Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Kampar: taktikk

I kvar kamp kan du bruka éin bestemt taktikk. Kvar einskild taktikk har sine fordelar, men òg sine negative sider. Så vel taktikken din med omhug! Du har seks taktikk-typar (i tillegg til normal) å velja mellom. Viss du ikkje vil spesifisera ein taktikk, vert taktikken ”normal”.

Taktisk evne

Kor bra laget ditt taklar taktikken du har valt, kjem an på den taktiske evna laget har opparbeidd seg i den bestemte taktikken. Evna er kalkulert ut frå evnene til dei ulike spelararane, samt ut frå rutina til dei spelarane som er involverte.

Kor effektiv taktikken din er vert òg avgjort etter kor gode spelarane på bana er. Dess betre spelarane på bana er, dess høgre taktisk karakter treng du for å oppnå den same effektiviteten. I røynda vil det seie at du treng betre taktisk nivå når du og motstandaren din har gode spelarar på bana.

Pressing

Pressing vil seia at spelarane dine legg press på motstandarane. Dei fokuserer meir på å øydeleggja for angrepa frå motstandarane dine, enn på å skapa eigne angrep. Pressing vil vera eit godt val når du kjenner deg underlegen og vil sleppa inn så få mål som mogleg.

Føremon: Du kan redusera talet på moglege sjansar (for begge lag) i kampen.

Uheldig verknad: Pressinga vil tappa spelarane dine for kondisjon fortare enn vanleg.

Relevante evner: Den totale forsvarsevna og den totale kondisjonen til alle spelarane dine avgjer den taktiske pressevna. Viss ein spelar har ”sterk” til spesialitet, tel forsvarsevna hans dobbelt så mykje som evna til dei andre spelarane. Dess trøyttare spelarane dine blir, dess mindre press orkar dei å leggja på motstandaren.

Når ei mogleg sjanse vert hindra av eit lag som brukar pressing som taktikk, vil dette verta nemnt i kamprapporten. Du vil aldri få vita om laget kunne utnytta sjansen og skåra mål. Viss begge laga spelar med pressing som taktikk, vert effekten i gjennomsnitt dobla. I tillegg, når du spelar mot eit lag med fokus på langskot, så har eit lag som pressar ein stor morgelegheit til å hindra langskotssjansar.

Kontringsangrep

Kontringsangrep vil seia at du planlegg å la motstandarne dine ha ballen mykje, men så snart dei ikkje lukkast med eit angrep, vil du freista å gjera eit snøgt motangrep. Å satsa på kontringsangrep vil vera eit godt alternativ viss du har eit særs godt forsvar og angrep (men dårleg midtbane). Taktikken er spesielt effektiv viss motstandaren din har eit ineffektivt angrep.

Føremon: Du kan få ein gevinst i talet på sjansar (du får sjansen til å storma fram i eit kontringsangrep kvar gong forsvaret ditt klarer å stoppa eit angrep frå motstandaren din).

Uheldig verknad: Du taper 7% av effekten frå midtbana di.

Den taktiske evna kjem av: Den totale summen av pasnings- og forsvarsevna til forsvararane dine avgjer den taktiske kontringsevna. Pasningsevna har i dette tilfellet dobbelt så mykje å seia som forsvarsevna deira.

Berre det laget som ikkje dominerer midtbana på tidspunktet for eit mislukka åtak, er i stand til å gjera nytte av denne taktikken (og merk deg at du må mista midtbana før 7% taktikkstraffen vert gjeldande). Om du dominerer midtbana, så vil du berre slite med disfavøren. Alle kontringsangrepa vert nemnde i kamprapporten. Når laget ditt skapar ein kontringssjanse, så minskar sjansen for å skape ein ny.

Angrip i midten.

Angrip i midten (AiM) vil seia at laget fokuserer på å angripa gjennom midten av bana, i staden for å satsa på kantangrep. Med andre ord ofrar du kantangrep for å angripa meir i midten. I praksis betyr det at laget ditt kan gjere om ein sjanse som eigentleg var på veg til å bli skapt på kanten blir skapt i midten istaden. Når dette skjer, så vil sjansen for at det skjer igjen minske.

Føremon: Omkring 15-30% av kantangrepa vert omgjorde til angrep i midten.

Uheldig verknad: Sideforsvaret ditt (på begge sidene) vert noko dårlegare.

Relevante evner: Den totale pasningsevna til alle utespelarane dine avgjer din taktiske AiM evne.

Kvar gong eit angrep vert flytta frå kantane til midten, vil det kome fram i kamprapporten.

Angrip på kantane

Angrip på kantane (APK) fungerer på same måten som ”Angrip i midten”, men motsett; Det vil seia at du byter bort angrep i midten mot fleire kantangrep. Men sidan det vanlegvis vert færre angrep midt i bana enn på kantane i ein kamp, får du omgjort ein litt høgare prosentdel av dei. Også her, for kvar gong det skjer, så minskar sjansen for at det vil skje igjen.

Føremon: Omkring 20-40% av angrepa i midten vert omgjorde til kantangrep.

Uheldig verknad: Midtforsvaret ditt blir noko dårlegare.

Relevante evner: Den totale pasningsevna til alle utespelarane dine avgjer din taktiske APK evne.

Kvar gong eit åtak vert flytt frå midten til kantane, vil det synast i kamprapporten.

Spel kreativt

Å spela kreativt (SK) vil seia at spelarane prøver å bruka spesialitetane sine meir. Taktikken har òg eit par andre kjennemerke.

Føremon: Du aukar det maksimale talet på spesielle hendingar i kampen - for båe lag - men eige lag vil ha litt større sannsyn for å få dei (både positive og negative).

Uheldig verknad: Forsvaret ditt vert noko dårlegare.

Relevante evner: SK krev at utespelarane dine har høg pasningsevne og røynsle (det fyrste har størst vekt). Omskiftlege utespelarar bidreg dobbelt til taktikkevna. For å utnytte taktikken er det tilrådt å ha eit lag som er optimalisert for spesielle hendingar (mange spesialitetar og rett evnekombinasjon).

Langskot

Når du satsar på langskot som taktikk, har du sagt til spelarane dine at dei heller skal freista på eit langskot enn å spela seg gjennom eit heilt angrep. Med andre ord byter du både kantangrep og angrep i midten mot langskot. Når ein spelar skyt eit langskot, står det berre mellom skyttaren og målvakta. Dette kan vera nyttig viss du slit med å slå igjennom med angrepa dine i midten og på kanten, men har gode skyttarar.

Føremon: Langskot-taktikken gjer opp til 30% av kant- og sentralangrepet ditt om til langskot.

Uheldig verknad: Både kantangrepet, sentralangrepet og midtbana di vert bittelitt dårlegare.

Relevante evner: Målskårings- og daudballevnene til Utespelarane dine avgjer den taktiske LS evna. Målskåringsevna er tre gonger så viktig som daudballevna.

Når eit angrep har vorte omgjort til eit langskot, kan det forsvarande laget blokkera skotforsøket, om det nyttar pressing som taktikk. Viss skotet ikkje vert blokkert, vil ein av utespelarane dine (ein indreløpar eller kantspelar er mest sannsynleg) fyra av skotet. Kvaliteten på skotet kjem an på målskårings- og daudballevna til skyttaren. Så kan målmannen freista å redda skotet ved å bruka målvakt- og daudballevna si. For både skyttaren og målmannen gjeld det: Dei får bruk for begge evnene sine, og det er betre å ha litt av begge enn svært mykje av berre den eine evna.

Alle langskota vert nemnde i kamprapporten, òg dei sjansane som vert blokkerte.

 
Server 071