Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Tilsette

Å tilsetja dei rette spesialistane er viktig for laget ditt og for utviklinga av klubben. Dei tilsette vil kan hende ikkje sitje på lagleiarbenken på kampdagane, men dei vil jobba med spelarane gjennom veka eller gjennomføra andre viktige oppgåver for klubben. Dei utfyller hovudtrenaren og for deg som manager, er det avgjerande å sikra seg at du har dei beste folka på laget.

Evnenivå og effektar til spesialistane

Alle bidrag du får frå å tilsetja eit dyktig medlem av støtteapparatet vert tilført som ein statisk bonus på toppen av eksisterande lagverdi. Bonusen vil alltid vera synleg for deg. Men sidan lagverdiar i utgangspunktet er dynamiske, og er påverka av ulike faktorar, så vil det kunne vere vanskeleg å fastsetja den endelege effekten oppnådd ved hjelp av ein tilsett. Men det du kan vera trygg på, er at effekten er positiv. Tilsette med høgare evnenivå vil òg gje ein større bonuseffekt. Desse bonusane er lineære – og det vil seie at kvart ekstra evnenivå alltid gjev like mykje ekstra som evnenivået under. Om du har fleire tilsette i den same kategorien, så vert bonusane deira berre tilført ein gong. Til dømes vil ein assistenttrenar på nivå 4 ha same effekt som den samla effekten av to assistenttrenarar på nivå 2. For å gjera ting lettare, så vil du alltid sjå den aktuelle bonusen gjeve til deg av dine noverande tilsette og eventuelle andre tilsette du planlegg å tilsetja stå i klartekst på Støtteapparatsida. Du kan òg finna ein tabell med alle typar spesialistar og bonusar på slutten av dette kapitlet.

Støtteapparatet sin storleik

Du kan tilsetja opptil 4 spesialistar totalt. Du kan ha opptil 2 assistenttrenarar tilsett på same tid. For alle andre spesialist-kategoriar vil styret ditt berre tillate deg ein tilsett om gongen.

Sparking og tilsetjing

Når du tilset ein ny medlem i støtteapparatet, så må du velja ei løpetid for kontrakten opptil 16 veker. Dess lengre kontrakt, dess billegare vil kontrakten verta pr. veke. Du har høve til å bryta kontrakten før tida om planane dine endrar seg, og om du treng at ei opning i støtteapparatet. Men om du gjer det, må du betala ut dobbelt av det du har spart fram til då, så det kan verta veldig kostbart å endra meining. I tillegg, så kan ikkje eit medlem av støtteapparatet sparkast i løpet av den fyrste eller siste veka av kontraktstida. Utover dette finst det ingen hindringar til kor mange endringar du vil gjera med dei tilsette.

Kontraktsbrot

Når du bryt ein kontrakt, så må du betala ei avgift tilsvarande det dobbelte av du har spart opp på den tida. Til dømes, om du har ein kontrakt med ei lengd på 13 veker med ein tilsett på nivå 3 og som du ynskjer å bryta i den 8. veka, så har du så langt betalt vekeløna hans på 4 800 US$ 8 gonger, eller 38 400 US$ totalt. Men om du hadde hatt ein kontrakt med lengd på 8 veker, så ville du ha betalt vekeløna på 6 000 US$ 8 gonger, eller 48 000 US$. Det du har spart er 9 600 US$ og avgifta for brotet vil vera 19 200 US$.

Kostnad i veka

Kontraktslengd Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
1 veke 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 veker 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 veker 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 veker 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 veker 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 veker 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 veker 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 veker 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 veker 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 veker 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 veker 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 veker 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 veker 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 veker 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 veker 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 veker 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Spesialist-kategoriar

Assistenttrenaren

Treningsfartbonusen gitt av assistenttrenarane vert tilført laget ditt sin eksisterande treningseffektivitet. Syt for at du har ein god vanleg trenar før du vurderer å bruke mykje pengar på assistenttrenarar. Men om du har ein kompetent hovudtrenar, så vil tilsetjing av nokre dyktige assistenttrenarar kunne vere ein god strategi for eit lag fokusert på trening.

Nivå Treningsfart Skaderisiko Form
Nivå: 0
Ingen bonus 40% Ingen bonus
Nivå: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Nivå: 2
+7% +5% +0,1
Nivå: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Nivå: 4
+14% +10% +0,2
Nivå: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Effektdetaljar

Denne bonusen vert lagt til som ein multiplikator på toppen av eksisterande treningseffektivitet, som vert avgjort av kvaliteten på hovudtrenaren din, valt treningsintensitet og kondisjonsdel av treninga. Til dømes, om du har ein solid trenar, 100% treningsintensitet, og 10 % kondisjonstrening, så vil fylgjande treningsfart vera oppnådd for ein 22 år gammal eineståande ballfordelar:

Ingen assistenttrenarar: 8 veker til neste nivå
Trenarkombinasjon med 5 nivå totalt: 7 veker til neste nivå.
Trenarkombinasjon med 10 nivå totalt: 6 veker til neste nivå.

Du kan tilsetja opptil to assistenttrenarar på ein gong. Om du har fleire assistenttrenarar, så vil deira samla evnenivå laga ein einskild bonus. Det vil seie at ein assistenttrenar på nivå 4, vil ha same effekt som den samla effekten av to assistenttrenarar på nivå 2.

Tilsetting av ekstra trenarar har to biverknader. Forma aukar, men det gjer òg risikoen for skadar.

Skaderisikoen vert kalkulert som det gjennomsnittlege talet på skadar per kamp, ikkje per spelar, men per lag. Basisrisikoen er 0,4 skadar per kamp for laget ditt. Med ein Lege på nivå 5 kan dette reduserast til 0,025. Assistenttrenarar bidreg til ei høgare risiko med 0,025 skadar per kamp for kvart evnenivå. Det vil seie at ein assistenttrenar på nivå 5 aukar basisverdien din for skaderisiko opptil 0,525 skadar per kamp (0,15 med ein lege på nivå 5), og to assistenttrenarar på nivå 5 gjev deg ein basisverdi for skaderisiko på 0,65 skadar per kamp (0,275 med ein lege på nivå 5).

Som tidlegare nemnd, på den positive sida aukar assistenttrenarane bakgrunnsforma til spelarane dine. Om du har fullt 10 evnenivå av assistenttrenarar, så vil bakgrunnsforma auke med 0,5 nivå. Med andre ord, 2 assistenttrenarar på nivå 5 vil medverke halvparten så mykje til forma som ein einskild formtrenar på nivå 5 ville gjort.

Attende til kategoriane

Lege

Legane er ansvarlege for den generelle fysiske forma til spelarane dine. Det vil seie at dei jobbar proaktiv både for å førebyggja skadar og for å rehabilitera skadde spelarar. Å ha ein lege med på laget vil redusera risikoen for skadar, i tillegg til å redusera restitusjonstida for skadde spelarar.

Nivå Restitusjonsfart Skaderisiko
Nivå: 0
Ingen bonus 40%
Nivå: 1
+20% -7,5%
Nivå: 2
+40% -15%
Nivå: 3
+60% -22,5%
Nivå: 4
+80% -30%
Nivå: 5
+100% -37,5%

Effektdetaljar

Kvar gong laget ditt spelar ein kamp, så er det ein viss risiko for at spelarane dine vert skadde. Å ha ein lege i støtteapparatet vil redusera basisrisikoen for skadar på laget ditt. Ein lege på nivå 5 vil redusera basisskaderisikoen frå 0,4 skadar per kamp til 0,025 skadar per kamp, men merk deg at andre faktorar - som til dømes tilsetjing av assistenttrenarar - vil kan hende auka risikoen.

Om ein spelar får ein skade, så vil legane hjelpa med å korta inn restitusjonstida. I Hattrick vert skadar synt med eit overslag på restitusjonstida i veker. I løpet av den daglege oppdateringa, vil spelaren henta inn ein liten bit på vegen opp mot 90% helse (når han kan spela igjen, men framleis er småskadd), og så til slutt opp mot 100% helse, når han ikkje har nokon spor igjen etter skaden.

Grafen syner kor mykje raskare ein spelar vil fullt ut restituera seg frå den same skaden, avhengig av om du har ein lege eller ikkje. Utan ein lege, vil ein 19 år gammal spelar trenge 3 veker på å restituera seg. Med ein lege med nivå 2 treng han om lag 2 veker på å restituera seg. Med ein lege med nivå 5 vert dette redusert til om lag ei og ei halv veke.

Ein 29 år gammal spelar med den same skaden vil trenge 6 veker på å restituera seg utan lege. Ein lege med nivå 1 reduserar dette til om lag 5 veker. Ein lege med nivå 5 reduserar dette vidare til litt under 3 veker.

Attende til kategoriane

Sportspsykologar

Det mentale spelet er nesten like viktig som den fysiske delen. Tilsetjing av ein sportspsykolog kan verkeleg hjelpa deg med å skapa ein vinnaratmosfære. Denne spesialisten vil hjelpa deg med å halda på sjølvtilliten i laget i deira eigen kamp i tillegg til å hjelpa med lagmoralen i heile troppen.

Nivå Lagånd Sjølvtillit
Nivå: 0
Ingen bonus Ingen bonus
Nivå: 1
+0,1 +0,2
Nivå: 2
+0,2 +0,4
Nivå: 3
+0,3 +0,6
Nivå: 4
+0,4 +0,8
Nivå: 5
+0,5 +1

Effektdetaljar

Lagånda er driven av laginnstillinga du sette for dei føregåande kampane. Rett etter ein kamp vil lagånda få ei auke eller falle lågare, avhengig av kva laginnstilling som vart nytta. Men etter kvar daglege oppdatering, så har lagånda ein tendens til å normalisera seg. Det vil seie at om ho er høg så vil ho langsamt falle, og om ho er låg vil ho langsamt hente seg inn att. Ein sportspsykolog vil kunne hjelpa deg med å betra denne prosessen ved å auka basisverdien som lagånda til laget ditt er naturleg på veg mot. Ei høgare basisverdi vil seie at ei høg lagånd vil falle seinare og ei låg lagånd vil stige raskare. Bonusen du mottek er ein tiandedel av evnenivået som er anvendt. Det vil seie at ein sportspsykolog med nivå 5 vil auka lagånda si basisverdi på laget ditt med eit halvt nivå lagånd.

Sjølvtilliten til laget ditt er basert på resultata til laget ditt og kor mange mål du har skåra. For kvar oppdatering går sjølvtilliten mot eit midtpunkt. For kvart nivå på sportsspykolog, så vert dette midtpunktet løfta, noko som resulterer i ein høgare, samla sjølvtillit. Likevel er ikkje effekten lineær, og det er avhengig av det faktiske nivået på sjølvtilliten. Tabellen er eit døme på korleis eit midtpunkt vil auke for ein sterk sjølvtillit (5). Sportspsykologen vil òg ha ein effekt på endringa til dette midtpunktet. Med eit høgare på dei tilsette, så vil fall i sjølvtilliten vere mindre dramatisk etter eit større tap. Det gjer det lettare å oppretthalde nivået på sjølvtilliten. Med eit lågare nivå på dei tilsette, så vil fall i sjølvtilliten vere meir tydelege.

Attende til kategoriane

Formtrenar

Spelarprestasjonar er ikkje berre avhengig av tekniske evner og fysisk kondisjon. Spelarar har ein tendens til å koma i og ut av form, og mange faktorar kan påverka dette, ikkje minst mentale faktorar.

Formtrenaren spesialiserar seg på å få det meste ut av det spelarmateriellet som du har tilgjengeleg. Han held troppen kampklar og motivert. Tilsetjing av ein formtrenar er ikkje ei rask løysing, effekten er heller ikkje permanent - men for nokre lag og i somme situasjonar kan det vera ei god løysing.

Nivå Form
Nivå: 0
Ingen bonus
Nivå: 1
+0,2
Nivå: 2
+0,4
Nivå: 3
+0,6
Nivå: 4
+0,8
Nivå: 5
+1

Effektdetaljar

Forma til ein spelar vert målt etter kor nær han er til å prestera opp mot sitt maksimale potensial. Verdien du ser på spelaren er den noverande forma, og det er den som vert nytta i kampsimuleringa. Den noverande forma har likevel alltid ein trend og den verdien forma er på veg mot vert kalla bakgrunnsforma. Ved å nytta ein formtrenar, får du ein bonus til oppdateringane på bakgrunnsforma di. Når bakgrunnsforma vert rekalkulert (dette skjer i gjennomsnitt kvar andre veke), vil kvart evnenivå til formtrenaren skubbe bakgrunnsforma høgare med 0.2 nivå. Det vil seie at ein formtrenar med nivå 5 vil legge til eit heilt nivå til spelaren din når oppdateringa vert lagt til. Merk deg at bakgrunnsforma framleis kan gå ned, men gjennomsnittet vil over tid vere høgare.

Attende til kategoriane

Finansdirektør

Finansdirektøren aukar den økonomiske handlefridomen til manageren, noko som er spesielt nyttig for managerar i rike klubbar.

(Om du er ein ny brukar, så er det ingen grunn til å vurdera ein finansdirektør i det heile).

Til vanleg vil styret setje ei grense for kor mykje pengar det vil vera tilgjengeleg for manageren til å bruka på løn, spelarkjøp eller stadionprosjekt. Alle midlar utover denne driftskapitalen vil reserverast av styret for å sikra den framtidige stabiliteten til klubben. Om det trengst, så vil styret frigje pengar frå reservane til driftskapitalen, men berre til ein moderat rate. Overskot av driftskapital vil omgjerast til reservar med ein rate på 2% av noverande overskytande kontantar per veke.

Ved å tilsetja ein Finansdirektør vil styret både tillata ein større driftskapital og ei kjappare konvertering frå pengereservar til driftskapital. I praksis vil manageren kunne investera meir aggressivt enn styret elles ville gått med på. Å ha ein Finansdirektør kan vera naudsynt for klubbar som har spart pengar i nokre sesongar for dinest å bruka mykje på kort tid for å kunne gjera eit dyrt framstøyt for å vinna cupen eller serien.

Nivå Maks midlar Påfyll/veke
Nivå: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Nivå: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Nivå: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Nivå: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Nivå: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Nivå: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

Døme: Team Tycoon har akkumulert 40 000 000 US$ på konto. Utan ein Finansdirektør vil styret berre gje manageren tilgang til 15 000 000 US$ om gongen. Dersom manageren brukar 2 000 000 US$, og den nye bankbalansen er 13 000 000 US$, vil styret på ny gjera investeringsmidlar tilgjengeleg, men berre i ein sakte rate på 50 000 US$ i veka.

No tilset Team Tycoon ein nivå 3 finansdirektør. Styret vert meir sikre på at pengane vert forvalta ansvarsfullt. Den tillatne driftskapitalen vert auka til 21 000 000 US$ og den vekelege sleppraten vert auka til 300 000 US$. So lenge klubben sin balanse er under 21 000 000 US$, vil 300 000 US$ ekstra verte overført kvar veke av styret frå reservane. Dersom kontantane veks over 21 000 000 US$, til dømes gjennom spelarsal, vil pengar istaden starte å flyte over til reservane med ein rate på 2% av den overskytande balansen, kvar veke.

Attende til kategoriane

Taktikkassistent

Å tilsetja ein taktikkassistent vil betra fleksibiliteten til laget med fleire strategiske trekk og avanserte lagoppstillingar. Effekten av å ha ein taktikkassistent er stort sett berre merkbart på kort sikt, sidan han berre påverkar den komande kampen - pass på at du tilsét ein når klubben din treng ein.

Nivå Ekstra spelarbyter / ordrar Spelestilfleksibilitet
Nivå: 0
Ingen bonus Ingen bonus
Nivå: 1
+1 +20pp
Nivå: 2
+2 +40pp
Nivå: 3
+3 +60pp
Nivå: 4
+4 +80pp
Nivå: 5
+5 +100pp

Effektdetaljar

I staden for dei maksimale 5 tilpassa ordrane for kvar kamp (som kan nyttast til innbyter, endra spelarframferd eller posisjonsbyter), så kan du no få ein ekstra ordre for kvart nivå på taktikkassistenten din. Du kan få opptil 10 ordrar med ein nivå 5 taktikkassistent. Hugs på at grensa på 3 innbyter for kvar kamp framleis gjeld, sjølv om du har ein taktikkassistent.

Spelestilen varierer mellom 100% defensiv (noko som er standard for defensive trenarar) og 100% offensiv (noko som er standard for trenarar som føretrekk ein offensiv spelestil) med nøytral som midtpunkt. Du har høve til å setja dette for kvar kamp i kampordregrensesnittet der du får 20pp (prosentpoeng) fleksibilitet for kvart nivå på taktikkassistenten din frå spelestilen til trenaren din.

Til dømes, om du har ein forsvarsfokusert trenar og i tillegg ein nivå 5 taktikkassistent, så har du no ei tilgjengeleg rekkevidde på spelestil frå 100% defensiv til nøytral. Om du har korkje ein angreps- eller forsvarsfokusert trenar med ein nivå 5 taktikkassistent, så vil den tilgjengelege rekkevidda di vere frå nøytral til halvt defensiv (50%) og halvt offensiv (50%).

Du treng å ha ein taktikkassistent på lønningslista ved avspark. I tilfelle du har har sendt inn kampordrar med ein taktikkassistent, og så sparka han eller kontrakten gjekk ut utan å verta fornya, så vil kampen bli simulert utan dei ekstra bytene/ordrane. Kampen vil då verta spela med standard spelestil til den noverande trenaren din.

 
Server 070