Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Tilhengjarane og sponsorane

Både sponsorane og klubbtilhengjarane står for viktige inntektskjelder for klubben din. Difor er det høgst tilrådd å ha eit godt forhold til dei og halda stemninga deira på topp - det vil løna seg til slutt.

Stemninga mellom tilhengjarane

Medlemene i supporterklubben har ein heil del å seia når det kjem til finansane til laget ditt. Medlemsavgifta (30 US$ / medlem) vert betalt ein gong i sesongen, men viktigare er det at stemninga deira avgjer kor store inntekter klubben får frå billettsal under heimekampane.

Den enklaste måten til å halda humøret deira på topp, og til å få fleire tilhengjarar, er å innfri (eller til og med overgå) forventingane deira. Du kan sjå stemninga til tilhengjarane dine på Tilhengjar-sida.

Forventingar til sesongen

Ved starten av kvar sesong vil tilhengjarane fortelja deg kva dei ventar seg av laget. Forventingar deira kjem mest av kva som hende førre sesongen, kva tilhengjarane venta seg då og kva resultatet vart.

Når laget ditt rykkjer oppover (eller nedover) i seriesystemet, vil tilhengjarane dine etter kvart verta vande med dette. Om du nett har rykka opp, vil ikkje tilhengjarane venta mykje av deg. Men om du held deg i den same divisjonen år etter år, vil tilhengjarane ha ein tendens til å ønskja seg litt meir.

Forventingar til kampen

Forventingane til sesongen vil i sin tur verka inn på kvar einskild kamp. På Tilhengjar-sida kan du sjå kva tilhengjarane ventar seg av kvar kamp. Generelt så ventar tilhengjarane mest av deg når du spelar heime.

Om eit kampresultat vert slik som dei forventa, vil dei lika deg om du vinn, og ikkje verta like skuffa om du taper, dersom dei hadde venta eit tap. Om resultatet vert betre enn venta, vil humøret deira stiga endå meir. Er resultatet derimot dårlegare enn dei venta, vil humøret deira verta påverka negativt. I dei fyrste rundane i serien vil reaksjonane på resultata vera litt moderate.

I byrjinga på ein sesong er forventningane til kampane bygde på forventingane for sesongen hjå tilhengjarane til begge laga. Men når sesongen går framover, vil den tabellplassering du har og poengdifferansen vera viktigare. I cupkampar vil forventningane til kampane berre byggja på forventningane til sesongen (inkludert divisjonsnivået) for begge laga.

Laginnstillinga og finansane påverkar tilhengjarane

Om du bed spelarane dine å "ta det roleg" eller å spela den "viktigaste kampen i sesongen" påverkar det òg reaksjonane du får på kampresultatet. Om resultatet er venta (eller betre), vil innstillinga 'ta det roleg' dempa dei positive reaksjonane, og 'viktigaste kampen i sesongen' vil forsterka dei.

Om resultatet er dårlegare enn venta, vil innstillinga 'ta det roleg' forsterka dei negative reaksjonane og 'viktigaste kampen i sesongen' vil redusera dei.

Om finansane er gode og du har mykje pengar i kassen, vil det vera litt vanskelegare å gjera tilhengjarane nøgde, sidan dei meiner du har pengar til å investera for å verkeleg få suksess. Tilhengjarane til rike lag vil reagera kraftigare på eit tap, og mindre på ein siger, enn tilhengjarane til lag med lite pengar vil gjera. Dess meir pengar laget ditt har, dess større verknad vil dette ha.

Sponsorar

Sponsorar er òg ein viktig inntektskjelde for klubben din. På same vis som med tilhengjarar; betre lag får betre betaling. Men sponsorar tevlar òg med kvarandre, og har ulike strategiar for korleis dei ynskjer å belønna laget ditt. Og dette er noko ein smart manager kan gjere nytte av.

I veke 16, før den nye sesongen byrjar, så får manageren ei rekkje med sponsortilbod for den komande sesongen.

Alle laga i ein serie har dei same sjansane til å motta eit særskild tilbod, men summen vil kunne variera. Sponsorar baserer tilbodet deira på nivået på supporterklubben, likeins som med divisjon. Det vil seie at alle lag vert presentert ein unik miks med tilbod, som krev at manageren tenkjer nøye igjennom kva som passar best for hans eller hennar lag.

Alle kontraktar kjem med ei fast inntekt kvar veke. I tillegg til dette, så har dei ein eller fleire bonusutbetalingar. Somme av desse vil vere enkle å oppfylle for å få ein fastsett bonus, medan andre har høgare risiko men òg med ein potensielt større bonus. Kontraktar går ut ved slutten av kvar sesong, og du får då nye kontraktar å velja mellom.

Om du ikkje vel ein kontrakt, så vil styret gjere det for deg. Dei vil alltid velja den kontrakten med minst risiko, og soleis mindre potensiell bonus.

 
Server 071