Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Finansane

Som leiar i klubben er du òg ansvarleg for økonomien i klubben. Du betaler utgiftene og får inntektene under den økonomiske oppdateringa kvar veke. Du kan sjå den nøyaktige tida for kor tid dette skjer i ligaen din på sida forLokalt oppsett. Viss du for eksempel kjøper ein spelar for 10 000 US$, vil spelaren vera tilgjengeleg med ein gong, og posten din for "Nye signeringar" vil auka med 10 000 US$.

Inntekter og utgifter

PÅ finanssida kan du sjå budsjettet for denne veka og for den finansielle statusen etter førre veka. Dette er det oppføringane tyder:

Inntekter

Kampinntekter: Inntektene frå seriekampane når du spelar heime, og for kampane midt i veka. Sjå kapittel 10 'Stadion' for meir informasjon om inntekter frå tilskodarane dine.

Sponsorar: Kvar veke får du ein sum frå sponsorane dine. Sjekk kapitlet om 'Tilhengjarar og sponsorar' for å få meir informasjon.

Spelarsal: Kvar gong du sel ein spelar, vil inntekta dukka opp her. Sjå kapitlet 'Overgangar' for å få meir informasjon.

Provisjon: Når du får pengar som tidlegare klubb eller moderklubb til ein spelar, kjem det til synes her. Sjå kapitlet 'Overgangar' for å få meir informasjon.

Ymse: All den andre inntekta vert samla her, slik som medlemskontingent frå tilhengjarane og premiepengar.

Utgifter

Løn: Kvar veke betaler du løn til spelarane dine. For kva spelar betalar du 250 US$ kva veke, pluss ein viss sum som vert rekna ut frå evnene og alderen hans. Du betaler dessutan 20% ekstra for spelarar som kjem frå utlandet.

Stadion: Dette er kostnaden du må betala kvar einaste veke for å driva stadionet ditt og halda det i stand. Sjå kapittel 10 'Stadion' for å få meir informasjon.

Stadionbygging: Kostnader når du byggjer opp eller tek bort sete på stadionet ditt.

Tilsette: Kvar medlem av støtteapparatet kostar deg mellom 1 020 US$ og 33 840 US$ kvar veke, avhengig av nivået på spesialisten (1 til 5) og kontraktlengda (1 til 16 veker).

Ungdomsspeiding: Dette er kostnadene til å driva ungdomslaget ditt, eller den investeringa du gjer i speidarnettverket ditt kvar veke.

Nye signeringar: Kostnadene når du kjøper nye spelarar på overgangsmarknaden, dukkar opp her. Sjå kapitlet 'Overgangar' for å få meir informasjon.

Mellombels: Alle dei resterande utgiftene dine vert lagde inn her, slike som oppseiingar i staben, og kostnader til spelarar du har forfremma til seniorlaget ditt.

Renter: Viss du har gjeld, må du betala renter.

Kontantar og styrereservar

Styret set ei grense for kor mykje pengar som er tilgjengeleg i kontantar for manageren til kostnader som til dømes løn, spelarovergangar eller stadionprosjekt. Alle midlar utover driftskapitalen vil bli reservert av styret for å sikra den framtidige drifta av klubben. Om naudsynt, så vil styret frigjere pengar frå reservane til driftskapital, men berre til ei tilmålt rate.

Finansdirektøren er ein tilsett som kan auka både driftskapitalen og avkastinga på kontantreservane.

Gjeld og Konkurs

Det er ingen som hindrar deg i å bruka pengar, sjølv om saldoen på kontoen din er null. Du kan opparbeida deg litt gjeld, og framleis bruke pengar på til dømes spelarkjøp og tilsetting av ein trenar. Når du kjem til 200 000 US$ i gjeld, så vert handlingsrommet ditt redusert. Då har du framleis ei kredittgrense opp til 500 000 US$ i banken. Når du kjem i raudt, ver førebudd på å betala høge renter på dei lånte pengane dine. Om du skulle få gjeld over 500 000 US$, vil du få ei åtvaring om at du kan gå konkurs. Viss du ikkje får balanse i rekneskapen og får gjelda under 500 000 US$ innan to veker etter åtvaringa, vil du verta nøydd til å forlata heile seriesystemet i Hattrick! Merk deg at om eit lag har spelarar til sals med bod som er høge nok til å nå den "trygge sona", eller at laget har rikeleg med midlar i styrereservar, så vil laget ikkje gå konkurs (men framleis betale renter frå den noverande kontoen sin).

 
Server 071