Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Kamp: det grunnleggjande

Ei av dei største utfordringane i Hattrick er å finna den rette lagoppstillinga. I dette og dei neste kapitla vil me fokusera på korleis eigenskapane til ein spelar gjer seg gjeldande i ein kamp. Dette kapitlet vil gje deg det mest grunnleggjande - det som er viktigast å vita.

Grunnleggjande om kampsimulering

I kvar omgang vert det spela eit visst tal med angrep, og midtbana avgjer kva lag som får kvart av desse angrepa. Laget med den sterkaste midtbana (laget som mest ballinnehav) vil mest sannsynleg få dei fleste av angrepa.  Når eit lag får eit angrep, vert det bestemt kva type angrep det er. Grunnleggjande angrep er sett saman av angrep på høgre kant, venstre kant eller sentralt, og i tillegg daudballar (frispark og straffespark). Det angripande laget sitt angrep for den sektoren vil då freista å bryta gjennom det forsvarande laget sitt forsvar for den sektoren.

Basisangrepa

I kvar kamp vert det spela eit visst antal basisangrep (slik me har forklåra ovanfor). Nokre av desse angrepa er opne, kan takast av båe lag, og nokre er eksklusive for berre eit av laga.

For opne angrep er det midtbana som avgjer kva lag som får kvart angrep. Eksklusive angrep fungerer på same vis, med eit unnatak: Om midtbana di "vinn" eit av dine motstandarars angrep; stoggar du angrepet - men du får det ikkje sjølv. Du kan ikkje få dine motstandarars ekslusive sjanser, og dei kan ikkje få dine.

Dei fleste av basisangrepa vert nemnde i kamprapporten, men angrep som er langt frå å vera farlege, vert ikkje rapporterte.   Du kan òg få ekstra angrep ut frå "spesialhendingar" og kontringar. Desse ekstra angrepa er omtalte i dei to andre kamp-kapitla.

Heimefordel

Heimelaget får stor hjelp av tilhengjarane sine. Til vanleg har du ballen ein større del av tida heime enn borte.  Når begge laga som spelar kampen kjem frå same regionen, så vert kampen sett på som eit derby. I så høve vil heimelaget framleis ha fordel av heimebane, men bortelaget får òg ein auka effekt om lag halvparten av det heimelaget får. Kampar på nøytral bane gjev ingen heimebanebonus, sjølv om eit lag er frå den same regionen som den nøytrale bana.

Psykologi og sinnelaget til trenaren

Lagånd, sjølvtillit og laginnstilling verkar inn på kor godt laget ditt spelar. Du kan lesa alt om korleis Hattrick simulerer dette i "Psykologi"-kapitlet.
Sinnelaget til trenaren (om han er offensiv, defensiv eller nøytral) spelar òg ei rolle. Les meir om dette i kapitlet "Trenaren".

Fokuser på lagdelskarakterane!

Etter at ein kamp er ferdig, vil du få ein lagdelskarakter for kvar del av laget. Desse karakterane vil fortelja deg kor bra dei ulike delane av laget ditt har prestert i kampen og desse karakterane er òg det som tel i sjølve kampsimuleringa.

Kampkarakternemningane (skalaen går frå fråverande til guddomleg) er òg spesifisert i fire undernivå: veldig låg, låg, høg og veldig høg. Slik kan ein betre vete kor god rangeringa er innan eit visst nivå. Til dømes ein "veldig høg solid" karakter er berre litt dårlegare enn "veldig låg utmerkt", men mykje betre enn "veldig låg brukbar".

Stjernekarakterar

Etter alle kampane får kvar spelar karakterar i stjerner for prestasjonen i kampen. Dess fleire stjerner, dess betre prestasjon.

Merk deg at stjernekarakterane berre viser den individuelle prestasjonen til spelaren på akkurat den posisjonen. Karakterane kan difor brukast til å samanlikna to spelarar som spelar på den same posisjonen. Men stjernekarakterane seier ikkje alt om den samla styrken til laget. For å vita kor godt laget ditt spela, og for å samanlikna det med andre lag, må du sjå på lagkarakterane.

Ver og venleg å merka deg at lageffekter (t.d. bidragstap for meir enn ein spelar i ein sentral posisjon, sjå kapittelet for standard formasjonar) vert ikkje reflektert i stjernerangeringa.

Eit vanleg tilfelle

Kort fortalt: korleis midtbana di er, avgjer kor mange målsjansar laget ditt produserer gjennom ein kamp. Dei andre lagdelane avgjer sjansen for at eit angrep fører til mål.

Den følgjande tabellen kan hjelpa deg litt når du skal setja opp eit lag. Merk deg at tabellen berre er omtrentleg.  Innan nokre evner vil det berre vera små forskjellar i prestasjonar mellom nivåa, men for andre kan det vera stor forskjell. I tillegg er det ikkje teke omsyn til individuelle ordrar eller bidragstap for to eller fleire spelarar som spelar i ein sentral posisjon (sjå eige kapittel).

Lagdel Faktorar (dei viktigaste står fyrst)
Midtbane Ballfordeling sentrale midtbanespelarar
Ballfordeling kantspelarar
Ballfordeling midtstopparar
Ballfordeling angriparar
Ballfordeling sideforsvararar
Angrep på venstresida Kant venstre kantspelar
Kant venstre sideforsvarar
Målskåring angriparar
Pasning venstre sentrale midtbanespelar
Pasning venstre kantspelar
Kantspelar angriparar
Pasning angriparar
Pasning sentrale midtbanespelarar
Forsvar på venstresida Forsvar venstre sideforsvarar
Målvakt målvakt
Forsvar venstre midtstoppar
Forsvar venstre kantspelar
Forsvar sentral midtstoppar
Forsvar målvakt
Forsvar venstre sentrale midtbanespelar
Forsvar sentral midtbanespelar
Angrip i midten Målskåring angriparar
Pasning angriparar
Pasning sentrale midtbanespelarar
Målskåring sentrale midtbanespelarar
Pasning kantspelarar
Midtforsvar Forsvar midtstopparar
Målvakt målvakt
Forsvar sentrale midtbanespelarar
Forsvar sideforsvararar
Forsvar målvakt
Forsvar kantspelarar
Angrip på høgresida Kant høgre kantspelar
Kant høgre sideforsvarar
Målskåring angriparar
Pasning høgre midtbanespelar
Pasning høgre kantspelar
Kantspelar angriparar
Pasning angriparar
Pasning sentrale midtbanespelarar
Forsvar på høgresida Forsvar høgre sideforsvarar
Målvakt målvakt
Forsvar høgre midtstoppar
Forsvar høgre kantspelar
Forsvar sentral midtstoppar
Forsvar målvakt
Forsvar høgre sentrale midtbanespelar
Forsvar sentral midtbanespelar
 
Server 071