Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Trening

Kvar veke får du velja kva type trening du vil at spelarane dine skal konsentrera seg om i treningsøktene. Effekten av treninga den aktuelle veka vil alltid visast under treningsoppdateringa, anten på torsdag eller fredag, avhengig av kva land du er i. Treningsordrane som er valde når oppdateringa tek til, fortel kva laget trenar på den veka. Endringar i den noverande forma til spelarane og bakgrunnsforma deira vert òg vist på dette tidspunktet.

Evnenivå og alder på spelarar

Yngre spelarar lærer generelt sett raskare enn eldre spelarar, men kor mykje spelaren din får ut av treninga, kjem òg an på kva nivå han er på – dess lågare nivå, dess raskare trenar han seg opp.  På svært låge nivå går treninga mange gonger raskare enn treninga på eit middels nivå, og trening på svært høge nivå tek lenger tid enn ho gjer på eit middels nivå.

Om me ser bort ifrå alder og evnenivå, er det fire faktorar som påverkar effekten av treninga: intensiteten på treninga, treningstypen, kor stor del av treninga som er kondisjonstrening, og trenargruppa di (hovudtrenaren og assistentane).

Treningsintensitet

Dess hardare treningane er, dess betre form kjem laget ditt til å koma i, og treningseffekten aukar. Du bestemmer intensiteten ved å skriva eit nummer mellom 0 og 100.  Det som er dumt med høg treningsintensitet, er at det vert lettare å få skadar. Du må sjølv avgjera kva for intensitet som passar deg best - spør dei andre lagleiarane på forumet.

Om du senkjer treningsintensiteten mykje, kan du få ein "eingongsauke" i lagånd. Når du så legg inn ordre om å auka intensiteten att, vil lagånda forståeleg nok bli litt dårlegare. Om du ynskjer å byta treningsintensitet, må du hugsa at det nye nummeret må vera skrive inn seinast ei oppdatering før treningsoppdateringa.

Treningstypar

Du kan velja mellom 11 treningstypar. Alle desse typane gjer spelarane dine betre i noko. Dei ulike typar trening vert synt i tabellen under.

Trenargruppa

Om du har ein god trenar, vil treninga gje betre resultat enn om du har ein dårleg trenar. Assistenttrenarar aukar effekten av treninga.

Kondisjonstrening

Kondisjonen må spelarane trena kvar veke, som ein del av den totale treninga til laget. Utbytet vil verta mindre dess høgare intensitet det er på kondisjonstreninga – det er betre å trena lite grann kvar veke enn å trena mykje ei kort stund.  Eldre spelarar treng meir trening kvar veke for å halda seg på eit visst kondisjonsnivå, og det tyder at kvar lagleiar må finna den rette mengda med kondisjonstrening for laget sitt og for dei ambisjonane ein har for laget.  Spelarar som har spela minst 90 minutt for laget ditt den siste veka, får 100% effekt av kondisjonstreninga til laget. Spelarar som spelar mindre enn 90 minutt (til dømes reservar), får 75% av effekten, pluss ein del for kvart minutt dei har spela. Andre spelarar i troppen som ikkje har spela for laget ditt gjennom veka, men som er friske nok til å trena (inkludert småskadde spelarar) får halv effekt. Skadde spelarar får ingen effekt av kondisjonstreninga.

Kondisjonstrening påverkar den generelle forma til laget ditt i negativ retning: dess høgare del med kondisjonstrening, dess større er den negative påverknaden på forma.  Ein bør òg merka seg at berre den noverande forma, og ikkje bakgrunnsforma, vert påverka av kondisjonstreninga.

Grunnleggjande prinsipp

Mengda med trening som ein spelar kan få, kjem an på kor mange minutt han har spela i ein trenbar posisjon for laget ditt i ein teljande eller treningskamp. Kampar spelt for andre lag vil berre gjelda for formoppdateringa, og ingen trening vil verta motteken. Om ein spelar ikkje har vore involvert i kamp eller ikkje spelt minst eitt minutt, vil han heller ikkje få noko trening. Ein spelar kan få 90 minutt med trening kvar veke. Om han spelar meir enn 90 minutt i ein trenbar posisjon, vil ikkje det gje meir trening. Spelar han derimot mindre, til dømes 50 minutt, vil det gje han mindre trening – i dette dømet vil det seia at han får 50 av 90 minutt med trening.

Om ein spelar har spela i meir enn ein posisjon i løpet av veka, så vil dei 90 minutta som gjev han den beste treningseffekten bli vald ved treningsoppdateringa. Individuell spelarframferd i løpet av kampane har inga påverknad for treninga.

Spelarar på kanten vil berre motta halvparten av treninga når dei trenar ballfordeling. Det same gjeld for sideforsvararar når dei trenar kantspel.

Det har ingenting å seia om ein spelar speler i ein treningskamp, ein cupkamp eller ein seriekamp - dei gjev alle same utteljinga når det gjeld treningseffekt. Likevel, om du ikkje har nok spelarar på bana før start av ein teljande kamp, vil motstandaren få sigeren på walkover, men du vil berre miste treninga for denne særskilde kampen. All treninga den veka vil ikkje gå tapt. På den andre sida, om du stiller lag til ein teljande kamp, men ikkje motstandaren din, er det du som får sigeren på walkover. Dei 11 som startar kampen vil få trening som normalt, men vil ikkje tene noko spelarrøynsle.

Parentesar tyder liten effekt. Doble parentesar tyder svært liten effekt.

Treningstype Betrar ...for...
Daudball Daudball Alle spelarar som spelar kampar, 25% bonus til målvakta og dødballtakaren
Forsvar Forsvar Forsvararane ((Alle spelarar som har spela kamp))
Målskåring Målskåring Angriparane ((Alle spelarar som har spela kamp))
Kantspel Kantspel Kantspelarane (Sideforsvararane) ((Alle spelarar som har spela kamp))
Målskåring og daudball (Målskåring) (Alle spelarar som har spela kamp)
(Daudball) ((Alle spelarar som har spela kamp))
Pasningar Pasningar Dei sentrale midtbanespelarane, kantspelarane og angriparane ((Alle spelarar som har spela kamp))
Ballfordeling Ballfordeling Dei sentrale midtbanespelarane (Kantspelarane) ((Alle spelarar som har spela kamp))
Målvakt Målvakt Målvakta
Pasningar (Forsvarar + Midtbanespelarar) Pasningar Forsvararane, dei sentrale midtbanespelarane og kantspelarane ((Alle spelarar som har spela kamp))
Forsvar (Forsvarar + Midtbanesplarar) Forsvar (Målvakta, forsvararane, dei sentrale midtbanespelarane og kantspelarane) ((Alle spelarar som har spela kamp))
Kantspel (Kantspelarar + Spissar) Kantspel Angriparane og kantspelarane ((Alle spelarar som har spela kamp))
Individuell (Gjeld berre ungdomslag) Verdfulle evner for posisjonen der han spelar i kampen (Alle spelarar som har spela kamp)

Døme

Laget trenar på "kantspel" denne veka. Merk deg at den faktiske kampdagen kan variera - med laurdag meiner me kampdagen i det landet der kampen går, medan onsdag tyder treningskamp / cupkamp.

  • Kjell Kjellsen spela 90 minutt som kantspelar på laurdag, men gjekk glipp av kampen på onsdag. Han får 90 minutt med full kantspeltrening.
  • Pål Pålsen spela 90 minutt som kantspelar på laurdag, og han spela 90 minutt som angripar på onsdag. Han får 90 minutt med full kantspeltrening.
  • Ola Nordmann spela 50 minutt som kantspelar på laurdag, og han spela 90 minutt som sideforsvarar på onsdag. Han får 50 minutt med full kantspeltrening og 40 minutt med kantspeltrening med liten effekt.
  • David Davidsen spela 40 minutt som kantspelar på laurdag, og 90 minutt som angripar på onsdag. Han får 40 minutt med full kantspeltrening og 50 minutt med kantspeltrening med liten effekt ("osmosetrening").
  • Ola Normann spelar 90 minutt som sideforsvarar både sundag og onsdag. Han får framleis berre 90 minutt trening i kantspel med liten effekt.
  • Rolv Rolvsen spela korkje på laurdag eller på onsdag. Han får ikkje noko trening i det heile.

Tap av evner

Når ein spelar byrjar å nærma seg 30 år, tek han til å tapa litt av evnene sine kvar veke. Kor stort tapet er, kjem an på kor gamal spelaren er og kva for eit evnenivå han er på. Dess høgare nivå han er på, dess større vert tapet. Eldre spelarar taper òg meir av evnene sine enn det yngre spelarar gjer.

 
Server 070