål i ein kamp, vil automatisk byrja å tapa angrepsmomentet og byrja fokusera meir på forsvaret. Denne effekten vil verta sterkare etter kvart som leiinga aukar: kvart mål auke i målskilnaden reduserer angrepet med 9% og aukar forsvaret med 7,5%. Kvart reduseringsmål har motsett effekt. Det finst ei øvre grense på 8 mål når lagkarakterane ikkje lenger vil endrast. På den andre sida, om motstandaren lukkast å utlikna stillinga, så vil momentet gå attende til det normale.

I nokre situasjonar er laga i stand til å motstå denne psykologiske effekten. Om laget har blitt instruert til å spela "Den viktigaste kampen i sesongen", så vil dei ikkje slakke av sjølv om leiinga er stor. Det same gjeld om laget spelar ein finale i ein av dei nasjonale cupane, Hattrick Masters eller i den siste serierunden av sesongen. I turneringar der landslaga er involvert, så vil ikkje laget slakke av frå semifinalane i verdsmeisterskapen, medan i dei kontinentale cupane og nasjonscupane, vil det ikkje vere nokon retrett frå kvartfinalane og vidare.

I tillegg, eit lag som presterer uvanleg svakt i den fyrste halvleiken kan få ei skjennepreike frå trenaren i pausen, og ta seg i saman.

Undervurdering

Om du spelar mot eit lag i ein dårlegare posisjon enn deg sjølv, og sjølvtilliten til laget ditt er betre enn hans, så kan spelarane dine koma til å undervurdera motstandaren og spela under sitt normale nivå. Risikoen for å undervurdera motstandaren er avhengig av poengstillinga og skilnaden mellom laga, nivået på sjølvtilliten til laget ditt og laginnstillinga du vel før kampen. Dess høgare skilnad, dess høgare nivå etc - dess høgare risiko. Den einaste måten ein kan gardere seg mot undervurdering på, er å spela "den viktigaste kampen i sesongen".

Dersom du skulle koma i skade for å undervurdera motstandaren din, er det poengskilnaden, nivået på sjølvtilliten, laginnstillinga, og om du spelar heime eller borte, som avgjer kor sterk undervurderinga vert. Avhengig av resultatet kan du ta deg inn att ved pause: full innhenting om du ligg under, 2/3 om det står uavgjort og 1/3 om du er i leiinga med eitt mål.

Merk deg at undervurdering berre hender i seriekampar, men ikkje i dei fyrste tre rundane.

 
Server 071