Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Lagoppstillinga: det grunnleggjande

Som manager for laget ditt kan du avgjera korleis laget ditt skal spela og kva formasjon dei skal spela i. Før kvar kamp legg du fram di avgjersle – din kampordre – ved hjelp av skjemaet "kampordre" som du finn på sida med kampane dine. Ein kampordre må vera send seinast 20 minutt før kampstart, men hugs at klokka til dommaren ikkje alltid vil vera samd med deg, så prøv å unngå ordrar i siste liten, om du kan. Du kan gjera éi spesiell lagoppstilling til "standardoppstillinga" di (noko me rår deg til å gjera, for å sikra at du alltid stiller lag til kampane). Dette vil seia at Hattrick set opp dette laget til alle dei framtidige kampane dine, men deretter kan du endra kampordren sjølv, før kvar einskild kamp.

Startoppstilling og innbyttarar

Før kvar einaste kamp vel du elleve spelarar som skal starta. Du vel òg nokre innbyttarar, ein dødballtakar og ein lagkaptein. I ordreskjemaet gjer du vala dine ved å dra spelarane på plass med datamusa.

Om ein av spelarane dine vert skadd, vil innbyttaren du har sett opp på den posisjonen, koma inn på bana. Om du ikkje har valt ein innbyttar til den posisjonen, eller om innbyttaren er skadd sjølv, vil ein av dei andre innbyttarane verta vald automatisk. Om du ikkje har nokon innbyttarar i det heile, må du spela resten av kampen med berre ti mann. Om målmannen din vert skadd, og du ikkje har fleire innbyttarar (eller ikkje har valt nokon), kjem ein av utespelarane til å ta over. Du kan òg setja opp nokre innbyttarar som kjem inn i særskilde tilfelle. Sjå eit eige kapittel om innbyttarar for å få meir informasjon om dette.

Walkover

Hugs at du må byrja serie- eller cupkampane dine med minst 9 spelarar.

Om lagopstillinga di inneheld mindre enn 9 spelarar, men du har spelarar tilgjengeleg i troppen din, så vil andre klubbfunksjonærar steppe inn og setje opp eit lag for den særskilde kampen. Når dette skjer, vil det føre til lågare lagånd, form, sjølvtillit og formasjonsrøynsle for laget ditt samanlikna med om du hadde sett opp laget sjølv. Dette gjeld berre den eine kampen. På plussida, så vil spelarane dine framleis motta trening for kampen.

Om det ikkje er nok spelarar i troppen for ein gyldig lagoppstilling, så vil laget ditt straffast med walk-over. Dette straffar òg laget på same måten som skildra ovanfor, men hindrar òg noko effektiv trening for denne kampen.

Om du ikkje stiller med minst 9 spelarar på bana i ikkje-teljande kampar eller ungdomskampar, då vil unggutar frå nabolaget erstatta laget ditt. I motsetning til teljande kampar, så vil ikkje dette ha ein negativ effekt for treninga til dei av spelarane som har vore på bana i ein teljande kamp den veka.

Å velja formasjon

Du kan spele med alle formasjonar som kan opprettast i brukargrensesnittet; treningssida di inneheld også den heile formasjonslista.

Verdt å vite er at når meir enn ein spelar speler i ein sentral posisjon (midtstoppar, sentral midtbanespelar eller angripar); vil dei ikkje vere i stand til å bidra med full kapasitet til lagkarakterane. Dette bidragstapet er også større for tre spelarar enn for to. Logikken bak dette er at så snart meir enn ein spelar speler i same område, så vil dei byrje å verta avhengig av kvarandre og soleis ikkje i stand til å bidra med deira fulle kapasitet.

Kort sagt, ein einsam spelar i ein sentral posisjon bidreg 100%. Å nytte to spelarar i ein sentral posisjon gir eit bidragstap (verkar på begge), og å nytte tre gir eit større tap (verkar på alle tre). Dette tapet har verknad på alle evnene til spelaren.

Storleiken på bidragstapet er også større for sentrale midtbanespelarar enn for angriparar, og større for angriparar enn for forsvararar. Meir eksakt er tapet for sentrale midtbanespelarar om lag det dobbelte av forsvararane, angriparane ligg om lag i midten av desse to.

Taktikk og laginnstilling

I kampordreskjemaet kan du òg velja taktikk (om du brukar ein) og laginnstilling for kvar einskild kamp. Dei ulike taktikktypane vert skildra i kapitlet Kamp: taktikk, medan laginnstillinga vert skildra i kapitlet om psykologi.

Oppassar-ordre

Ved å nytte oppassarmoglegheiten kan du instruere ein av spelarane dine til å følgje og prøve å nøytralisere ein lykelspelar på motstandarlaget. Å nytte ein oppassar er ikkje uten risiko, så ver varsam, men med rett spelar til riktig tid kan det vera ein effektiv måte å jamne ut sjansane i ein kamp.

Prinsippet er at du gjev ordre om at ein av spelarane dine skal følgje og hindre ein spesifikk spelar på motstandarlaget. Om motspelaren er på bana vert ordren sett ut i livet 5 minutt ut i kampen og spelaren din vil bidra mykje mindre til eige lag enn normalt. For å vera konkret: 50% mindre om motspelaren er nær og 65% mindre om han er lengre unna. Føremonen din er vonleg at målet for oppassaren òg vil bidra mindre. Dette kjem an på kor effektiv spelaren din er som oppassar. Trikset er sjølvsagt å finne ut av om oppassaren løner seg i ulike situasjonar.

Ein spelar som får beskjed om å vera oppassar kan ikkje gjevast andre instruksjonar. Ordrar om å vera offensiv, defensiv, gå mot kant eller mot midten vil i så fall falle bort.

Du kan berre gje éin oppassarordre per kamp. Ordren kan gjevast til forsvarar og midtbanespelarar. Dei kan passe på angriparar, vingar og midtbanespelarar hjå motstandaren. Om spelaren som skal passast på ikkje møter opp, eller spelar i ein posisjon det ikkje er mogleg å passe på, vert ordren ugyldig, men spelaren din vil like vel miste 10% av bidraget sitt. Ein oppassarordre som ikkje aktiverast frå starten av vil tre i kraft seinare om målet for ordren byttast inn i ein posisjon som kan passast på.

Når ein oppassarordre er aktivert vil ikkje oppassaren bidra til lagtaktikken (til dømes Press eller Kontringsspel). Om oppassarordren ikkje er aktivert vil han like vel bidra til lagtaktikken, men med 10% straff, som nemnt over.

Forsvarsevna tel mest for oppassaren. Ho samanliknast med den høgaste evna til spelaraen som skal passast på. Dette avgjer kor mykje spelaren til motstandaren hemmast i bidraget sitt. Sterke spelarar aukar forsvarsevna med 10% i oppassarsituasjonar, medan spelarar uten spesialitet aukar 5%. Tekniske spelarar som passast på vil få ein straff på den beste evna (8%), medan omskiftelege vil auke 8%. Form, kondisjon, røynsle, lojalitet, moderklubbspelarar og skadar er viktige for både oppassarar og målet for oppassarane. Merk at alle bonusane og straffane som følgjer av spesialitetane berre er med i effekten av oppassinga og ikkje påverkar karakterane.

Straffene som følgjer med oppassarordren påverkar alle evner med unnatak for Målvakt og Daudball. Straffene for målet for oppassaren gjeld ikkje forsvarsevna.

Individuelle ordrar

Du kan gje alle utespelarane på bana individuelle ordrar. Du kan til dømes gje midtbanespelaren din ordre om å spela defensivt. Dette tyder at han framleis er midtbanespelar, men han har meir fokus på forsvar enn normalt. Han vil då gje mindre effekt framover på bana. Det er fire individuelle ordrer, sjå alle i tabellen som tydeleg viser kva dei enkelte ordrane fører til. Du kan òg be ein spelar om å vera oppassar for ein stjernespelar på motstandarlaget. Det er meir om dette på "Oppassar"-sida.
 
Server 071