Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Seriesystemet

Ein Hattricksesong varar i 16 veker: 14 ligarundar (8 lag i kvar avdeling som spelar mot kvarandre to gonger), ei veke med kvalifiseringskampar og ei veke utan aktivitet.

Divisjonstreet

Talet på ligadivisjonar kan variera frå land til land, men den grunnleggjande strukturen er alltid den same. Til dømes er det italienske systemet organisert slik:

1 Divisjon I (Serie A)
4 Divisjon II (II.1, II.2, II.3, II.4)
16 Divisjon III (III.1, III.2, osb. til III.16)
64 Divisjon IV (IV.1, IV.2, osb. til IV.64)
256 Divisjon V (V.1, V.2, osb. til V.256)
1024 Divisjon VI (VI.1, VI.2, osb. til VI.1024)
1024 Divisjon VII (VII.1, VII.2, osb. til VII.1024)
2048 Divisjon VIII (VIII.1, VIII.2, osb. til VIII.2048)
2048 Divisjon IX (IX.1, IX.2, osb. til IX.2048)
4096 Divisjon X (X.1, X.2, osb. til X.4096)
4096 Divisjon XI (XI.1, XI.2, osb. til XI.4096)

Merk deg at storleiken på divisjonane doblar seg for annankvar divisjon frå VI-divisjon.

Opprykk, nedrykk og kvalifiseringskampar

Om du vinn avdelinga di, rykkjer du anten direkte opp til ein høgare divisjon, eller så må du spela ein kvalifiseringskamp. I divisjonane II-VI rykkjer serievinnarane med flest poeng direkte opp, medan dei andre vinnarane spelar kvalifiseringskampar. I lågare divisjonar rykkjer alle vinnarane direkte opp. I oddetalsdivisjonar (VII, IX osb) rykkjer òg laga på andreplass direkte opp.

Serievinnarar som må kvalifisera seg, møter eit lag frå 6. eller 5. plass i divisjonen over. Dei beste avdelingsvinnarane møter dei dårlegaste av desse laga frå divisjonen over, og dei dårlegaste avdelingsvinnarane møter dei beste. Laget frå den høgaste divisjonen spelar alltid heime. Om avdelingsvinnaren vinn kvalifiseringskampen, byter dei to laga plass i seriesystemet. Om laget som opphavleg ligg i den høgaste divisjonen vinn, vert laga verande der dei er.

Om du kjem på 7. eller 8. plass, rykkjer du rett ned til divisjonen under (med mindre du alt ligg i den lågaste divisjonen). Over 6. divisjon vil det laget som rykkjer ned med den beste statistikken (det beste av laga som ender på 7. plass) byte plassar med opprykkslaga som har sterkast statistikk. Dei laga som rykkjer ned med den verste statistikken vil byte plassar med dei svakaste laga som har nådd opprykk. Om du rykkjer ned frå 6. divisjon (eller ein divisjon under), vil det laget som rykkjer ned med den beste statistikken byte plassar med laget som har den verste statistikken.

I divisjonane VII og IX vil laga som enda på 3. og 4. plass spela opprykkskvalifisering, og i divisjonane VIII og X vil laga som enda på 2. plass spela opprykkskvalifisering.

Byt avdeling i bytevindauget

Dersom laget ditt tevlar i ein av dei tre lågaste divisisjonane i seriesystemet, er det mogleg å byta frå ei avdeling til ei anna i den same divisjonen. For å få dette til må det vera ein ledig plass i avdelinga du ynskjer å bli med i, noko som vert vist i avdelingstabellen i løpet av bytevindauget i sesonpausen. Dessutan, viss du rår over eit ekstra lag, som del av Supporter-medlemsskapet ditt, kan laga dine aldri flytta for å spela i same avdeling.

Nedrykk og opprykk for datastyrte lag (bot)

Etter sesongslutt vil alle datastyrte lag i VI. divisjon og lågare automatisk bli degradert til den lågast moglege divisjonen. Det einaste unntaket til dette er toppen av VI. divisjon, kor alle datastyrte lag som vinn serien anten vil rykka opp eller spela kvalifiseringskamp som normalt. Datastyrte lag i V. divisjon eller over, vert handsama på same vis som lag med menneskelege eigarar når det gjeld opprykk og nedrykk.

Når desse datastyrte laga vert degraderte, vil det frigjera plass for andre lag i dei høgare divisjonane. Desse laga vert kalla "Lucky Losers", og er anten lag som tapte kvalifiseringskampar, eller i nokre høve lag som rykte direkte ned. Du kan velje vekk opprykk på dette viset i innstillingane for laget.

Om det er fleire datastyrte lag (bot-lag) i ikkje-botndivisjonane enn managerar i botndivisjonane, så vil systemet automatisk stengja botndivisjonane, og gjer då førebuingar deretter.

Serieplassering og rangering

Sluttstillinga vert avgjort av, i rekkefylgje etter kor viktige dei er, seriepoeng, målskilnad og talet på skåringar. Dette avgjer så rangeringa di, som vert nytta til å avgjera kven som møter kven i kvalifiseringar og cupkampar. Rangeringa er basert på fleire ting, i denne rekkjefølgja: serienivå, tabellplassering, poeng, målforskjell og talet på skåringar. Både for serieplasseringa og rangeringa gjeld det: om alle desse faktorane skulle vera like for to lag, vil det heile verta avgjort med myntkast!

Pengepremiar

Om du endar på fyrste, andre, tredje eller fjerde plass, får du ein pengepremie. Storleiken på premien kjem an på plasseringa og kva for eit serienivå du er på:


Serienivå 1 2 3 4
Divisjon I 2 000 000 US$ 1 175 000 US$ 825 000 US$ 500 000 US$
Divisjon II 1 350 000 US$ 1 050 000 US$ 750 000 US$ 450 000 US$
Divisjon III 1 200 000 US$ 925 000 US$ 675 000 US$ 400 000 US$
Divisjon IV 900 000 US$ 700 000 US$ 500 000 US$ 300 000 US$
Divisjon V 600 000 US$ 475 000 US$ 325 000 US$ 200 000 US$
Divisjon VI 525 000 US$ 400 000 US$ 300 000 US$ 175 000 US$
Andre divisjonar 450 000 US$ 350 000 US$ 250 000 US$ 150 000 US$

Det vert òg utbetalt ein bonus på 10 000 US$ for å ha toppskåraren i avdelinga. Pengepremien vert utbetalt etter siste seriekampen. Om to spelarar har skåra like mange mål, får begge klubbane utbetalt bonusen. Dersom to spelarar som deler toppskårartittelen begge tilhøyrer laget ditt, vert premien likevel utbetalt berre ein gong.

Opprykksbonus

Om du rykkjer opp til ein høgare divisjon, vil du få utbetalt ein opprykksbonus på toppen av dei andre pengepremiane. I tillegg vil eit opprykk ha ein positiv innverknad på supporterklubben din: Du får 10 % fleire tilhengjarar (på same måten vil du tapa 10% om du rykkjer ned). Om du rykkjer opp "gratis" utanom dei vanlege opprykksplassane, så får du berre dei ekstra tilhengjarane. Døme på dette inkluderer bonusopprykk grunna fjerning av bot-lag og mellombelse ekstra opprykksplassar tilgjengeleg i Hattrick International-ligaen.


Serienivå Direkte opprykk Opprykk etter kvalifisering
Divisjon I - -
Divisjon II 500 000 US$ 175 000 US$
Divisjon III 450 000 US$ 150 000 US$
Divisjon IV 400 000 US$ 125 000 US$
Divisjon V 300 000 US$ 100 000 US$
Divisjon VI 200 000 US$ 75 000 US$
Andre divisjonar 175 000 US$ 50 000 US$
 
Server 071