Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Kampar: daudball og spesielle hendingar

I dette kampkapitlet skal me gå litt djupare og fokusera på to viktige kampdetaljar: korleis du kan skåra på daudball og kva du kan tena på spesielle kamphendingar (og andre tilleggshendingar).

Daudball

Nokre av dei vanlege angrepa dine vil resultera i ein daudballsituasjon. På same måten som i verkeleg fotball, kan du ta mange poeng på å vera god til å slå daudballar. Det er to typar daudball: direkte og indirekte.

Direkte daudball

Direkte daudballar er straffespark og direkte frispark. For å omgjera daudballen i mål, brukar daudballtakaren din daudballevna si for å spela ut målmannen til motstandarane. Din eigen målmann brukar òg daudballevna si for å forsvara seg mot direkte daudball, men han kan ikkje vera den som slår daudballane dine.

Indirekte daudball

Omtrent 1/3 av daudballsjansane dine vil vera indirekte. Det vil seia at det vert indirekte frispark, og kva du får ut av desse frisparka, kjem an på innsatsen til laget ditt. For å gjera mål på daudball, vert det lagt vekt på desse evnene (i prioritert rekkefølgje): den gjennomsnittlege målskåringsevna til utespelarane dine, den gjennomsnittlege daudballevna deira, og daudballevna til spelaren som slår daudballen. For å forsvara deg mot daudball, nyttar laget ditt (i prioritert rekkefølgje) den gjennomsnittlege forsvarsevna til utespelarane dine, den gjennomsnittlege daudballevna deira, samt både målvakt- og daudballevna til målmannen din.

Spesielle hendingar

I tillegg til dei vanlege angrepa kan det òg oppstå spesielle hendingar. Dei spesielle hendingane kjem an på evnene til spelarane dine, nærare bestemt spesialitetane deira, noko som gjer det til ein god strategi å setja saman eit lag som har god balanse mellom dei ulike spesialitetane.

Det er to typar spesielle hendingar: laghendingar og individuelle hendingar. Sannsynet for å tilrive seg ei spesiell laghending avgjerast av ballinnehavet (om ein har 55% ballinnehav har ein òg 55% sannsyn for å få laghendinga).

Dei individuelle spesialhendingane fordelast etter kva spesialitetar spelarane på bana har. Det kan vera ein føremon å ha mange spelarar med spesialitetar, men det er ikkje nok åleine. Ein må òg ha spelarar med den rette eigenskapen i riktig posisjon for at hendinga skal utløysast. Det er viktig å finna den rette balansen mellom spesialitetane i laget.

For kvar spesielle hending i ein kamp går sannsynet ned for ei ny spesiell hending.

Vêrtilhøve

Enkelte spesialitetar høver seg betre enn andre i dei ulike vêrtilhøva. Prestasjonen til alle spelarane vert påverka ved spesifikke vêromstende heilt frå byrjinga av kampen.

Tekniske spelarar vert 5 % betre i alle dugleikar når det er sol, og tilsvarande dårlegare når det regnar.

Sterke spelarar vert 5% betre i regn og 5% veikare i sol. Dei vert òg trøyttare i sol.

Snøgge spelarar presterer 5% dårlegare i sol.

Når vêret påverkar spelarane, så vil du få informasjon om det i kamprapporten. Og stjernekarakterane vil òg bli reflektert tilsvarande i prestasjonane til dei spelarane det gjeld.

Målhendingar

Spesialitetar (og andre spelarevner) kan gje deg fleire angrep. I tillegg til det som vert lista opp nedanfor, vil den spelaren som avsluttar ein sjanse (dette er ofte, men ikkje alltid, den same spelaren som skaper sjansen) ha bruk for noko målskåringsevne for å laga mål på desse angrepa.

Omskiftelege spelarar kan nytta pasningsevna si til å slå uventa, lange pasningar om dei er målmenn, sideforsvararar eller midtstopparar, og deira målskåringsevne til å bryta ballbana om dei er sentrale midtbanespelarar, angriparar eller kantspelarar. Om dei er utespelarar, så vil deira vekslande natur òg kunne skapa målsjansar. Dess lågare forsvarsevna er til ein omskifteleg forsvarar eller sentral midtbanespelar, dess høgare er sjansen for at dei kan gjera ein grov feil som vil gje motstandaren ein målsjanse. I tillegg, så har omskiftelege kantspelarar eller angriparar med låge pasningsevner større sjansar for å skapa kaos i forsvaret ditt, noko som kan resultera i eit uheldig sjølvmål.

Snøgge kantspelarar, sentrale midtbanespelarar og angriparar kan skapa målsjansar ved å nytta farten sin. Dette kan motstandaren motverka ved å nytta ein defensiv spelar (midtstoppar eller sideforsvarar) som òg er snøgg. Du vil òg få eit løft i kontringsangrepa for alle snøgge kantspelarar, sentrale midtbanespelarar og angriparar på laget ditt. Motstandaren kan framleis redusera denne effekten med snøgge midtbanespelarar, sideforsvararar, midtstopparar eller keeper (berre det ekstra løftet kan bli utlikna, ikkje nivået på den taktiske evna frå utgangspunktet).

Tekniske kantspelarar, sentrale midtbanespelarar og angriparar kan skapa målsjansar, dersom keeperen, den forsvararen eller sentrale midtbanespelaren som han møter, er ein hovudspesialist (treng ikkje å vera den rake motsetning). I tillegg, så vil alle tekniske forsvararar og sideforsvararar gje deg ein liten sjanse til å skapa ikkje-taktiske kontringsåtak frå eit vanleg, mislukka åtak frå motstandaren din. Dess høgare pasningsevne til forsvararen, dess høgare er sjansen.

Kantspelarar som har høg nok kantspelevne, kan skapa sjansar som ein annan kantspelar, ein midtbanespelar eller angripar må avslutta på. Om denne spelaren som avsluttar har tilstrekkeleg målskåringsevne, er det meir sannsynleg at han vil skåra. Om han er hovudspesialist, vil det vera endå lettare for han å skåra.

Hjørnespark: For å skåra på hjørnespark, kan du auka sjansane dine ved at spelaren som tek hjørnesparket har høge daudballevner og ved å ha ein høg offensiv indirekte daudballrangering samanlikna med motstandaren din sin indirekte daudballrangering. Det finst to typar hjørnespark. For det eine, dess fleire utespelarar med hovudspesialitet i laget ditt (daudballtakar gjeld ikkje), og dess færre spelarar med hovudspesialitet hjå motstandaren, dess betre er sjansane dine til å skåra. Om du har ingen hovudspesialistar i det heile, vert laget ditt mykje dårlegare til å forsvara seg mot hjørnespark og veldig svak til å skåra frå dine eigne hjørnespark. For det andre, sjansen til å skåra er avhengig av målskåringsevna til spelaren som får ballen. Merk deg at hjørnespark kan føre til gule kort for det offensive laget, men om spelaren din alt har fått gult kort, så vil han vera ekstra varsam. Så sjansen for å få at han skal få sitt andre gule kort er mindre enn det ville ha vore elles.

Røynsle: Angriparar med røynsle kan skåra på grunn av den lange erfaringa si. Urøynde forsvararar kan i staden koma i skade for å gje ekstrasjansar til motstandarane.

Trøyttleik: Trøytte midtstopparar kan gjera uventa feil. Om ikkje angriparen på det andre laget òg er for trøytt, vil dette gje ein ekstrasjanse til motstandaren.

Andre kamphendingar

Det finst òg nokre andre hendingar som kan inntreffa i ein kamp. Sjansen for å få ei slik hending kjem ikkje an på styrken på midtbana di, så sjansen aukar ikkje sjølv om du dominerer midtbana.

Kontringar: Sjølv om du ikkje nyttar kontringstaktikken, er det ein liten sjanse for at laget ditt får til ei kontring. Desse "taktikkuavhengige" kontringane er ikkje avhengige av at midtbana di er veikare enn den til motstandaren, noko som elles er naudsynt for å kontre. Sjå kapitlet om taktikkar for å få meir informasjon om kontringar.

Langskot: Sjølv om du ikkje nyttar langskottaktikken, er det ein liten sjanse for at laget ditt får høve til å fyra av eit langskot. Les kapitlet om taktikk for å få meir informasjon om langskot.

Sterke sentrale midtbanespelarar, om du spelar defensivt kan dei konsentrera seg om å bryte opp åtaka og vinna ballen. Om han er vellukka i pressinga, så vil åtaka til motstandaren falle saman. For å gjera det, treng han lite på forsvarsevna og kondisjonen.

Sterke angriparar, ved normalt spel kan sterke angriparar plassera seg på rett stad, og kjempa fram ein ny skotsjanse etter at ein normal sjanse for laget ditt har mislukkast. Dei treng tilstrekkeleg ballfordeling- og målskåringsevner for å gjera det. Merk deg at fysisk spel kan resultera i gule kort; men om spelaren din alt har fått eit kort, så vil han opptre meir varsamt i sånne situasjonar.

Du vil få ein overbefolkningsstraff om du har to eller tre spelarar med den same kombinasjonen av spesialiteter og posisjonar blant fylgjande typar: teknisk defensive angriparar, sterke vanlege angriparar og sterke defensive sentrale midtbanespelarar. Om du har to spelarar av same typen, så vil du få ein straff for bidraget deira (4% kvar). Om du har tre av dei, så vil straffen bli større (7,5% kvar).

 
Server 071